Geografi (61-75 hp), 15 hp

Geography (61-75), 15 credits

93GE51

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Björn Segrell

Studierektor eller motsvarande

Anders Jidesjö
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 7 (HT 2017) 201734-201744 Svenska Linköping, Valla
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 7 (HT 2017) 201734-201744 Svenska Linköping, Valla V
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 7 (HT 2017) 201734-201744 Svenska Linköping, Valla V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 7 (HT 2017) 201734-201744 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 1-60 hp i ämnet Geografi varav minst 45 hp med godkänt resultat inklusive uppsats, eller motsvarande. Dessutom krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för geografisk teori, metod och ämnets idéutveckling
- värdera och kritiskt granska vetenskapliga utsagor
- självständigt tillämpa geografiska teorier och metoder, exemplifierat med frågor kring vatten och regional utveckling i olika delar av världen
-analysera konsekvenser av olika ämnestraditioner för geografiundervisningens innehåll och former
- analysera mönster för kommunikation och samspel i geografiundervisningen i gymnasieskolan
- problematisera hur geografiämnets innehåll kommuniceras i såväl undervisning som i andra sammanhang.

Kursinnehåll

Teori och metod
Momentet inleds med allmän och geografisk disciplininriktad vetenskapsteori och geografisk vetenskapshistoria. Vidare behandlas metoder och modeller för analys av rumsliga data samt rumsliga strukturers stabilitet och dynamik. Detta tillämpas både på naturlandskap och kulturlandskap.

Vatten och regional utveckling
Momentet behandlar det hydrologiska kretsloppet, mark- och grundvattenbildning samt vattenbehov i globalt, nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Frågor kring kust- och havsmiljö, vattenburna substanstransporter och hälsopåverkan berörs. Vidare studeras vattenförekomst och välståndsutveckling, vatten som maktfaktor, styrning och kontroll av vattenanvändningen och samordnad vattenadministration (EU-direktiv). Dessutom innehåller momentet avrinningsområdesvisa analyser av mark-vattensamband samt tillämpning av GIS-baserade modeller för beskrivning och analys av flödesvariationer och diffus närsaltpåverkan. Regioner som vetenskapliga objekt, regionala och globala utvecklingsprocesser samt interregionala samband och beroenden studeras.

Ämnesdididaktik
Momentet behandlar kommunikation och samspel i geografiundervisningen i gymnasieskolan. Vidare studeras hur geografiämnets innehåll kommuniceras i andra sammanhang. Konsekvenser av olika ämnestraditioner för geografiundervisningens innehåll och former behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar och exkursioner samt självständiga studier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell redovisning av kursuppgifter med muntlig uppföljning.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning TEME 6.5 hp U-VG
SRE2 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning VATT 6.5 hp U-VG
SRE3 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning ämnesdidaktik 2 hp U-VG

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.