Tyska: Verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp), 5 hp

German, Teaching Practise, 5 credits

92TYV1

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Wolfgang Schmidt, Per Simfors

Studierektor eller motsvarande

Wolfgang Schmidt

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Tyska, steg 3, samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne samt Tyska 1-30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- analysera olika aspekter av pedagogiska praktiker i Sverige och i ett tyskspråkigt land ur ett kontrastivt perspektiv med viss tonvikt på gymnasieskolan
- diskutera pedagogiskt ledarskap i förhållande till undervisning och lärande med fokus på unga vuxna och vuxna
- identifiera pedagogiska problem samt diskutera olika typer av lösningar som används i undervisningssituationer utifrån ett kontrastivt perspektiv
- diskutera planering, genomförande och utvärdering av begränsade arbetsområden inom tyskundervisning i gymnasieskolan i förhållande till elevers olika förutsättningar
- diskutera olika typer av bedömningskulturer, återkopplingsförfaranden i förhållande till tyskundervisningens olika delar

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i tyska inom gymnasieskolan där olika tillämpade lärarförmågor övas. Den studerande tränar på att planera, organisera och utvärdera begränsade undervisningsområden i tyska på gymnasieskolan. Den studerande övar även på att anpassa undervisningen till elevernas ålder och förutsättningar, samt reflekterar över olika aspekter av pedagogiskt ledarskap.

VFU i Tyskland innehåller bland annat studiebesök i olika obligatoriska skolformer. Observationerna introduceras och följs upp i språkdidaktiska seminarier där ett stort fokus läggs på problematisering av pedagogiskt ledarskap, pedagogiska problem och olika lösningar av dessa.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning samt uppvisande av sociala och didaktiska lärarförmågor. Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Provkoder:
SRE1 Uppsats i Språkdidaktik och VFU, 3 hp (U-G)
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor, 1 hp (U-G)
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor, 1 hp (U-G)

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.