Svenska som andraspråk: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp), 7.5 hp

Swedish as a second language, Teaching Practise, 7.5 credits

92SAV1

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Linda Jönsson

Studierektor eller motsvarande

Linda Jönsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne samt Svenska som andraspråk 1-30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande
- kunna integrera ämneskunskaper och didaktiska kunskaper i praktisk verksamhet i undervisningsmiljön
- kunna planera, genomföra och utvärdera undervisningsmoment i ämnet
- visa god förmåga att verka i skolmiljön tillsammans med personal och elever
- visa ledarskap i undervisningssituationer, kommunicera i olika professionella sammanhang samt reflektera över dessa aspekter och över olika typer av social interaktion inom den pedagogiska verksamheten

Kursinnehåll

Kursen är verksamhetsförlagd och den studerande planerar och genomför under handledning av en yrkesverksam lärare delar av svenska som andraspråksundervisningen i en eller flera grupper på gymnasienivå.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av verksamhetsförlagd utbildning och ett seminarium.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor. Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER:
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4.0 hp Skala U-G
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 3.5 hp Skala U-G

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.