Franska (61-90 hp), 30 hp

French (61-90), 30 credits

93FR51

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Jean André
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 1-60 hp i ämnet Franska varav minst 45 hp med godkänt resultat, inklusive 1-30 hp liksom språkfärdighet inom ramen för 31-55 hp, eller motsvarande. Dessutom krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- uppvisa en allsidig färdighet i användningen av det franska språket i tal och skrift med ett varierat ordförråd och en hög grad av korrekthet
- analysera franskt språkbruk med hjälp av språkvetenskapliga metoder
- analysera franskspråkig litteratur utifrån ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt
- problematisera förhållandet mellan språk och kultur i ett lärande- och undervisningsperspektiv utifrån ett kritiskt förhållningssätt till olika vetenskapliga teorier

Kursinnehåll

Kursen kan helt eller delvis vara förlagd till ett franskt universitet. Kursen innehåller studier i fransk språkvetenskap, franskspråkig litteratur och litteraturvetenskap, språk- och kulturstudier i ett lärandeperspektiv samt muntlig och skriftlig språkfärdighet.

Fransk språkvetenskap
Studier i fransk språkvetenskap med fokus på ett antal områden som väljs i samråd med examinator.

Franskspråkig litteratur och litteraturvetenskap
Studier i franskspråkig litteratur och litteraturvetenskap utifrån ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt.

Språk och kultur utifrån ett lärandeperspektiv
Didaktiska studier som belyser och problematiserar förhållandet mellan språk och kultur inom olika forskningsfält och deras tillämpning inom det pedagogiska området med fokus på språkundervisning

Muntlig och skriftlig språkfärdighet
Muntliga och skriftliga övningar i såväl informella som formella och akademiska sammanhang.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen kan helt eller delvis vara förlagd vid ett franskspråkigt universitet. Arbetsformer är därmed avhängiga den praxis som råder vid det utländska universitetet. Annars preciseras arbetsformer i studiehandledning.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning samt muntlig tentamen. Examination sker individuellt.

PROVKODER:
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: språkvetenskap 7,5 hp (U-VG)
SRE1 Skriftlig redovisning: språkvetenskap 2,5hp (U-VG)
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: litteratur/litteraturvetenskap 7,5 hp (U-VG)
SRE2 Skriftlig redovisning: litteratur/litteraturvetenskap 2,5hp (U-VG)
MRE3 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: språk och kultur utifrån ett lärandeperspektiv 5 hp (U-VG)
POR1 Portfölj skriftlig redovisning språkfärdighet 3 hp (U-VG)
MTN1 Muntlig tentamen i språkfärdighet 2 hp (U-VG)Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

LITTERATURLISTA HT2014 Franskspråkig litteratur och litteraturvetenskap (7,5 hp) Montaigne, Essais (utdrag) Molière, L’école des femmes Marivaux, La fausse suivante Voltaire, Candide Rousseau, Émile (utdrag) Flaubert, Madame Bovary eller Sand, Indiana Välj en av följande (OBS! Dessa texter fördelas vid kursstart så att alla behandlas. Ytterligare texter kan tillkomma/utgå beroende på studentantal.): Colette, Le blé en herbe Beauvoir, Les belles images Duras, L’amant Ernaux, La place Sarraute, Enfance Välj en av följande (OBS! Dessa texter fördelas vid kursstart så att alla behandlas. Ytterligare texter kan tillkomma/utgå beroende på studentantal.): Maryse Condé, Le cœur à rire et à pleurer Gisèle Pineau, Un papillon dans la cité Simone Schwartz-Bart, Pluie et vent sur Télumée Miracle Maïssa Bey, Cette fille-là Patrick Chamoiseau, Chemin d’école + Textes critiques et théoriques Fransk språkvetenskap (7,5 hp) Pedersen, John, Ebbe Spang-Hansen, Carl Vikner: Fransk universitetsgrammatik. ISBN 9789124163860 Ytterligare material som tillhandahålls av läraren tillkommer. Rekommenderad litteratur Wall, Kerstin, Hans Kronning, Monika Ekman, Denis Béhar: Bonniers Franska Grammatik. ISBN 9789152306703 Wall, Kerstin, Hans Kronning, Monika Ekman, Denis Béhar: Bonniers Franska Grammatik II. ISBN 9789162269487 O. Eriksson / E. Tegelberg: Svensk-franska strukturövningar med facit. ISBN 9789144059662 LEXIKON Le Petit Robert Didaktik (7,5hp) Material tillkommer. Ytterligare information ges i kurshandledningen. Muntlig och skriftlig språkfärdighet (7,5hp) Material tillkommer. Ytterligare information ges i kurshandledningen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.