Historia (76-90 hp), 15 hp

History (76-90 cr), 15 credits

93HI61

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lasse Kvarnström

Kursansvarig

Lasse Kvarnström

Studierektor eller motsvarande

Lasse Kvarnström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 6 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping V
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 8 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping V

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp samt ingångsämne 1-30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande. Dessutom krävs genomgångna 1-60 hp i ämnet historia, varav 1-30 hp samt Uppsats, 9 hp inom ramen för 31-60 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- analysera probleminriktade exempel på historiebruk
- integrera och tillämpa förvärvade ämnesteoretiska och didaktiska kunskaper i ett skriftligt arbete
- didaktiskt tillämpa sina kunskaper i historia med hänsyn till de krav undervisning på högre nivåer i ämnet och undervisning i gymnasieskola ställer
- välja, motivera, organisera och kommunicera ett historiedidaktiskt stoff
- utnyttja sin förmåga till didaktisk reflektion kring ämnesinnehåll och uppläggning
- argumentera för och analysera hur olika historiska material används i undervisning
- presentera och försvara ett historiedidaktiskt projektarbete samt att deltaga i diskussionen om andra studenters projektarbeten. 

Kursinnehåll

I kursen fördjupas den studerandes kunskaper om och förmågan att i undervisningssammanhang inom gymnasieskola, använda och reflektera över olika typer av material/källor för gestaltning och konkretisering av historiska händelser och processer.

Didaktisk teori och metod
Momentet behandlar det historiedidaktiska forskningsfältet såväl nationellt som internationellt.

Projektarbete
Momentet innebär att de studerande i grupp ska utforma ett historiedidaktiskt inriktat projektarbete. Projektarbetet skall ha en inriktning med relevans för det kommande yrkesområdet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, handledning samt genom gruppvisa diskussioner.

OBLIGATORISKA MOMENT
Metodövningar och projektarbetsseminarier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig individuell redovisning av kursuppgifter, gruppvis redovisning av projektarbete som ventileras och försvaras vid ett seminarietillfälle. De studerande ska även genomföra en opposition mot ett annat inom seminariet framlagt projektarbete.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig och muntlig redovisning 5 hp (U-VG)
PRO1 Projektarbete som seminariebehandlas 10 hp (U-VG)

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Historiedidaktisk teori och metod Peter Aronsson, Historiebruk: att använda det förflutna, Studentlitteratur, Lund, 2004 Klas-Göran Karlsson Ulf & Zander, (red.), Historien är närvarande, Historiedidaktik som teori och tillämpning, Studentlitteratur, 2014 Svante Kolsgård, Lasse Kvarnström och Lars Strömbäck, ”Att skriva uppsats-handbok för uppsatsskrivande i historia” Linköping 2008 eller senare (Lisam) Valbar litteratur motsvarande 1500 sidor

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.