Geografi (1-30 hp), 30 hp, 30 hp

Geography (1-30), 30 credits

92GE01

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Matematik B samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- översiktligt redogöra för landskapets grundelement mark, vatten och luft
- översiktligt redogöra för centrala miljöfrågor, särskilt sådana som rör landskapet och dess förändringar
- översiktligt redogöra för människans sätt att utnyttja och påverka landskapet genom bebyggelse och försörjningsformer i olika tider och på skilda håll i världen
- använda kartor och annan geografisk information för enklare rumslig analys av naturlandskapet och kulturlandskapet
- översiktligt redogöra för naturresurser och deras betydelse för utveckling i olika delar av världen
- definiera och översiktligt karaktärisera regioner utifrån deras naturförhållanden och kulturförhållanden i olika delar av världen
- diskutera kursplanernas innehåll för geografiämnet i gymnasieskolan samt analysera läromedel och relatera teorier om kunskap och lärande till olika delar av geografiundervisningen

Kursinnehåll

Kursen behandlar landskapets former som resultat av geologiska processer med särskilt fokus på endogena och exogena processer, samt jordens storskaliga tektonik. Dessutom ingår studier av vattnets, isens, vindens och vegetationens påverkan. Vidare behandlas mineral, bergarter och jordarter i olika delar av världen samt klimat och klimatförändring. Häri ingår studier av solens och jordens relationer och deras betydelse för temperaturförhållanden, odlingsbarhet m.m. I kursen undersöks genom fältstudier bland annat Högsta kustlinjen, sedimentära bergartslager och förkastningsbranter samt hur olika bergarter omvandlas till byggnadsmaterial. I kursen studeras kartans historia liksom kartprojektioner och kartframställning. Digitala och manuella kartografiska metoder, laborationer och övningar ingår.
Vidare behandlar kursen landskapets former som resultat av människans verksamhet studeras. Markanvändning och bebyggelse i rurala och urbana landskap samt svenska landskapstyper, deras framväxt och utmärkande drag studeras. I kursen studeras även historiska kartor som stöd för landskapstolkning samt fysisk planering i Sverige.
I kursen studeras även naturresurser i lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv: förekomster, försörjning, förädling och miljöpåverkan. Vidare behandlas befolkningsutveckling och livsmedelsförsörjning samt infrastruktur, handel och rumsliga effekter av ekonomisk aktivitet. Sambandsförhållanden poängteras.
I momentet studeras olika typer av regioner, avgränsade utifrån naturlandskapets innehåll, kulturfaktorer, ekonomisk utveckling, funktionell samhörighet mm. Vidare behandlas världens länder och folk i övergripande, regionalt perspektiv samt frågor rörande hållbar utveckling i u-länder och i-länder.
Kursens innehåll behandlas såväl genom teoretiska studier som arbete i fält.
Kursens ämnesdidaktiska delar består av integrerade moment där styrdokument, läromedel och omvärldssyn behandlas, med direkt anknytning till kursens ämnesteoretiska innehåll. Olika teorier om kunskap och lärande relateras till olika delar av geografiundervisningen i gymnasieskolan.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, handledning, seminarier, laborationer, exkursioner och självständiga studier

Examination

Examinationen sker genom muntlig och skriftlig redovisning samt salstentamen och hemtentamen.
PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning: kartografi 2 hp (U-VG)
SRE2 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning: ämnesdidaktik 4hp (U-VG)
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen NATUR 5.5 hp (U-VG)
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen KULT 5.5 hp (U-VG)
STN3 Skriftlig tentamen: salstentamen NATURRS 6 hp (U-VG)
STN4 Skriftlig tentamen: hemtentamen med muntlig uppföljning REGI 6 hp (U-VG)
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag NATURRS 1 hp (U-VG)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Kulturlandskapet Daniels, Bradshaw, Shaw & Sidaway (2012): An introduction to Human Geography, Pearson, Harlow. Kap 9,11. Hall, Alm, Ene, Jansson: Introduktion till kartografi och geografisk information, 202 s Studentlitteratur, 2003 kap.5. ISBN: 9144040504 http://www.studentlitteratur.se/ Ahlberger, C. Den svenska staden – vinnare och förlorare. Riksantikvarieämbetet. 128 s http://www.dialog.raa.se/cocoon/forlag/sok.html ISBN 91-7209-214-9 Cserhalmi, Niklas: Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor 155 s och landskap. Temanummer. Bygd & Natur, årg 76, nr 6, Stockholm 1997. Världsatlas Eriksson, A, 1999. Kartor, diagram, landskapsinformation med tillämpningsövningar. 65 s Castensson, R: Kompendium. Stadsplaner i kronologisk ordning från Antiken till Modern tid. 19 s Naturlandskapet Bogren, J. Gustavsson, T. och Loman, G. 1999. Klimatologi, meteorologi. Studentlitteratur, Lund. Hela http://www.studentlitteratur.se/ 250 s Hall, Alm, Ene, Jansson: Introduktion till kartografi och geografisk information, Studentlitteratur, 2003. 205 s Lundqvist, J, 2006. Geologi Processer - utveckling - tillämpning, Studentlitteratur, Lund. 300 s Perhans, K-E, 2002: Istidens landskap. Jordarter och terrängformer. (kan beställas från www.geolaromedel.se) 72 s Naturresurserna Agebjörn A (2007): Utveckling på export? EU:s handelsavtal med Afrika och Latinamerika. Globala Studier Nr 29, Forum Syds Förlag, Stockholm. 75 s Daniels, Bradshaw, Shaw & Sidaway (2012): An introduction to Human Geography, Pearson, Harlow. Kap. 4-7. 90 s Wärneryd, O. Hållbar utveckling: om kris och omställning i stad och samhälle. Lund, Studentlitteratur, 2002 158 s Djurfelt Göran (2001): Mera mat - att brödföda en växande befolkning. Lund: Aktiv förlag. 250 s Statens Energimyndighet (STEM), Energiläget, senaste upplagan. Kostnadsfri närpublikation: www.swedishenergyagency.se Från folkbrist till en åldrande befolkning. http://libris.kb.se/bib/10221964 Nordangård, Jacob (2006): Drömmen om biobränslesamhället. http://www.tema.liu.se/tema-t/medarbetare/nordangard-jacob/dokument/1.71957/Uppsats-Drmmenombiobrnslesamhlletslutversion.pdf Holmén, Hans, Räcker maten? En diskussion kring världens framtida 56 s livsmedelsproduktion. PROP skriftserie no, Lund 1966. Hardin. G: The Tragedy of the Commons. Regionala studier De Blij, H J & Muller, P O, Geography, Realm, Regions and concepts, John Wiley & Sons, New York, senaste uppl. 540 s

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.