Matematik (31-45 hp), 15 hp

Mathematics (31-45), 15 credits

93MA37

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Malgorzata Wesolowska

Studierektor eller motsvarande

Göran Forsling

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Ma D samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp samt Matematik (1-15 hp), 15 hp, Matematik (16-30 hp), 15 hp samt annat ämne 1-60 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- formulera och förklara grundläggande begrepp, räknelagar och
satser inom linjär algebra, sannolikhetslära och statistik
- uppvisa grundläggande färdigheter i kalkyl, problemlösning och
tillämpningar inom linjär algebra, sannolikhetslära och statistik
genom tillämpning av dess centrala begrepp, satser och metoder
- med god säkerhet utföra standardmässiga beräkningar inom linjära algebra, sannolikhetslära och statistik
- använda statistisk programvara
- beskriva matematikens historiska utveckling och analysera dess roll i samhället i ett internationellt perspektiv och ett genusperspektiv, samt diskutera hur detta kan behandlas i matematikundervisningen i skolan

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande linjär algebra och statistik, närmare bestämt följande: Vektorgeometri, skalär- och vektorprodukt, linjer och plan i olika representationer, andragradskurvor, andragradsytor. Matriser och linjära avbildningar. Determinanter, area- och volymsändring.
Ekvationssystem, minsta kvadrat-metoden. Baser och basbyten. Egenvärden och egenvektorer, spektralsatsen, diagonalisering,
rekursiva följder, kvadratiska former. Grundläggande sannolikhetslära med utfallsrum, händelser och sannolikhetsbegreppet. Stokastiska variabler och deras egenskaper i form av sannolikhetsfördelningar, väntevärde, varians, kovarians och korrelation. Speciellt behandlas
normalfördelning och binomialfördelning. Beskrivande statistik och indexberäkningar diskuteras. Osäkerhet i samband med parameterskattning åskådliggörs via konfidensintervall. Approximativa linjära samband studeras i regressionsanalys. Statistiska undersökningar och statistik i skolan. Användning av statistisk programvara.
Utgående från grundläggande definitioner och satser med hjälp av resonemang, bevis och färdighetsträning i form av såväl räkneövningar som teoretiska resonemang, arbetar studenten med att lösa uppgifter, välja lämplig lösningsgång, undersöka och förklara matematiska samband, samt presentera lösningar. Dessutom behandlar kursen matematikens historia med fokus på utvecklingen av centrala matematiska idéer, begrepp och metoder. Kursen lyfter också fram matematikens roll i samhället ur olika perspektiv samt hur detta och den historiska
utvecklingen kan behandlas i undervisningen i skolan.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, datorlaborationer, litteraturstudier samt
självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen samt skriftlig och muntlig redovisning.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen Linjär algebra, 6 hp (UV)
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen Statistik, 6 hp (UV)
SRE1 Skriftlig redovisning: Matematikens historia, 2 hp (UG)
MRE1 Muntlig redovisning: Matematikens historia, 1 hp (UG)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen

Det finns inga examinationsmoment att visa.

- Andersson, L. m. fl. (1999). Linjär algebra med geometri, andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. - Britton, T. & Garmo, H. (2002). Sannolikhetslära och statistik för lärare. Lund: Studentlitteratur. - Jankvist, U. (2010). A categorization of the “whys” and “hows” of using history in mathematics education. Educational Studies in Mathematics, 71(3), 235-261. - Hall, T. (1970). Matematikens utveckling. Lund: Gleerups.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.