Geografi (1-30 hp), 30 hp

Geography (1-30 cr), 30 credits

92GE01

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Karlson

Kursansvarig

Magnus Gålfalk, Madelene Ostwald, Desirée Enlund, Myanna Lahsen, Anders Jidesjö

Studierektor eller motsvarande

Martin Karlson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 240 hp (Ingång engelska) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 240 hp (Ingång historia) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 240 hp (Ingång matematik) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 240 hp (Ingång samhällskunskap) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 240 hp (Ingång svenska) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 240 hp (Ingång textilslöjd) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 240 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå, områdesbehörighet 6c, Matematik 2/Matematik B: Kursen förutsätter  Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygsättning, 7,5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för och applicera grundläggande teorier och begrepp i ämnet geografi
 • redogöra för grundelementen i landskapet, inklusive mark, vatten och luft, samt deras geografiska och tidsmässiga variationer
 • redogöra för och analysera människans sätt att utnyttja och påverka landskapet genom bebyggelse och försörjningsformer i olika tider och på skilda håll i världen
 • identifiera och redogöra för centrala miljöfrågor, särskilt sådana som rör landskapet och dess förändringar
 • redogöra för och reflektera kring naturresurser och deras betydelse för utveckling i olika delar av världen
 • diskutera och analysera kursplanernas innehåll för geografiämnet i grundskolan åk 7-9 samt gymnasieskolan samt argumentera för val av läromedel och relatera teorier om kunskap och lärande till olika delar av geografiundervisningen
 • tillämpa kartor och annan geografisk information för rumslig analys av natur- och kulturlandskapet samt förstå i vilka sammanhang dessa metoder kan och bör användas
 • på ett konstruktivt sätt kommunicera bedömning och värdering av andra studenters arbete
 • söka, samla och kritiskt tolka relevant information med ett vetenskapligt förhållningssätt för att kunna beskriva och analysera landskapet och regioner utifrån deras natur- och kulturförhållanden
 • tolka, bedöma och kommunicera andra studenters arbete och analyser.

Kursinnehåll

Kulturlandskapet 
I delkursen behandlas landskapets former som resultat av människans verksamhet. Markanvändning och bebyggelse i rurala och urbana landskap, deras framväxt och utmärkande drag studeras, bland annat genom fältstudier. Vidare behandlas kartans historia liksom kartprojektioner och kartframställning samt historiska kartor som stöd för landskapstolkning. Manuella och digitala kartografiska metoder ingår även i kursen.

Naturlandskapet 
I delkursen behandlas landskapets former som resultat av geologiska processer med särskilt fokus på endogena och exogena processer, samt jordens storskaliga tektonik. Detta inkluderar studier av vattnets, isens, vindens och vegetationens påverkan på landskapet. Vidare behandlas mineral, bergarter och jordarter i olika delar av världen samt klimat och klimatförändringar. Häri ingår studier av solens och jordens relationer och deras betydelse för temperaturförhållanden, odlingsbarhet m.m. I kursen undersöks genom fältstudier bland annat, urberg, sedimentära bergartslager och förkastningsbranter. Kartografiska metoder ingår i delkursen, samt även en introduktion till geografiska informationssystem (GIS).

Naturresurserna 
I delkursen studeras olika tolkningar av begreppet naturresurser, samt naturresurser i lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv. Andra centrala begrepp med koppling till naturresurser som studeras är förekomst, förädling, försörjning, miljöpåverkan och hållbar utveckling. Häri ingår studier av befolkningsförhållanden och befolkningsutveckling, livsmedelsförsörjning, energiförsörjning samt infrastruktur, handel och ekonomisk aktivitet. Sambandsförhållanden mellan dessa processer poängteras.

Regionala studier 
I denna delkurs behandlas regionbegreppet utifrån skilda perspektiv och rumsliga skalor. Vidare studeras olika typer av regioner, avgränsade utifrån naturlandskapets innehåll och förutsättningar, kulturfaktorer, ekonomisk utveckling, funktionell samhörighet m.m. Världens länder och befolkning i övergripande, regionalt perspektiv samt frågor rörande hållbar utveckling i u-länder och i-länder studeras.

Ämnesdidaktik
Kursens ämnesdidaktiska delar består av integrerade moment där styrdokument, läromedel och omvärldssyn behandlas, med direkt anknytning till kursens ämnesteoretiska innehåll. Olika teorier om kunskap och lärande relateras till olika delar av geografiundervisningen i grundskolan åk 7-9 samt gymnasieskolan.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursens innehåll behandlas såväl genom teoretiska studier som arbete i fält. Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, handledning, seminarier, laborationer och exkursioner.  Utöver detta ska den studerande utöva självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga salstentamina, skriftlig hemtentamen, projektarbeten, skriftliga redovisningar, skriftlig redovisning med muntlig uppföljning samt seminarier och laborationer.

För Väl godkänt krävs Väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundande poängen. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Kursen reviderad 2019-09-10; Dnr LiU-2019-02897

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN7 Skriftlig salstentamen - Kulturlandskapet 4.5 hp U, G, VG
STN8 Skriftlig salstentamen - Naturlandskapet 4.5 hp U, G, VG
STN9 Skriftlig salstentamen - Naturresurserna 4.5 hp U, G, VG
ST10 Skriftlig hemtentamen - Regionala studier 4.5 hp U, G, VG
PRO1 Projekt Naturresurserna 1.5 hp U, G
PRO2 Projekt Regionala studier 1.5 hp U, G
SRE4 Skriftlig redovisning - kulturlandskapet 1.5 hp U, G
SRE5 Skriftlig redovisning - naturlandskapet 1.5 hp U, G
SRE6 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning: ämnesdidaktik 4 hp U, G, VG
SRE7 Skriftlig redovisning kartografi 2 hp U, G

Böcker

Cserhalmi, Nilas, (78) Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap. Bygd och Natur nr 6 Sveriges Hembygdsförbund

www.hembygd.se

Hall, Ola m.fl.,, (2013) Introduktion till Kartografi och geografisk information Studentlitteratur
Knox, Paul L. & Marston Sallie, A.,, (2016) Human Geography. Places and Regions in Global context. Senaste upplagan Pearson: Harlow

En komplett litteraturlista inklusive referesnlitteratur kommer att finnas tillgänglig i Lisam i samband med kursstart.

Kapitel 1,2, 5, 7, 9, 11, 12,

Övrigt

En preliminär litteraturlista kommer att finnas tillgänglig under fliken Övriga dokument åtta veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.