Spanska (1-27,5 hp), 27.5 hp

Spanish, (1-27,5 hp), 27.5 credits

92SP17

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Victoria Thörnryd, Rosario Garnemark

Kursansvarig

Victoria Thörnryd, Rosario Garnemark

Studierektor eller motsvarande

Mathias Broth

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Spanska, steg3, samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- på spanska läsa olika typer av skrivna texter, även om komplexa ämnen, och återge det huvudsakliga innehållet i dessa
- förstå talad standardspanska och återge relevant information ur muntliga källor
- interagera på spanska i olika kommunikativa sammanhang
- uttrycka sig sammanhängande i tal på spanska både om vardagliga och mera komplicerade ämnen utan grammatik- och uttalsfel som hindrar förståelsen
- formulera sig begripligt i skrift på spanska både om vardagliga och mera komplicerade ämnen
- tillämpa grammatiska kunskaper i egen skriftlig produktion på spanska
- använda grammatiska och fonetiska grundbegrepp
- redogöra för systematiska grammatiska och fonologiska skillnader och likheter mellan spanska och svenska
- diskutera spanskspråkig litteratur på spanska utifrån språkliga, litterära och kulturella aspekter
- redogöra för centrala aspekter av Spaniens samhällsutveckling
och samhällsstruktur
- identifiera och diskutera likheter och skillnader i levnadsförhållanden och umgängesformer i Sverige och Spanien
- jämföra spanskämnets nutida och historiska utformning som skolämne, universitetsämne och lärarutbildningsämne
- analysera styrdokument med avseende på bakomliggande
pedagogiska synsätt och deras konsekvenser för ämnets innehåll
särskilt på grundskolenivå
- relatera olika teorier om och perspektiv på kunskap och lärande till olika delar av ämnesundervisningen på grundskolenivå
- analysera olika typer av läromedel, inklusive IKT, och hur de kan användas i undervisningen i åk 7-9

Kursinnehåll

Kursen innehåller studier i det spanska språket, kulturstudier, litteraturstudier, och ämnesdidaktiska studier

Språkstudier
Studier i det spanska språket består av repetition av grammatiska grundbegrepp samt systematisk genomgång av spansk grammatik med tillämpningsövningar och översättning. Ordförråd och språkliga strukturer övas i olika sammanhang. Fonetiska grundbegrepp och terminologi introduceras och en systematisk genomgång av och träning på spanskans ljudsystem och intonationsmönster genomförs. Genom skriftliga övningar tränas egen skriftlig produktion på spanska.

Kulturstudier
Kulturstudier innebär studier av historia, samhällsförhållanden och aktuella frågor i Spanien. Dessutom ingår övningar i konversation och presentationsteknik med utgångspunkt i läsning av texter i olika genrer rörande kultur- och samhällsförhållanden. Genom olika typer av muntliga övningar tränas egen muntlig produktion och interaktion i gruppsamtal.

Litteraturstudier
Litteraturstudier innebär läsning, diskussion och analys av samtida litterär text från såväl litterär, kulturell som språklig synpunkt. Grundläggande litteraturvetenskapliga termer gås igenom och tillämpas i samband med litteraturläsningen.

Språkdidaktiska studier
I de språkdidaktiska studierna studeras spanskans framväxt som skolämne på grundskolenivå, universitets- och lärarutbildningsämne. Styrdokument för de obligatoriska skolformerna analyseras i ett historiskt perspektiv och kopplas till syn på språk, undervisning och lärande. Teorier om och perspektiv på kunskap och lärande problematiseras i relation till ämnesundervisning på grundskolenivå. Dessutom ingår analys av olika läromedel, inklusive IKT, och diskussion av deras användning på grundskolenivå. Under kursens gång övas
förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningsuppgifter inom åk 7-9 i enlighet med gällande styrdokument.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformer är lärstödjande seminarier, lektioner, föreläsningar,
litteraturstudier, grupparbeten, självstudier och uttalsövningar.

Obligatoriska moment:
Deltagande i språkdidaktiska seminarier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, muntlig tentamen, hemtentamen, muntlig och skriftlig redovisning. Examination sker individuellt.

