Geografi: verksamhetsförlagd utbildning (52,5-60 hp), 7.5 hp

Geography: Teaching Practise (52.5 - 60), 7.5 credits

92GEV7

Huvudområde

Geografi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Matematik B samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne samt genomgångna 1-30 Geografi, med minst 22,5 hp godkända, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
-Planera, genomföra, leda och följa upp undervisning inom ett begränsat ämnesområde i geografi i grundskolan
-Reflektera över sina egna undervisningsinsatser i geografi i grundskolan
-Förändra sitt agerande i geografiundervisning i förhållande till konstruktiv kritik
-Diskutera dokumentation och bedömning av kunskaper i geografiämnet i grundskolan
-Hanterar på ett lämpligt och ansvarsfullt sätt sociala relationer i den vardagliga verksamheten

Kursinnehåll

Verksamhetsförlagd utbildning
Kursen består av en period verksamhetsförlagd utbildning då geografiundervisning i grundskolan studeras och prövas. I detta planerar, genomför och utvärderar den studerande undervisning utifrån kunskapsområdets specifika karaktär. Studenten diskutera sina undervisningsinsatser tillsammans med handledare. Dessutom diskuteras kunskapsbedömning och betygssättning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning samt självstudier.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor. Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER:
TDLF: Tillämpade didaktiska lärarförmågor, 5 hp (U-G)
TSLF: Tillämpade sociala lärarförmågor, 2,5 hp (U-G)

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.