Religionskunskap (16-30 hp), 15 hp

Religious Education (16-30), 15 credits

92RE27

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Hi A samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
− redogöra för de bibliska skrifternas innehåll, tankegods och historiska omvärld i grunddrag
− redogöra för huvuddrag i den kristna kyrkans historia
− analysera och jämföra läromedel i vid bemärkelse avsedda för religionsundervisning i grundskolan
− kunna relatera olika teorier om och perspektiv på kunskap och lärande till religionsundervisningen i grundskolan

Kursinnehåll

Kursen är indelad i två delar med ett gemensamt ämnesdidaktiskt stråk.

Bibelvetenskaplig introduktion En introduktion till den bibliska världen och till de bibliska
skrifternas tillkomst, innehåll och föreställningsvärld ges. Frågor kring texttolkning diskuteras.

Kristendomshistorisk introduktion Här presenteras grunddrag i den kristna kyrkans historia. Härvid behandlas bland annat spridning, utveckling, traditionsförmedling, personlig tro och moderna globala förändringsprocesser.

Ämnesdidaktik: Läromedel i vid bemärkelse avsedda för religionskunskapsundervisning i grundskolan analyseras och jämförs. Religionskunskapsundervisningen i grundskolan relateras till olika teorier om och perspektiv på kunskap och lärande

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt litteraturstudier.

Examination

Examinationen sker genom muntlig och skriftlig redovisning samt salstentamen.

PROVKODER
STN3 Skriftlig tentamen: Bibelvetenskaplig introduktion, salstentamen 6 hp U-VG
STN4 Skriftlig tentamen: Kristendomshistorisk introduktion, salstentamen 6 hp U-VG
SRE4 Skriftlig redovisning (bibelvetenskap) av uppgift som seminariebehandlas 0,5 hp U-G
SRE5 Skriftlig redovisning (kristendomens historia) av uppgift som seminariebehandlas 0,5 hp U-G
SRE6 Skriftlig redovisning (religionsdidaktik) av uppgift som seminariebehandlas 2 hp U-VG

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.