PROVKODER:
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Språkdidaktik
5 hp (U-VG)
MRE3 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Kulturstudier
4,5 hp (U-VG)
MTN2 Muntlig tentamen: konversation 3 hp (U-VG)
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen grammatik 4,5 hp (U-VG)
MTN1 Muntlig tentamen: uttal 1,5 hp (U-G)
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen fonetik 1,5 hp (U-G)
STN3 Skriftlig tentamen: hemtentamen litteratur 7,5 hp (U-VG)
OBL1: Obligatoriska moment Språkdidaktiska seminarier

På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av
kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat
examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre
betyg.

Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för
utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran
om kursbevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta
på Centrala studerandeexpeditionerna eller via
http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till
StudentCentrum.
 

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

ALLMÄN GRAMMATIK Olsson, H. - Språket – så fungerar det: lärobok i allmän grammatik och lingvistik REFERENSLITTERATUR Basgrammatik 1 + 2 (övningsuppgifter + facit). Köpes i D-huset, Repro GRAMMATIK Kompendium (pdf) som vid kursstart läggs upp i Lisam kursrum REFERENSLITTERATUR Butt, John et. al. (2004), A new reference grammar of modern Spanish, London: Mc Graw-Hill Cerrolaza Gili, Óscar (2005), Diccionario práctico de gramática, Madrid: Edelsa Fant, Lars et. al. (2004), Bonniers spanska Grammatik, Stockholm: Bonniers utbildning Fält, Gunnar (2000), Spansk grammatik för universitet och högskolor, Lund: Studentlitteratur. Martí Sánchez, Manuel et. al. (2008), Gramática española por niveles (vol. 1 y 2), Madrid: Edinumen. DRAE – Diccionario de la Real Academia Española: http://www.rae.es Svensk-spanskt/spansk-svenskt lexikon: http://lexin2.nada.kth.se/sve-spa.html Norstedts svensk-spanska/spansk-svenska ordbok: http://www.ord.se/oversattning/spanska/ SKÖNLITTERATUR Sábato, Ernesto. El túnel. Madrid. Cátedra. Fernán-Gómez, Fernando. Las bicicletas son para el verano Esquivel, Laura. Como agua para chocolate García Márquez, Gabriel. Relato de un náufrago Kompendium Text. Köpes i D-huset, Repro Kompendium Skriftlig produktion. Köpes i D-huset, Repro FONETIK OCH UTTAL Kompendium (pdf) som vid kursstart läggs upp i Lisam kursrum REFERENSLITTERATUR Engstrand, Olle (2007), Fonetik light [lajt], Lund: Studentlitteratur. Gómez Torrego, Leonardo (2002), Gramática didáctica del español, Madrid: Ediciones SM. Quilis, Antonio (1997), Principios de fonología y fonética españolas, Madrid: Arco Libros. KULTUR Soledad Miguel. España. Historia, literatura y arte. Studentlitteratur. REFERENSLITTERATUR Joaquín Masoliver. España: Geografía y cultura. Studentlitteratur. OBLIGATORISK LITTERATUR FÖR DIDAKTIK Ulrika Tornberg, Språkdidaktik. Stockholm: Gleerups. ISBN 9789140691507 Tornberg, Malmqvist och Valfridsson (redaktörerna). Språkdidaktiska perspektiv. Om undervisning och lärande i främmande språk REFERENSLITTERATUR Vygotskij, Lev, S. Tänkande och Språk. Göteborg: Daidalos AB. ARTIKLAR OCH ESSÄR Nationalism/Nacionalismo Savater, Fernando (2010) La Nación Balón http://elpais.com/diario/2010/07/22/opinion/1279749604_850215.html Katolska kyrkan/Iglesia católica Savater, Fernando (2009) Elogio de “monsieur” Germain http://elpais.com/diario/2009/11/14/opinion/1258153204_850215.html http://elpais.com/diario/2009/07/18/opinion/1247868005_850215.html ETAs terrorism och den spanska demokratin/ El terrorismo de ETA y la democracia OCDE (2011), Perspectivas OCDE: España Políticas para una Recuperación Sostenible,OECD Publishing, 2011. http://www.oecd.org/dataoecd/29/63/44660757.pdf

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.