Samhällskunskap (1-30 hp), 30 hp

Social Science (1-30 Credits), 30 credits

92SH13

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Per-Olof Hansson, Daniel Persson Thunqvist, Linnea Tengvall, Khalid Khayati

Kursansvarig

Per-Olof Hansson

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 240 hp (Ingång engelska) 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 240 hp (Ingång historia) 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 240 hp (Ingång svenska) 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 240 hp (Ingång textilslöjd) 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 240 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå,  Samhällskunskap 2 Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • formulera, bearbeta och analysera samhällsfrågor
 • diskutera det svenska rättssystemet, lagstiftning och rättstillämpning samt diskutera etiska dilemman i ovanstående sammanhang utifrån samhällsvetenskapliga teorier
 • diskutera olika former av politisk styrning av samhällskunskapsämnets innehåll, i synnerhet styrdokument och nationella/internationella utvärderingar för årskurs 7-9 och gymnasieskolan.
 • diskutera konsekvenserna av samhällskunskapsämnets innehåll i relation till genus, klass, etnicitet, normalitet
 • jämföra olika teorier om och perspektiv på lärande och kunskap i samhällskunskapsundervisning inom årskurs 7-9 och gymnasieskolan
 • diskutera lärarens roll, elevers lärande och arbetssätt/arbetsformer i samhällskunskapsundervisningen i årskurs 7-9 och gymnasieskolan
 • demonstrera kunskaper om grundläggande begrepp och tankemönster inom ämnesområdet politisk teori, såväl vad gäller äldre som nyare litteratur
 • redogöra för hur sådana begrepp, tankar och idéer uppkommer och kommuniceras i olika samhälleliga, politiska och kunskapsteoretiska kontexter
 • skriftligt reflektera över och kritiskt förhålla sig till politiska begrepp, idéer och tankemönster samt att muntligt i en seminariesituation redogöra för sina tankegångar och förhålla sig till andra studenters motsvarande prestation
 • argumentera för och mot samt jämföra och kontrastera olika politiska begrepp, idéer och tankemönster samt inta ett kritiskt förhållningssätt till argument och tolkning utifrån såväl kunskapsteoretiska som etiska och demokratiska perspektiv
 • redogöra för grundläggande begrepp, resonemang och perspektiv inom klassisk sociologisk teori
 • förklara hur olika grundläggande sociala strukturer och förhållanden hänger samman och påverkar varandra
 • redogöra för sociala institutioner på olika nivåer i det svenska samhället
 • redogöra för individers och sociala gruppers identiteter, livsstilar och livsvillkor och hur detta påverkas av olika samhällsstrukturella förhållanden och social stratifiering
 • diskutera aktuella samhällsfrågor utifrån olika sociologiska perspektiv
 • redogöra för grundläggande nationalekonomiska begrepp och samband
 • redogöra för hur ekonomiska förhållanden påverkar hållbar utveckling, individer och samhället på olika plan - när det gäller t ex sociala, politiska, kulturella faktorer och hur ekonomisk utveckling i sin tur påverkas av dessa faktorer
 • redogöra för hur handel uppstår samt analysera vilka välfärdseffekter den skapar
 • kritiskt diskutera de möjligheter och begränsningar det finns när det att gäller styra den ekonomiska utvecklingen genom politiska åtgärder.

Kursinnehåll

Ämnesdidaktik
Delkursen behandlar aktuella samhällsfrågor och svenskt rättssystem. Analys och problematisering av samhällsfrågor, lagstiftning och dilemman är fundament i kursen. De didaktiska inslagen behandlar teorier om lärande i relation till elevers lärande i samhällskunskapsundervisning, samhällskunskapslärarens roll och samhällskunskapsämnets innehåll i relation till genus, klass, etnicitet och normalitet. Vidare behandlas styrdokument och nationella/internationella utvärderingar i samhällskunskap samt teorier och perspektiv på kunskap och lärande i samhällskunskapsundervisning.

