Naturkunskap (31-41,5 hp), 11.5 hp

Natural Science (31-41,5 cr), 11.5 credits

92NK31

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anders Jidesjö

Kursansvarig

Anders Jidesjö

Studierektor eller motsvarande

Magnus Gålfalk
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 4 (VT 2025) 202504-202510 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 4 (VT 2025) 202504-202510 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 4 (VT 2025) 202504-202510 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 4 (VT 2025) 202504-202510 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Naturkunskap (1-30 hp) med minst 15 hp godkända, samt alla tidigare VFU-kurser enligt studiegången godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för viktiga molekyler som kolhydrater, fetter, proteiner och nukleotider.
- redovisa grundläggande kunskaper i hur olika funktioner är kopplade till människokroppens byggnad samt hur dessa kan påverkas.
- redogöra för kopplingar mellan livsstil, inklusive kost och kroppens hälsa och ohälsa.
- använda naturvetenskaplig kunskap för att organisera lärande om människokroppen med utgångspunkt från skolans styrdokument och forskningsbaserad kunskap.
- utföra laborationer och experiment anpassade till skolans undervisning.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar kunskaper i anatomi, fysiologi och biokemi. Människokroppens byggnad från cellen via organ, organsystem upp till individ är centrala moment i skolan. Hur dessa system samverkar och kan störas är också betonat och högst aktuellt inom olika vetenskaper. Många hälsoproblem vi har idag är förknippade med livsstil inkluderat kosten och innebär enorma samhällskostnader. Ohälsa som stress, övervikt, diabetes och hjärt- kärlsjukdomar är exempel som behandlas i kursen.

För att kunna diskutera dessa problem på ett kvalificerat sätt behövs kunskaper från flera områden och i denna kurs behandlas ett antal naturvetenskapliga. Fetter, kolhydrater, proteiner och nukleotider är centrala molekyler och en obalans i kroppen av dessa är en orsak till många av ovanstående problem. Dessutom kan avvikelser i dessa molekyler orsaka hälsoproblem. Det är centralt att förstå hur dessa är uppbyggda, var de förekommer och vilka funktioner de har eller borde ha, samt var det kan gå snett. Därmed blir kemin i celler och vävnader, molekylär bioteknik, den genetiska koden, proteinsyntes, proteiners olika funktioner, reglering på olika nivåer och energimetabolism centrala delar att introducera. Matspjälkning, respiration, cirkulation och utsöndring introduceras. Laborationer och experiment nyttjas för att konkretisera delar av innehållet samt dess betydelse som verktyg för lärande.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer och självständiga studier.

Examination

Individuella skriftliga och muntliga redovisningar samt genomförande av experimentellt arbete.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE2 Skritflig och muntlig redovisning: Ämnesdidaktik 2 hp U, G, VG
LAB2 Experimentella studier 2 hp U, G, VG
STN3 Skriftlig redovisning: Human anatomi och fysiologi 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Tortora, Gerard J., Derrickson, Bryan, (2017) Tortora's principles of anatomy & physiology [15th edition] Global edition.] 2017

ISBN: 9781119382928, 1119382920, 9781119400066, 1119400066, 1119399939

Övrigt

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.