Svenska som andraspråk 1-30 hp, 30 hp

Swedish as a second language 1-30 cr, 30 credits

92SA13

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Elisabeth Zetterholm

Kursansvarig

Elisabeth Zetterholm

Studierektor eller motsvarande

Ioanna Zengler
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 240 hp (Ingång biologi) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 240 hp (Ingång engelska) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 240 hp (Ingång historia) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 240 hp (Ingång matematik) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 240 hp (Ingång samhällskunskap) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 240 hp (Ingång svenska) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 240 hp (Ingång textilslöjd) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 240 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå och Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+ 1a2

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • analysera inlärarspråk utifrån svenska språkets morfologi, syntax och lexikon i ett tvärspråkligt perspektiv
 • använda grammatiska begrepp vid analys av inlärarspråk med förankring i undervisningssituationen
 • diskutera och analysera olika grammatikdidaktiska aspekter av inlärarspråk
 • redogöra för svenskans ljudstruktur och prosodi i ett kontrastivt perspektiv
 • redogöra för förhållandet mellan skrift, stavning och uttal, framför allt ur ett andraspråksperspektiv
 • planera uttalsundervisning utifrån grundläggande didaktiska principer
 • redogöra för flerspråkighet ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv
 • analysera och reflektera kring språk, språkanvändning, språkideologier och språkpolitik
 • diskutera språklig variation och kulturella drag kopplat till flerspråkighet samt studera hur dessa påverkar undervisningen i det flerspråkiga klassrummet
 • reflektera över språkliga normer och attityder till olika språkbruk.
 • redogöra för undervisningsämnets (svenska som andraspråk) historik samt diskutera dess innehåll och struktur i förhållande till aktuella styrdokument
 • redogöra för teoretiska utgångspunkter för organisering, planering och genomförande av undervisning av flerspråkiga/andraspråkselever
 • redogöra för och tillämpa teorier om språkutvecklande arbetssätt och flerspråkighet som resurs
 • diskutera lärarens didaktiska överväganden vid planering av språkutvecklande undervisningsmoment.

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delar:

En del av kursen behandlar svenskans morfologi, syntax och lexikon utifrån ett tvärspråkligt perspektiv. Fokus läggs främst på de delar som tenderar innebära utmaningar för inlärare av svenska som andraspråk. Användandet av grammatiska begrepp för detta introduceras och diskuteras. Didaktiska perspektiv på grammatik behandlas utifrån olika teoretiska perspektiv.

En annan del av kursen behandlar svenska språkets ljudstruktur och prosodi i ett kontrastivt perspektiv. Relationen mellan skrift och uttal diskuteras utifrån ett andraspråksperspektiv. En del av kursen består av en analys av inlärarspråk utifrån kunskaper om svenska språkets ljudstruktur och prosodi i ett kontrastivt perspektiv. Didaktiska perspektiv på uttalsundervisning i svenska som andraspråk diskuteras.

Vidare ges i kursen en orientering om historik i undervisningsämnet svenska som andraspråk. Kursen introducerar och diskuterar flerspråkighet utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv med tydlig förankring i forskningen och i den konkreta undervisningssituationen. Teorier om språk, språkanvändning, språkideologier och språkpolitik introduceras och behandlas. Även kulturella och språkliga drag, relevanta för den didaktiska situation lärare i flerspråkiga klassrum möter behandlas. Undervisningsmetoder ur ett flerspråkigt perspektiv utgör en central del av kursen.

Kursen behandlar också organisering och genomförande av andraspråksundervisning för inlärare i olika åldrar utifrån teorier om språkutveckling och i förhållande till gällande styrdokument och praxis. Kursen fokuserar på organisatoriska faktorer såsom inkludering liksom didaktiska frågor som planering av undervisning som kan gynna flerspråkiga individers språkutveckling och flerspråkig användning i klassrummet.

Undervisnings- och arbetsformer

Skriftliga och muntliga uppgifter, lektioner, gruppuppgifter och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom salstentamina, skriftliga och muntliga uppgifter samt skriftliga hemtentamina. 80 % närvaro vid alla lektioner krävs för godkänt.

För Väl godkänt krävs väl godkänt på minst 15 hp.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriskt moment 0 hp D
OBL2 Obligatoriskt moment 0 hp D
OBL3 Obligatoriskt moment 0 hp D
OBL4 Obligatoriskt moment 0 hp D
SRE1 Skriftlig redovisning 1.5 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning 2 hp U, G, VG
SME1 Muntlig och skriftlig redovisning 2.5 hp U, G, VG
SME2 Muntlig och skriftlig redovisning 2 hp U, G, VG
STN1 Skriftlig tentamen 6 hp U, G, VG
STN2 Skriftlig tentamen 5 hp U, G, VG
STN3 Skriftlig tentamen 5.5 hp U, G, VG
STN4 Skriftlig tentamen 5.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.