Religionskunskap (61-75 hp), 15 hp

Religious Studies (61-75), 15 credits

93RE51

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd UK 1-4, 30 hp och genomgången religionskunskap 1-60 hp med minst 45 hp godkända.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda kunskaper om forntida religioner i Främre Orienten, Grekland, Rom och Fornnnorden.
- visa insikter i hur traditioner kan användas i vår samtid som identitetsmarkör
- demonstrera och tillämpa kunskaper om etiska teorier på konkreta problemområden
- kritiskt analysera etiska texter och argumentera för egna etiska ställningstaganden
- självständigt formulera, genomföra och redovisa en skriftlig uppgift som belyser viktiga religionshistoriska eller religionsantropologiska problemställningar kring traditionsanvändning och religionsbruk
- analysera konsekvenser av olika ämnestraditioner for religionsundervisningens innehåll och former
- analysera mönster för kommunikation och samspel i religionsundervisningen i gymnasieskolan
- problematisera hur religionsämnets innehåll kommuniceras i såväl undervisning som i andra sammanhang

Kursinnehåll

Kursen är indelad i två delar med gemensamt ämnesdidaktiskt stråk:

Religionshistoria
Kursen ger kunskaper om forntida religioner, traditionsförmedling och den roll de äldre religionerna fortfarande spelar i samhället och kulturlivet. Kursen problematiserar också traditionsanvändning och hur grupper brukar äldre traditioner för att konstruera identitet och gemenskap. I kursen ingår att kunna skriva ett självständigt arbete som belyser traditionsanvändning i modern tid.

Etik
Kursen ger en fördjupad översikt i allmän etik med särskild exemplifiering från ett område inom tillämpad etik såsom t ex bioetik eller socialetik. Den fokuserar både på etiska teorier och konkreta etiska problem.

Ämnesdidaktik
Kursen behandlar kommunikation och samspel i religionsundervisningen i gymnasieskolan. Vidare studeras hur religionsämnets innehåll kommuniceras även i andra sammanhang. Olika ämnestraditioners konsekvenser för religionsundervisningens innehåll och former behandlas också.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, handledning, seminarier samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning samt skriftlig tentamen.

PROVKODER:

SRE3  Skriftlig redovisning av uppgift, religionshistoria 0.5 hp

SRE6  Skriftlig individuell inlämningsuppgift, etik 0.5 hp

SRE5  Skriftlig redovisning av uppgift, religionsdidaktik 2.0 hp

STN3  Skriftlig tentamen: religionshistoria 6.0 hp

STN4  Skriftlig tentamen: etik 6.0 hp

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.