Historia: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp), 7.5 hp

History: teaching practice, 7.5 credits

93HIV1

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Björn Ivarsson Lilieblad

Studierektor eller motsvarande

Björn Ivarsson Lilieblad

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången Historia 1-30 hp med minst 21 hp godkända, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- värdera och omsätta sina kunskaper i historia med hänsyn till de krav studier på högre nivåer i ämnet och undervisning i gymnasieskolan ställer.
- välja, motivera, organisera och kommunicera ett historiskt stoff utifrån ungdomars förutsättningar och behov.
- utnyttja sin förmåga att analysera och didaktiskt reflektera kring ämnesinnehåll och upplägg.
- problematisera hur olika historiska material kan användas i undervisning avsedd för gymnasieskolan
- reflektera över och analysera ämnesinnehåll avseende lektioner och planering av större temaområden i historia i gymnasieskolan.
- dokumentera och bedöma kunskaper i historieämnet i gymnasieskolan.
- utvärdera och visa förmåga att följa upp sin undervisning inom ett större arbetsområde.

Kursinnehåll

Verksamhetsförlagd utbildning

Momentet innebär att den studerande planerar, genomför och utvärderar undervisning utifrån kunskapsområdets specifika karaktär. Dessutom tränar studenten sina färdigheter avseende kunskapsbedömning och betygssättning.

Undervisnings- och arbetsformer

Studenten genomför verksamhetsförlagd utbildning och självstudier.

OBLIGATORISKA MOMENT
Verksamhetsförlagd utbildning

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor.
Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER

TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor
Applied Social Teaching Skills
Högskolepoäng: 4,0 hp

TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor
Applied Didactical Teaching Skills
Högskolepoäng: 3,5 hp

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Ämnesdidaktik Hermansson Adler, Magnus, Historieundervisningens byggstenar:grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, 2. uppl., Liber, Stockholm, 2009 Liljegren, Bengt, Att undervisa i historia: tusen och ett sätt att inspirera sina elever, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.