Historia (31-37,5 hp), 7.5 hp

History (31-37,5), 7.5 credits

93HI31

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Björn Ivarsson Lilieblad

Studierektor eller motsvarande

Björn Ivarsson Lilieblad
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 5 (HT 2017) 201734-201738 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången Historia 1-30 hp med minst 21 hp godkända, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- tillämpa förvärvade ämnesteoretiska och didaktiska kunskaper
- göra urval av historiskt stoff och analysera detta med hänsyn till krav på förkunskaper som gäller såväl studier på högre nivåer i ämnet som undervisningen i gymnasieskolan.
- utnyttja sin förmåga till kritisk didaktisk reflektion kring ämnesinnehåll och undervisningsplanering samt visa en ökad insikt i hur olika historiska material kan användas i undervisningen inom gymnasiet

Kursinnehåll

I kursen fördjupar den studerande sina kunskaper och förmågor att i undervisningssammanhang inom gymnasieskolan använda och reflektera över olika typer av material/källor för gestaltning och konkretisering av historiska händelser och processer ur ett globalt perspektiv.

Globalisering i ett historiedidaktiskt perspektiv
Momentet består av en didaktisk tillämpningsövning på grundval av historiskt stoff hämtat från endera Asiens, Afrikas. Australiens eller Latinamerikas historia. En översikt inleder, härefter studerar studenten ett historiskt tema eller ett utvecklingsskede som sedan tillämpas didaktiskt gruppvis för att passa en tänkt undervisningssituation i gymnasieskolan.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier samt genom gruppvisa diskussioner.

OBLIGATORISKA MOMENT
Metodövningar i seminarier och skriftlig inlämning i form av portfolio.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning (portfolio)

PROVKODER
POR1 Globalisering, Portfolio: skriftlig redovisning
Portfolio: written presentation
Högskolepoäng: 6.5 (U-VG)
MRE1 Globalisering, muntlig redovisning av portfolio, 1.0 (U-G)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Peter N. Stearns, Globalization in world history, London & New York: Routledge, 2010. (168 sid.). Tillgänglig elektroniskt via biblioteket. Global historia från periferin: Norden 1600-1850, Leos Müller, Göran Rydén, Holger Weiss (red.), Lund: Studentlitteratur, 2010. (ca 250 s.). Ytterligare litteratur tillkommer till den examinerande gruppuppgiften, i samråd med examinator. Litteratur till hemuppgift tillkommer i samråd med examinator.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.