Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp), 7.5 hp

Mathematics: Teaching Practice (53-60), 7.5 credits

93MAV7

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Pether Sundström

Studierektor eller motsvarande

Göran Forsling

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Ma D samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp samt genomgångna kurser 91MA17 Matematik (1-15 hp), 91MA27 Matematik (16-30 hp), 92MA37 Matematik (31-45 hp) samt 92MA47 Matematik (46-52,5 hp), samt annat ämne 1-60 hp, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- med utgångspunkt från styrdokument för åk. 7-9 planera, genomföra och utvärdera undervisning inom större områden i skolans matematik och därvid anpassa undervisningen till elevernas ålder och förutsättningar
- analysera förutsättningar och mönster för kommunikation inom matematik i skolan i förhållande till olika undervisningsområden och i olika sammanhang
- kunna använda och kritiskt utvärdera olika undervisningsmaterial och laborativa arbetsformer, inklusive digitala verktyg
- beskriva, dokumentera och bedöma elevers kunskaper i matematik samt återkoppla detta till elever
- värdera och analysera egen undervisning i matematik och att utifrån det och konstruktiv kritik från andra analysera konsekvenserna av det egna agerandet
- uppvisa förmåga att samarbeta och anpassa sin kommunikation i olika situationer
- analysera betydelsen av sociala och kulturella faktorer i samband med undervisningsverksamhet, inklusive genusperspektiv

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning med praktisk tillämpning av olika lärarförmågor: övning på att planera, organisera och genomföra undervisning i matematik i åk. 7-9 och därvid anpassa undervisningen till elevernas ålder och förutsättningar. Tillsammans med handledaren reflekterar den studerande över den egna lärarrollen med koppling till teoretiska perspektiv på undervisning och lärande i matematik och matematikundervisningens sociala och affektiva dimensioner, elever med särskilda behov i matematik samt arbetsformer och laborativa/tekniska hjälpmedel.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, handledning, seminarier samt självständiga studier

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av sociala och didaktiska lärarförmågor.
Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER:
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor, 5 hp (U-G)
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor, 2,5 hp (U-G)

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen

Det finns inga examinationsmoment att visa.

- Bergsten, C. m. fl (1997). Algebra för alla. Nämnaren Tema. Göteborg: NCM. - Likvärdig bedömning och betygsättning (s. 47-63), Skolverkets allmänna råd 2004, Skolverket. - MSU (2008). Mer än matematik- om språkliga dimensioner i matematikuppgifter. Stockholm. - Pettersson, A. (1997). Analys av elevernas arbeten med mer omfattande matematikuppgifter i år 9. Stockholm: PRIM-gruppen, Lärarhögskolan i Stockholm. - Wyndhamn, J., Riesbeck, E. & Schoultz, J. (2000). Problemlösning som metafor och praktik. Institutionen för tillämpad lärarkunskap, Linköpings universitet. (valda kapitel)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.