Fysik (31-37,5hp), 7.5 hp

Physics (31-37,5 cr), 7.5 credits

93FY31

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lars Björklund

Kursansvarig

Lars Björklund

Studierektor eller motsvarande

Magnus Boman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 240 hp (Ingång matematik) 5 (HT 2024) 202435-202443 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 5 (HT 2024) 202435-202443 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Fysik (1-30 hp) med minst 15 hp godkända, samt alla tidigare VFU-kurser enligt studiegången godkända.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redovisa och tillämpa forskningsresultat rörande bedömning och betygssättning av olika former av kunskap.
- kritiskt granska och redogöra för naturvetenskapliga arbetssätt och metoder.
- kritiskt granska det fysikdidaktiska fältets centrala forskningsmetoder och resultat (inklusive internationell forskning).
- jämföra och kontrastera fysikens och teknikens olika förklaringsmodeller och angreppssätt i syfte att integrera undervisning i fysik och teknik.
- tillämpa fysikdidaktiska forskningsresultat inom skolans fysikundervisning.
- planera och genomföra en fysikdidaktisk studie i skolmiljö
- inkludera genusperspektiv som ett delmoment av den fysikdidaktiska studien.

Kursinnehåll

Kursen utgår från ämnesdidaktisk forskning och beprövad erfarenhet för att dels få en teoretisk kunskap om och dels ge exempel på metoder och arbetssätt som kan underlätta inlärningsprocessen i fysik. Kunskap om elevers förförståelse, uppbyggnad av nya begrepp, språkets och visualiseringars roll kopplas till konkreta inlärningsmetoder, arbetsformer och exempel på lektionssekvenser. Genom att studera hur naturvetenskapen genererar ny kunskap, hur densamma utvärderas och utsätts för prövningar och slutligen kommuniceras skapas en fördjupad förståelse för naturvetenskapens olika arbetssätt och metoder. Detta kan sedan användas för att kritiskt granska, analysera och utveckla skolans olika försök att kommunicera denna process, till exempel laborationen och i det undersökande arbetssättet. Orientering om olika digitala verktyg för simulering och laborativ verksamhet. Naturvetenskapen som allmänbildning och dess relation till skolämnet teknik är viktigt för att skapa ett sammanhang och relevans i undervisningen. Skillnaden i teknikämnet och fysikämnets sätt att förklara vardagsteknik demonstreras med begrepp som reduktionism, systemtänkande och funktionsanalys. Ämnesdidaktisk forskning kring skillnader i intresse och arbetssätt inom såväl teknik som naturvetenskap mellan pojkar och flickor tas upp, och hur detta kan påverka undervisningens konkreta innehåll och arbetsmetoder. Inom VFU får den studerande identifiera och analysera dessa fenomen samt praktiskt pröva olika inlärningsstrategier genom egen undervisning. Resultatet av detta fältarbete analyseras och presenteras i form av ett projektarbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, projektarbete, samt litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, seminarier och projektarbete.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO2 Skriftlig och muntlig redovisn: Ämnesdidaktiskt projekt 5.5 hp U, G, VG
MRE1 Muntlig redovisning: Ämnesdidaktiska seminarier 1 hp U, G
LAB2 Laborationer 1 hp U, G

Böcker

Sjöberg, S, (2009) Naturvetenskap som allmänbildning en kritisk ämnesdidaktik Studentlitteratur, Lund

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.