Tyska: Verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp), 2.5 hp

German: Teching Practise (28-30), 2.5 credits

92T1V7

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Wolfgang Schmidt och Per Simfors

Studierektor eller motsvarande

Wolfgang Schmidt

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Tyska, steg 3, samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- planera, genomföra och utvärdera enskilda
undervisningsmoment inom grundskolan senare år i enlighet
med gällande styrdokument tillsammans med handledaren
- diskutera med handledaren hur ämnesinnehållet kan hanteras i
relation till elevernas olika förutsättningar inom grundskolans
senare år
- reflektera över egna undervisningsinsatser samt utifrån
självreflektion och konstruktiv kritik från andra dra relevanta
slutsatser för den framtida yrkesrollen
- visa kommunikativ förmåga i olika typer av situationer.

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i tyska
inom grundskolans senare år där olika tillämpade lärarförmågor
övas. Den studerande tränar på att planera, organisera och
genomföra enskilda undervisningsmoment i tyska inom
grundskolans senare år. Den studerande över även på att
anpassa undervisningen till elevernas ålder och förutsättningar,
samt reflekterar tillsammans med handledaren över den egna
lärarrollen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Examination sker genom uppvisande av tillämpade sociala och
didaktiska lärarförmågor.
Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Provkoder:
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 1 hp (U-G)
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 1,5 hp (U-G)

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.