Biologi (61-67,5 hp), 7.5 hp

Biology (61-67,5 cr), 7.5 credits

93BI52

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kjell Carlsson

Kursansvarig

Kjell Carlsson

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter kurserna Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp. Kursen förutsätter dessutom kurserna Biologi (1-60 hp) varav 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- ge exempel på mekanismerna bakom de större miljöproblemen och känna till hur de interagerar med biologiska och samhälleliga faktorer
- vara förtrogen med diskussioner om hur miljöproblemen kan lösas och hur man skapar ett uthålligt samhälle såväl nationellt som internationellt
- förbereda och genomföra muntlig debatt om miljörelaterade frågor
- kommunicera kunskaper om biologins centrala roll i vår livsmiljö samt göra bedömningar av resursanvändning i relation till hållbar utveckling

Kursinnehåll

Kursen omfattar diskussion om användning av viktiga naturresurser och vilka miljöproblem det ger upphov till. Miljöproblem som global uppvärmning, försurning, övergödning och minskning av biologisk mångfald diskuteras både i ett internationellt och nationellt perspektiv. Befolkningstillväxt och internationell resursfördelning berörs, liksom samhällets sätt att hantera miljöfrågor på ett politiskt/ideologiskt plan. Utifrån vetenskapliga arbeten utveckla kursmoment anpassade till verksamhetsområdet (gymnasieskola).

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, studentledda seminarier och studiebesök. Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och en debatt, individuella skriftliga PM, och en hemtentamen.

OBLIGATORISKA MOMENT:
Studiebesök

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, muntlig och skriftlig redovisning samt projektarbete. 

PROVKODER
MRE1 Muntlig redovisning: seminarier 3 hp (U-G)
OBL1 Obligatoriskt moment: studiebesök 0 hp Deltagit
PRO1 Projekt: muntlig redovisning Didaktik 1.5 hp (U-G)
SRE1 Skriftlig redovisning hemtentamen 3 hp (U-VG)

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Kurslitteratur

Withgott J & Brennan S : Environment; The science behind the stories Pearson Fourth edition 2014. Artiklar och annat material som preciseras under kursens gång.

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning: hemtentamen 3 hp U, G, VG
PRO1 Projekt: muntlig redovisning Didaktik 1.5 hp U, G
OBL1 Obligatoriskt moment: studiebesök 0 hp D
MRE1 Muntlig redovisning: seminarier 3 hp U, G

Kompletterande litteratur

Övrigt

Withgott J & Brennan S : Environment; The science behind the stories Pearson Fourth edition 2014. 
Artiklar och annat material som preciseras under kursens gång.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.