Religionskunskap (1-15 hp), 15 hp

Religious Education (1-15), 15 credits

92RE17

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och HiA samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för huvuddrag i några religioners lära och livsgestaltning
- exemplifiera och diskutera religioners identitetsskapande roll i det moderna mångkulturella samhället
-redogöra för etikens grunder och aktuella problem i tillämpad etik
- diskutera styrdokument och utvärderingar rörande skolämnet religionskunskap i grundskolan
- redovisa grunddragen i religionskunskapsämnets framväxt som skolämne, universitetsämne och lärarutbildningsämne
- jämföra religionskunskapsämnets framväxt med annat ämne

Kursinnehåll

Kursen är indelad i två delar med ett gemensamt ämnesdidaktiskt stråk:

Religionshistorisk introduktion. Kursmomentet introducerar lära och livsgestaltning inom olika religioner, främst judendom, islam, buddism och hinduism. Såväl historiska som nutida perspektiv beaktas. Religioners identitetsskapande roll i det moderna mångkulturella samhället behandlas.

Etik och skolans värdegrund. Här behandlas etikens grunder och aktuella frågor inom tillämpad etik med speciell relevans för grundskolans religionskunskapsundervisning och värdegrundsfrågor i det mångkulturella samhället.

Ämnesdidaktik. Grundskolans nationella och lokala styrdokument för ämnet samt nationella utvärderingar behandlas. Religionskunskapsämnets framväxt som skolämne, universitetsämne och lärarutbildningsämne behandlas och jämförs med annat ämne.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt litteraturstudier.

Examination

Examinationen sker genom muntlig och skriftlig redovisning samt salstentamen.

PROVKODER:
STN3 Skriftlig tentamen: Religionshistorisk introduktion, salstentamen 6 hp U-VG
STN4 Skriftlig tentamen: Introduktion till etiken, salstentamen 6 hp U-VG
MRE1 Muntlig redovisning (religionshistoria) av uppgift som seminariebehandlas 0,5 hp U-G
SRE4 Skriftlig redovisning (etik) av uppgift som seminariebehandlas 0,5 hp U-G
SRE5 Skriftlig redovisning (religionsdidaktik) av uppgift som seminariebehandlas 2 hp U-VG

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.