Matematik: Didaktik 1 (12-16,5 hp), 5,5hp, 5.5 hp

Mathematics Education 1 (12 16,5 ), 5,5 ECTS Credits, 5.5 credits

92MAD1

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp (Ingång biologi) 3 (HT 2017) 201738-201751 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 3 (HT 2017) 201738-201751 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 3 (HT 2017) 201738-201751 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 3 (HT 2017) 201738-201751 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 3 (HT 2017) 201738-201751 Svenska Linköping, Valla F
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 3 (HT 2017) 201738-201751 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 3 (HT 2017) 201738-201751 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 3 (HT 2017) 201738-201751 Svenska Linköping, Valla O
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 3 (HT 2017) 201738-201751 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 3 (HT 2017) 201738-201751 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c (Engelska B,
Samhällskunskap A) och Ma D eller områdesbehörighet A6c
(Samhällskunskap 1b/1a1+1a2) och Matematik 4, samt
genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp,
Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och
betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga
roll och värdegrund, 7.5 hp samt Ingångsämne 1-30 hp och Matematik: geometri, 5 hp,, eller
motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för och jämföra ämnesdidaktiska aspekter av för skolan
centrala
begrepp, operationer, satser och metoder inom aritmetik, algebra
och funktionslära
- utifrån gällande läro- och kursplaner redogöra för och
analysera mål och innehåll i skolans matematik och relatera dessa
till olika teoretiska framställningar av matematiska begrepp och
metoder
- redogöra för och jämföra olika sätt att se på
kunskapsbegreppet i matematik som disciplin och som skolämne
- resonera kring elevers föreställningar om och sätt att tillägna
sig grundläggande matematiska begrepp och färdigheter inom
funktionslära och algebra
- söka, sammanställa, jämföra och redovisa resultat från
skolrelevant matematikdidaktisk forskning
- diskutera, jämföra och redogöra för några olika aspekter av IKT-
användning i matematikundervisningen, speciellt användandet och
integrering av responssystem
- använda och problematisera tekniska hjälpmedel i matematik

Kursinnehåll

I kursen gör studenten ämnesdidaktiska analyser av skolrelevanta
matematiska begrepp och metoder med fokus på multipla
representationer och förklaringsmodeller. Studenten
problematiserar relationen mellan matematiken i skolan och i
samhället, samt diskuterar matematik som vetenskaplig disciplin
och som skolämne med koppling till mål och innehåll i skolans
matematik utifrån gällande läro- och kursplaner såväl som
samhället i stort. Studenten genomför didaktiska analyser med utgångspunkter i teoretiska perspektiv på kunnande och lärande i matematik.
Studenten arbetar även med symbolbehandlande datorprogram
och andra tekniska hjälpmedel såsom MATLAB, Mathematica,
Maple, GeoGebra och applikationer till smarta telefoner och
surfplattor, samt planerar undervisning som integrerar sådana
tekniska hjälpmedel. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt självsstudier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Examination

Kursen examinaeras genom skriftlig redovisning.

SRE1 Skriftlig redovisning: Ämnesdidaktisk analys, 1 hp (U,G, VG)
SRE2 Skriftlig redovisning: Ämnesdidaktisk rapport, 1,5 hp
(U,G,VG)
SRE3 Skriftlig redovisning: Ämnesdidaktisk rapport, 3 hp (U,G,VG)

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Bergsten, C. m. fl (1997). Algebra för alla. Nämnaren Tema. Göteborg: NCM Brandell, G., & Pettersson, A. (Red.). (2011) Matematikundervisning. Vetenskapliga perspektiv. Stockholm: Stockholms universitets förlag Gustafsson, L. & Mouwitz, L. (2002). Vuxna och matematik - ett livsviktigt ämne. Göteborg: NCM. Jablonka, E. (2009). Mathematics for all: why? what? when? In C. Winsløw (Ed.), Nordic research in mathematics education. Proceedings from NORMA08 in Copenhagen, April 21 - April 25, 2008. (pp. 293-306). Rotterdam: Sense Publishers. James, M. C., & Willoughby, S. (2011). Listening to student conversations during clicker questions: What you have not heard might surprise you! American Journal of Physics, 79(1), 123. Niss, M. (1994). Mathematics in society. In R. Biehler et al. (Eds.), Didactics of mathematics as a scientific discipline (pp. 367-378). Dordrecht: Kluwer. Skolverkets kursplaner och betygskriterier i matematik. Smith, M. K., Wood, W. B., Adams, W. K., Wieman, C., Knight, J. K., Guild, N., & Su, T. T. (2009). Why peer discussion improves student performance on in‐class concept questions. Science, 323(5910), 122–4. Wieman, C. et al. (2009). Clicker Resource Guide: An Instructor’s Guide to the Effective Use of Personal Response Systems (Clickers) in Teaching.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.