Svenska (1-30 hp), 30 hp

Swedish (1-30), 30 credits

92SV11

Kursen är nedlagd. Ersätts av 92SV13.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Suzanne Parmenius-Swärd

Studierektor eller motsvarande

Linda Jönsson

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp samt Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, samt Ingångsämne 1-60 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för centrala begrepp och teorier avseende barns- och ungdomars språk och språkutveckling
- redogöra för hur skilda betingelser beroende av genus, klass och etnicitet påverkar individens språkutveckling och
språkbruk
- diskutera och jämföra och förutsättningar för elevers språkutveckling i skilda ämnen i skolan
- redogöra för svenska språkets grammatiska struktur genom användning av relevanta språkvetenskapliga begrepp
- redogöra för och tillämpa svenska skrivregler och normer för skriven svenska
- behärska grundläggande formalia i vetenskapligt skrivande
- tillämpa grunderna i retorik
- redogöra för i huvudsak den västerländska litteraturens utveckling från äldsta tid till idag
- utifrån olika perspektiv analysera och tolka litterära texter från skilda tider och i olika genrer
- redogöra för och använda grundläggande litteraturteoretiska begrepp och perspektiv
- beskriva och problematisera litteraturens skiftande former och förutsättningar i relation till kulturella,
teknologiska och samhälleliga förändringar
-orientera sig i det litteraturvetenskapliga forskningsfältet

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande studier av svenska språkets grammatik och ordbildning. Normer för talad och skriven svenska diskuteras. De studerande tillämpar den retoriska processen i tal och skrift och lär sig beakta skrivande som redskap i både didaktisk och vetenskaplig mening. Vidare studeras centrala teorier om språkutveckling, språkliga kompetenser och läs- och skrivutveckling. Barns och ungdomars språkutveckling problematiseras och diskuteras i genus-, klass- och etnicitetsperspektiv.

Grundläggande litteraturteoretiska begrepp och perspektiv studeras liksom de viktigaste perioderna, strömningarna, skolbildningarna och genrerna i den västerländska litteraturhistorien från äldsta tid till idag. Skönlitteraturen studeras i relation till samhället och studenterna udersöker dess institutionella, kulturella och teknologiska förutsättningar. Dessutom diskuteras och problematiseras litteraturhistorieskrivningars nationsskapande och kanonformerande funktion utifrån aspekter som genus, klass och etnicitet.

I kursen diskuteras svenskämnet i skolan liksom didaktiska konsekvenser och pedagogiska tillämpningar av teoretiska delar av kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops, fältstudier, samt arbete i grupp och enskilt.

OBLIGATORISKA MOMENT:
Seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning, individuell skriftlig salstentamen och hemtentamen,

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen grammatik, 5 hp U-VG
STN2 Skriftlig tentamen: hemtentamen språkutveckling, 5 hp U-VG
STN3 Skriftlig tentamen: salstentamen skrivregler, 2 hp U-G
SRE1 Skriftlig redovisning: skriftlig framställning, 1 hp U-G
MRE1 Muntlig redovisning: muntlig framställning, 2 hp U-G
SRE2 Skriftlig redovisning: litterär textanalys, 1 hp U-VG
PRE1 Redovisning av produkt/praktiskt arbete, visuell och muntlig, 2 hp U-G
STN4 Skriftlig tentamen: hemtentamen litteraturhistoria, 9 hp U-VG
SRE4 Essäuppgift, 3hp U-VG
OBL1 Närvaro seminarier, D

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

OBLIGATORISK LITTERATUR Referenslitteratur, artiklar ev kompendier och skönlitteratur tillkommer se respektive delkurs momentschema SPRÅK Bolander, Maria (2005 eller senare). Funktionell svensk grammatik – grundboken. Stockholm: Liber. Bommarco, Birgitta & Parmenius Swärd, Suzanne (2012) Läsning, skrivande, samtal – textarbete i svenska på gymnasiet. Lund: Studentlitteratur (används även termin 2) Reichenberg, Monica (2008). Vägar till läsförståelse, texten, läsaren och samtalet. Stockholm: Natur och Kultur, serien Lärare Lär Renberg, Bo (2006) Språkets mirakel – om tänkande, tal och skrift. Stockholm: Liber, OBS! s. 98- 114. Skickas ut Skolverket (2007) Att läsa och skriva, forskning och beprövad erfarenhet, löpnummer 2007:4 http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/publikationer Skolverket (2011) Ämnesplaner och kursplaner i svenska för Grundskolan och gymnasiet Lgr 11 och GY11 http://www.skolverket.se/kursplaner_och_betyg/laroplaner_och_kursplaner Svenska skrivregler (2008). Språkrådets skrifter 8. Stockholm: Liber. LITTERATUR Bergsten,Staffan & Elleström, Lars: Litteraturhistoriens grundbegrepp Lund: Studentlitteratur Elleström, Lars: Lyrikanalys: En introduktion Lund: Studentlitteratur Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders: Epikanalys: En introduktion Lund: Studentlitteratur Olsson,Bernt & Algulin, Ingemar: Litteraturens historia i världen Stockholm: Norstedts Olsson,Bernt & Algulin, Ingemar: Litteraturens historia i Sverige Stockholm: Norstedts Sjöberg, Birthe: Dramatikanalys: En introduktion. Lund: Studentlitteratur Skönlitteratur och kompendier tillkommer. Läsanvisningar i momentschema för kursen

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.