Franska (1-30 hp), 30 hp

French (1-30), 30 credits

93FR17

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ann-Sofie Persson

Studierektor eller motsvarande

Jean André

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs Franska steg 3 eller Franska 3.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- på franska läsa olika typer av skrivna texter, även om komplexa ämnen, och återge det huvudsakliga innehållet i dessa
- förstå talad standardfranska och återge relevant information ur muntliga källor
- interagera på franska i olika kommunikativa sammanhang
- uttrycka sig sammanhängande i tal på franska både om vardagliga och mera komplicerade ämnen utan grammatik- och uttalsfel som hindrar förståelsen
- formulera sig begripligt i skrift på franska både om vardagliga och mera komplicerade ämnen
- tillämpa grammatiska kunskaper i egen skriftlig produktion på franska
- använda grammatiska och fonetiska grundbegrepp
- redogöra för det franska språkets fonologiska egenskaper
- diskutera franskspråkig litteratur på franska utifrån språkliga, litterära och kulturella aspekter
- redogöra för centrala aspekter av Frankrikes samhällsutveckling och samhällsstruktur
- analysera konsekvenser av olika ämnestraditioner för undervisningens innehåll och former
- konkretisera och kritiskt förhålla sig till styrdokuments innehåll i franskundervisningen särskilt för grundskolans senare år
- analysera olika teorier om och perspektiv på kunskap och lärande till olika delar av ämnesundervisningen inom grundskolans senare år
- analysera olika typer av läromedel, inklusive IKT, och hur de kan användas i undervisningen inom grundskolans senare år
- planera, leda och utvärdera större ämnesområden
- argumentera för val av läromedel och kunna analysera konsekvenserna av dessa val vid planeringen av ett större ämnesområde

Kursinnehåll

Kursen innehåller studier i det franska språket, kulturstudier, litteraturstudier och ämnesdidaktiska studier

Språkstudier
Studier i det franska språket består av repetition av grammatiska grundbegrepp samt systematisk genomgång av fransk grammatik med tillämpningsövningar och översättning. Ordförråd och språkliga strukturer övas i olika sammanhang. Fonetiska grundbegrepp och terminologi introduceras och en systematisk genomgång av och träning på franskans ljudsystem och intonationsmönster genomförs. Genom skriftliga övningar tränas egen skriftlig produktion på franska.

Kulturstudier
Kulturstudier innebär studier av historia, samhällsförhållanden och aktuella frågor i Frankrike. Dessutom ingår övningar i konversation och presentationsteknik med utgångspunkt i läsning av texter i olika genrer rörande kultur- och samhällsförhållanden. Genom olika typer av muntliga övningar tränas egen muntlig produktion och interaktion i gruppsamtal.

Litteraturstudier
Litteraturstudier innebär läsning, diskussion och analys av samtida litterär text från såväl litterär, kulturell som språklig och didaktisk synpunkt. Grundläggande litteraturvetenskapliga termer gås igenom och tillämpas i samband med litteraturläsningen.

Språkdidaktiska studier
I de språkdidaktiska studierna studeras franskans framväxt som skolämne på grundskolenivå, universitets- och lärarutbildningsämne. Styrdokument för de obligatoriska skolformerna analyseras i ett historiskt perspektiv och kopplas till syn på språk, undervisning och lärande. Teorier om och perspektiv på kunskap och lärande problematiseras i relation till ämnesundervisning inom grundskolans senare år. Dessutom ingår analys av olika läromedel, inklusive IKT, och diskussion av deras användning inom grundskolans senare år. Under kursens gång övas förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningsuppgifter inom grundskolans senare år i enlighet med gällande styrdokument.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformer är lärstödjande seminarier, lektioner, föreläsningar litteraturstudier, grupparbeten, uttalsövningar samt självständiga studier.

Obligatoriska moment:
Deltagande i språkdidaktiska seminarier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, muntlig tentamen, muntlig och skriftlig redovisning. Examination sker individuellt.

PROVKODER:
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Språkdidaktik 5 hp (U-VG)
SRE1 Skriftlig redovisning: Språkdidaktik 2,5hp (U-VG)
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Litteratur 7,5 hp (U-VG)
MRE3 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Kulturstudier 4,5 hp (U-VG)
MTN1 Muntlig tentamen: uttal 1 hp (U-G)
MTN2 Muntlig tentamen: konversation 3 hp (U-VG)
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen fonetik 0,5 hp (U-G)
STN3 Skriftlig tentamen: salstentamen grammatik 4 hp (U-VG)
STN4 Skriftlig tentamen: kontrollskrivning skriftlig språkfärdighet 2 hp (U-VG)
OBL1 Obligatoriska moment Språkdidaktiska seminarier (D)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Elisabeth Tegelberg: (2002) Franskt uttal i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur 9144022034 Kerstin Wall et al. (1999) Bonniers franska grammatik. Stockholm: Bonnier Utbildning AB Bescherelle, L'art de conjuguer 12 000 verbes Fransk-svensk, svensk-fransk ordbok Fransk-franskt lexikon Aktuella artiklar från dagspress och tidskrifter Kompendiematerial från institutionen (grammatik, litteratur, kultur) Philippe Delerm, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules Marie Ndiaye, Papa doit manger Anna Gavalda, Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part Daniel Pennac, Comme un roman François Bégaudeau, Entre les murs Ulrika Tornberg, Språkdidaktik. Stockholm: Gleerups Ulrika Tornberg, Anita Malmqvist & Ingela Valfridsson (2009) Språkdidaktiska perspektiv. Stockholm: Liber Europeiska referensramen för språk (svensk och fransk version) Vocabulaire progressif du français - Niveau intermédiaire (2ème édition) A2/B1. Livre avec 375 exercices + Audio-CD Internetresurser: www.tv5.org www.diplomatie.gouv.fr www.rfi.fr www.ur.se (urval av program) www.skolverket.se (styrdokument, rapporter och publikationer

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.