Historia (31-37,5 hp), 7.5 hp

History (31-37,5), 7.5 credits

92HI31

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 3 (HT 2012) Svenska

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Hi A samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp samt genomgången Historia 1-30 hp med minst 21 hp godkända, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- analysera probleminriktade historiska exempel
- tillämpa förvärvade ämnesteoretiska och didaktiska kunskaper
- göra urval av historiskt stoff med hänsyn till både de krav på förkunskaper som gäller såväl studier på högre nivåer i ämnet som undervisningen gymnasieskolan.
- utnyttja sin förmåga till didaktisk reflektion kring ämnesinnehåll och undervisningsplanering samt visa en ökad insikt i hur olika historiska material kan användas i undervisning

Kursinnehåll

I kursen fördjupar den studerande sina kunskaper och förmågor att i undervisningssammanhang inom gymnasieskolan använda och reflektera över olika typer av material/källor för gestaltning och konkretisering av historiska händelser och processer.

Metod
Momentet omfattas av föreläsningar och seminarier i syfte att den studerande tillägnar sig kunskaper om olika historiska källmaterial och arbetssätt inför kommande uppsatsarbete och inför den framtida lärargärningen. I samband härmed studerar och reflekterar studenten även kring och använder sig av olika former av källmaterial avsedda för såväl forskning som för undervisning i gymnasieskolan.

Globalisering i ett historiedidaktiskt perspektiv
Momentet består av en didaktisk tillämpningsövning på grundval av historiskt stoff hämtat från endera Asiens, Afrikas. Australiens eller Latinamerikas historia. En översikt inleder, härefter studerar studenten ett historiskt tema eller ett utvecklingsskede som sedan tillämpas didaktiskt gruppvis för att passa en tänkt undervisningssituation i gymnasieskolan.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av litteraturstudier, föreläsningar,
seminarier samt genom gruppvisa diskussioner.

OBLIGATORISKA MOMENT
Metodövningar i seminarier och skriftlig inlämning i form av
portfolio.

Examination

Kursen examineras genom muntlig individuell redovisning samt
skriftlig redovisning (portfolio)

PROVKODER

MTN1 Metod, Muntlig tentamen: seminarier
Oral Exam: seminars
Högskolepoäng: 4.0

SRE1 Ämnesdidaktik
Högskolepoäng: 0.5

POR1 Globalisering, Portfolio: skriftlig redovisning
Portfolio: written presentation
Högskolepoäng: 3.0

OBL1 Metodövningar i seminarier och skriftlig inlämning i form av portfolio (D)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Metod Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006 Textkompendium, inhandlas LIU (C-huset) Globalisering i ett historiedidaktiskt perspektiv Stearns, Peter N., Globalization in world history, London & New York: Routledge, 2010. (168 sid.) [Obs förväxla ej denna bok med en antologi med samma titel redigerad av A.G. Hopkins från 2002] Amirell, Stefan Eklöf, ”Den världshistoriska vändningen. Möjligheter och problem i relation till svensk historisk forskning”, Historisk tidskrift 2008:4. (23 sid.) Torstendahl, Rolf, ”Idén om global historia och den transnationella trenden” Historisk tidskrift 2009:2. (6 sid.) Amirell, Stefan Eklöf, ”Den världshistoriska vändningen och strävan att övervinna det nationella paradigmet. Ett svar till Rolf Torstendahl”, Historisk tidskrift 2009:2. (6 sid.) Torstendahl, Rolf, ”Transnationell eller global. Slutreplik till Stefan Eklöf Amirell”, Historisk tidskrift 2009:3. (2 sid.) Müller, Leos & Göran Rydén, ”Transnationell eller global historia? Replik till Stefan Eklöf Amirell och Rolf Torstendahl”, Historisk tidskrift 2009:4. (9 sid.) Samtliga ovanstående artiklar i Historisk tidskrift är tillgängliga i fulltext på www.historisktidskrift.se Summa obligatorisk litteratur: 214 sid. Litteratur till hemuppgift tillkommer i samråd med examinator. Som utgångspunkt rekommenderas John P. McKay, A history of world societies, 8. ed., Bedford / St. Martinʼs, Boston, 2009 (eller andra upplagor).

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.