Politisk teori
Delkursen behandlar såväl äldre som nyare politisk teori. Särskild vikt läggs vid läsningen av några klassiska texter i original. Vidare studeras grundläggande begrepp och idéer inom modern politisk teori.

Sociologi
Inom delkursen behandlas grundläggande sociologisk teori och begreppsbildning. Delkursen framställer sociologins uppkomst och framväxt genom att spegla ämnets tidiga tänkare, teorier och begrepp. Grundsociologiska teorier och begrepp tillämpas för att belysa olika sociala gruppers livsvillkor, exempelvis kopplade till socioekonomisk bakgrund, kön, ålder, etnicitet

Nationalekonomi
Såväl i vår vardag som i yrkeslivet ställs vi ständigt inför ekonomiska problem och beslut som handlar om att hushålla med knappa resurser. Den studerande på kursen skall utveckla förståelse för vad sådana problem innebär, hur de kan analyseras och hur välfärd och effektivitet kan ökas. Problemen kan gälla priser, konsumtion och produktion av enskilda varor och tjänster liksom beröra arbetsmarknaden eller internationell handel. De handlar även om den totala produktionens, välfärdens, arbetslöshetens och inflationens utveckling. Den studerande ska också utveckla kunskap om möjligheter att styra ekonomin med politiska beslut och viss kunskap om den svenska ekonomins kännetecken och historiska utveckling.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och självständiga studier.

OBLIGATORISKT MOMENT: aktivt deltagande i seminarium Sociologi, aktivt deltagande i seminarium Politisk teori

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning samt skriftliga tentamina.

För VG på hel kurs krävs VG på 3 av 4 moment.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN3 Skriftlig tentamen, Nationalekonomi 5 hp U, G, VG
STN1 Skriftlig hemtentamen, Sociologi 6.5 hp U, G, VG
OBL2 Aktivt deltagande i seminarier, Sociologi 0 hp D
MRE4 Muntlig redovisning med skriftligt underlag, Ämnesdidaktik 4 hp U, G, VG
MRE2 Muntlig redovisning med skriftl underlag, grupparbete: NEK 2.5 hp U, G
MRE1 Muntlig redovisning, Sociologi 1 hp U, G
OBL3 Aktivt deltagande i seminarier, Politisk teori 1.5 hp U, G
MRE6 Muntlig redovisning med skriftl underlag, grupparbete: Politisk teori 1.5 hp U, G
STN5 Skriftlig tentamen: salstentamen, Politisk teori 4.5 hp U, G, VG
MTR7 Muntlig redovisning, Ämnesdidaktik 3.5 hp U, G

Böcker

Eklund, Klas, (2017) Vår ekonomi : en introduktion till samhällsekonomin Fjortonde upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144117720

Giddens, Anthony, Griffiths, Simon, Nilsson, Björn, Carle, Jan, (2007) Sociologi 4., omarb. uppl. / svensk bearbetning: Jan Carle och Björn Nilsson Lund : Studentlitteratur, 2007

ISBN: 9789144019475

Goffman, Erving, Matz, Richard, (2001) Stigma : den avvikandes roll och identitet 2., omarb. uppl. [sic] Stockholm : Prisma, [2001]

ISBN: 9172975164, 9789172975163

Långström, S., & Virta, A., (2016) Samhällskunskapsdidaktik: om utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur.
Lögdlund, Ulrik, Gottzén, Lucas, (2015) Sociologins teoretiker Gleerup

ISBN: 9789140678638

Odenstad, Christina, (2017) Samhällskunskap för lärare 4-9. Första upplagan Malmö : Gleerups, [2017]

ISBN: 9789140693761

Skolverket, (2012) Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Stockholm: Fritzes

Läggs upp som pdf på Lisam

Skolverket, (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i Samhällskunskap. Stockholm: Fritzes.

Läggs upp som pdf på Lisam

Övrigt

Litteraturlista för delkursen Politisk teori finns på kurskoden 733G28:

https://liu.se/studieinfo/kurs/733g28/

(OBS! Välj rätt kurstillfälle)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.