Naturkunskap (76-90 hp), 15 hp

Natural Science (76-90 cr), 15 credits

93NK61

Huvudområde

Naturvetenskap i ett skolperspektiv

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anders Jidesjö

Kursansvarig

Anders Jidesjö

Studierektor eller motsvarande

Annika Björn
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 7 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 7 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 7 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 7 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Naturvetenskap i ett skolperspektiv

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

​Kursen förutsätter Naturkunskap (1-60 hp) varav 45 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för komplexa samband hos naturvetenskapliga fenomen och processer.
- analysera konsekvenser av förändringar på yttre miljöer och dess påverkan på inre system.
- redogöra för naturvetenskapliga analystekniker.
- använda naturvetenskapliga analysmetoder för att karaktärisera substanser som inhämtas ur olika miljöer.
- redogöra för naturvetenskapens framväxt och dess betydelse för undervisning i naturvetenskap.
- beskriva relationen mellan naturvetenskaplig språkanvändning, kultur och identitet.
- hantera ämnesinnehållet utifrån naturvetenskaplig didaktiska perspektiv som NOS, HOS, elevers lärande, Scientific literacy och läromedel.
- redogöra för det naturvetenskaplig didaktiska området som handlar om bedömningsfrågor med koppling till ämnesinnehållet.
- beskriva relationer mellan vetenskap och samhälle samt vad dessa betyder för lärande i naturvetenskap.
- planera, motivera, genomföra och redovisa ett individuellt naturvetenskapligt projekt innehållande ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper.

Kursinnehåll

Kursen omfattar en bearbetning av naturvetenskapliga frågeställningar som har betydelse för vårt samhälle med fokus på kemikalier i omlopp, avfallshantering, föroreningsspridning, hälsorisker, naturvetenskapliga analystekniker, bioteknik, vetenskapshistoria och naturvetenskapens framväxt. Kopplat till detta fokuserar kursen en fördjupning i
centrala NV-didaktiska kunskapsområden, bedömningens roll för lärande samt naturvetenskaplig språkanvändning.

Vissa moment behandlas utifrån vetenskapshistoriska och vetenskapsteoretiska aspekter av naturvetenskap och ämnesdidaktiska implikationer av ett sådant upplägg. Här behandlas bl a naturfilosofins framväxt, vetenskap under antiken och medeltiden, den vetenskapliga revolutionen och delar av den moderna vetenskapsteorin. Den studerande genomför ett naturvetenskapligt projektarbete utifrån en relevant frågeställning baserat på något vetenskapshistoriskt perspektiv, som ger en naturvetenskaplig fördjupning innehållsmässigt med kopplingar till undervisning i naturvetenskap. Perspektivet fördjupas och problematiseras med hjälp av olika ämnesdidaktiska kunskapsområden som ”Nature of Science (NOS)”, ”History of Science (HOS)”, ”Public Understanding of Science and Technology (PUST)”, ”Scientific literacy” och ”Science, Technology and Society (STS)”. Utbildningens syfte, intresse, motivation, läromedel, bedömning och arbetsformernas betydelse för elevers lärande behandlas.

Vattnets och olika kemiska föreningars struktur, betydelse, förekomst och spridning studeras. Befintliga och möjliga åtgärdsstrategier för att komma till rätta med miljö- och hälsoproblem för att uppnå en mer hållbar samhällsutveckling fördjupas. En översikt av dagens bioteknik ges, hur den används, vilken betydelse den har eller kan komma att få för vår hälsa och livskvalitet. Delar av människokroppen fördjupas, dess byggnad och funktion samt hur störningar av vissa kemikalier relaterar till hälsobegreppet. Centrala delar är anatomi, fysiologi, organ, organsystem, kemin i celler och vävnader, molekylär bioteknik samt reglering på olika nivåer.

Specifika moment är inriktade på naturvetenskaplig provtagning, analys och tolkning av vad resultaten betyder för hur kunskaper kommuniceras. Den studerande formulerar på egen hand frågeställningar, genomför ändamålsenliga provtagningar, analyser, redogör för osäkerhet i analysresultat, samt presenterar erhållna resultat mot en vetenskaplig praktik och en samhällelig debatt. Kunskaperna används för att utveckla ämnesdidaktiska kunskaper i vad denna arbetsprocess betyder för lärandets meningsskapande, samt för att skapa autentiska lärandemiljöer med ett naturvetenskapligt innehåll. Språkets betydelse för lärande analyseras.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer och självständiga studier.

Examination

Individuell skriftlig salstentamen, genomförande av laborationer samt individuell muntlig och skriftlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB2 Laborationer: Vår kemiska miljö 4 hp U, G, VG
MRE1 Muntlig redovisning: Naturvetenskapligt projekt 1.5 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning: Naturvetenskapligt projekt 3 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning, kemikalier och hälsa 6.5 hp U, G, VG

Böcker

Molander, Joakim, Hartman, Jan, (2003) Vetenskapsteoretiska grunder : historia och begrepp 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2003

ISBN: 9144026900, 9789144026909

Sterner, Olov, Lyons, Lena, (2010) Förgiftningar och miljöhot 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010

ISBN: 9789144047492

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.