Trä- och metallslöjd (16-30 hp), 15 hp

Wood and Metal Craft (16-30), 15 credits

92TM27

Kursen är nedlagd. Ersätts av 92TM19.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anders Narbrink

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, Ingångsämne 1-60 hp samt Trä- och metallslöjd (1-15 hp), 15 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för kunskaper om slöjdens material, redskap, verktyg och tekniker med fokus på konstruktion i trä och metall
- använda slöjdens material, redskap, verktyg och tekniker i praktiskt arbete med konstruktion i trä och metall
- använda kunskaper om och metoder inom form− och färglära
- visualisera och kommunicera formidéer med hjälp av två− och tredimensionella skisstekniker
- presentera och motivera sina överväganden avseende slöjdens material, tekniker och processer
- redogöra för slöjdämnets roll ur aspekter som miljö, ekonomi och jämställdhet
- diskutera och tillämpa ämnesdidaktiska perspektiv på slöjdundervisning samt relatera till annan ämnesundervisning
- identifiera och beskriva arbetsprocesser i slöjd i relation till aktuell forskning inom ämnesområdet
- granska och diskutera vetenskaplig litteratur inom området slöjd och slöjdundervisning
- beskriva variationer av slöjdundervisning inom Norden
- beskriva konsekvenser för skolslöjden av politisk styrning

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiskt arbete med slöjdtekniker och planeringsmetoder för konstruktionsarbete och samman-sättningar i trä och metall. Andra moment som studeras är ytbehandling och materialkunskap i trä och metall. Inom formgivningen arbetar studenten dels med perspektivskiss, modellteknik och utställningslayout, och dels med tillämpad formgivning i uppgifter i trä och metall. Kursen har en övergripande inriktning mot slöjdrelaterade konsument− och miljöfrågor. Studenten bearbetar aktuell slöjdpedagogisk forskning, nationella utvärderingar samt styrdokument. Villkor och förutsättningar för att organisera och leda undervisning i slöjd bearbetas i kursen. Ett annat moment som studeras är variationer av slöjdundervisning inom Norden. Kursen innehåller fältstudier där studenten observerar och planerar introduktioner av arbeten inom slöjdundervisning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning, praktiskt arbete och fältstudier. Kursarbetet genomförs både i grupp och individuellt, i såväl lärarledda som självständiga former.

Examination

Examinationen sker individuellt genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning.

PROVKODER:
PRE1 Redov av praktiskt arb: muntlig och visuell presentation, trä, 4.5hp, UV
PRE2 Redov av praktiskt arb: muntlig och visuell pres, metall, 2.5hp, UV
PRE3 Redov av praktiskt arb: muntlig & visuell pres, formgivning, 2.5hp, UV
SRE1 Skriftlig redovisning, portfölj m pm och reflektioner, 4hp, UV
SRE2 Skriftlig redovisning, planering av undervisning 1hp, UG
MRE1 Muntlig redovisning: Litteraturseminarium, 0,5hp, UG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Arbete i trä, del 1 & 2 (1984). Institutionen för slöjd, Linköpings universitet (gula kompendier) Arbete i metall (1992). Institutionen för slöjd, Linköpings universitet (blå kompendium) Ask, Sofia (2007) Vägar till ett akademiskt skriftspråk. Växjö University Press, Växjö Borg Kajsa & Lindström Lars (2008) Slöjda för livet Sthm Lärarförbundets förlag Dahlberg, Torbjörn m fl ((2004). Nordiska träd och träslag, Stockholm, Stiftelsen Arkus Gistvik, Johanna (2009). Essän – frihetens hemlösa och odefinierade genre. Om essäer. En antologi om essäer från studenter vid Linköpings universitet, 85-90. Granström, Kjell (2004). Om tillförlitlighet i observationer inom forskning och psykologisk praktik. Nordisk psykologi, 56, 289-303. Gustavsson Bernt, Sjögren Jan och Borg Kajsa Artikelsamling/kurskompendium. Linköping: Linköpings universitet. Juliusson, Carl Magnus (2009). Om att skriva essäer – fiktivt eller icke-fiktivt skrivande. Om essäer. En antologi om essäer från studenter vid Linköpings universitet, 19-25 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011). Skolverket, Stockholm: Statens skolverk: Fritzes offentliga publikationer [ www.skolverket.se/publikationer?id=2575 ] Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd (2011). Skolverket, Stockholm: Statens skolverk: Fritzes offentliga publikationer [ www.skolverket.se/publikationer?id=2565 ] Larsson, Staffan (2000). Skrivandets lust och olust. Pedagogisk Forskning i Sverige, 1, 30-42. Tillgänglig via: http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/larsson.pdf Sundqvist, Jögge (2002). Slöjda i trä, Stockholm: Natur och kultur/LT Teoretiskt, praktiskt eller som i slöjden, Lärarförbundets förlag http://www.lararforbundet.se/web/shop2.nsf/webdescription/F2F882ADEF96E598C1256EAD003BF791/$file/Ladda_ned.pdf Slöjd, ämnesrapport till rapport 253 ( NU-03 ), Skolverket, Stockholm: Statens skolverk

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.