Spanska: verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp), 5 hp

Spanish: Teaching practice (56-60), 5 credits

92SPV7

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Victoria Thörnryd

Studierektor eller motsvarande

Jean André

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Spanska, steg 3, samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund,7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne samt Spanska 1-30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- planera, genomföra och utvärdera enskilda undervisningsmoment inom grundskolan senare år i enlighet med gällande styrdokument tillsammans med handledaren,
- diskutera pedagogiskt ledarskap i förhållande till undervisning och lärande med fokus på grundskolans senare år,
- reflektera över egna undervisningsinsatser samt utifrån självreflektion och konstruktiv kritik från andra dra relevanta slutsatser för den framtida yrkesrollen,
- visa kommunikativ förmåga i olika typer av situationer.

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i spanska inom grundskolan senare år där olika tillämpade lärarförmågor övas. Den studerande tränar på att planera, organisera och utvärdera begränsade undervisningsområden i spanska på högstadiet. Den studerande övar även på att anpassa undervisningen till elevernas ålder och förutsättningar, samt reflekterar över olika aspekter av pedagogiskt ledarskap. VFU i Spanien består huvudsakligen av observation i olika skolformer. Observationerna introduceras och följs upp i språkdidaktiska seminarier där fokus läggs på problematisering av pedagogiskt ledarskap, pedagogiska dilemman och olika lösningar av dessa.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Examination sker genom godkänt bedömningsunderlag där sociala och didaktiska förmågor intygas. Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor: VFU 3 hp (U-G)
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor: VFU 2 hp (U-G)

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.