Historia (61-75 hp), 15 hp

History (61-75 cr), 15 credits

93HI52

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lasse Kvarnström

Kursansvarig

Lasse Kvarnström

Studierektor eller motsvarande

Lasse Kvarnström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 6 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping V
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 8 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping V

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat. Dessutom krävs genomgångna 1-60 hp i ämnet historia, varav 1-30 hp samt Uppsats, 9 hp inom ramen för 31-60 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande
- kunna visa fördjupade kunskaper i historiska processer och problem
- redogöra för och analysera kunskaper inom olika vetenskapsskolor.
- tillämpa historieämnets teorier och metoder med utgångspunkt i vetenskapsteoretiska grunder
- redogöra för och diskutera grunddragen i olika kulturhistoriska discipliners utveckling från 1800-talet fram till idag
- diskutera och problematisera kultur som estetiskt och antropologiskt begrepp
- diskutera fakta och tolkningar av historiska sammanhang med utgångspunkt i kulturhistoriska begrepp och teorier
- planera ett undervisningsområde inom kulturhistoria och förankra detta i gymnasieskolans styrdokument med utgångspunkt i ovanstående mål

Kursinnehåll

Metod och teori
I kursen fördjupas ytterligare de studerandes kunskaper om och förmåga att i undervisningssammanhang använda och reflektera över olika typer av material och källor för gestaltning och konkretisering av historiska händelser och processer. Kursen inrymmer såväl vetenskapsteoretisk som ämnesmässig fördjupning.

De studerande ska förvärva kunskap om olika vetenskapsskolor och tillägna sig färdighet i användandet av vetenskapsteoretiska grunder vid uppsatsskrivning.


Kulturhistoria
I kursen diskuteras och analyseras olika aspekter av kulturhistoria. I kursen studeras och diskuteras även hur kulturhistoria kan placeras in och didaktiskt organiseras med utgångspunkt i gymnasieskolans styrdokument.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier samt självständiga studier individuellt och i grupp.

OBLIGATORISKT MOMENT
Seminarier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och muntlig redovisning.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen Metod och Teori, 7.5 hp (U-VG)
MRE1 Muntlig redovisning: Kulturhistoria 1 1,0, hp (U-G)
MRE2 Muntlig redovisning: Kulturhistoria 2, 1,0 hp, (U-G)
STN2 Skriftlig tentamen: individuell hemtentamen 5,5 hp (U-VG)
OBL1 Obligatoriska moment: seminarier Metod och teori, 0 hp (D)

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Metod och teori John Tosh, ”Historisk teori och metod”, Lund: Studentlitteratur, 3:e upplagan 2011 Ingmarie Danielsson Malmros, ”Det var en gång ett land… Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar”, Höör: Agerings 2012 Kompendium (LiU A-huset) Kulturhistoria Burke, Peter, What is cultural history?, 2. ed., Polity, Cambridge, 2008 Salmi, Hannu, Nineteenth-century Europe: a cultural history, Polity, Cambridge, UK, 2008 Artéus, Gunnar & Åmark, Klas (red.), Historieskrivningen i Sverige, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012 Kompendium (LiU A-huset)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.