Religionskunskap (61-75 hp), 15 hp

Religious Studies (61-75), 15 credits

93RE53

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kjell O Lejon

Kursansvarig

Carl-Magnus Carlstein, Catharina Wiström-Ginér, Fredrik Portin

Studierektor eller motsvarande

Carl-Magnus Carlstein
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd UK 1-4, 30 hp och genomgången religionskunskap 1-60 hp med minst 45 hp godkända.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- kritiskt analysera teologisk argumentation om frälsning i representativa kristna originaltexter i översättning,
- kritiskt analysera etiska synsätt och argument inom valda världsreligioner mot bakgrund av etikens idéhistoria,
- använda och problematisera centrala termer inom tros- och livsåskådning på ett teoretiskt medvetet sätt,
- kritiskt diskutera aktuell forskning samt centrala metoder och teorier inom tros- och livsåskådning,
- analysera konsekvenser av olika ämnestraditioner for religionsundervisningens innehåll och former,
- analysera mönster för kommunikation och samspel i religionsundervisningen i skolan, och
- problematisera hur religionsämnets innehåll kommuniceras i såväl undervisning som i andra sammanhang.

Kursinnehåll

Kursen är indelad i två delar med ett ämnesdidaktiskt stråk.

Kristen frälsningslära (6,5 hp)
Delkursen är en fortsatt fördjupning i kristen troslära som lägger fokus på frågan om frälsning. Frälsningsläran studeras utifrån teologiska klassiker skrivna av representanter från olika trosinriktningar och i olika tidsepoker. Det betyder att delkursen ger en inblick i hur frälsningsläran kan tolkas på en mängd olika sätt. Ett viktigt inslag i delkursen är att öva kritisk analys, särskilt 1) att bryta ner olika tolkningar av frälsningsläran i centrala tankegångar och att visa hur dessa tankegångar relaterar till varandra, andra läror, bibeltexter och kulturell kontext, och 2) att kritiskt diskutera olika syn på frälsning utifrån perspektiv såsom makt och genus.

Etik (6,5 hp)
I delkursen ges en fortsatt bearbetning av hur några etiska frågor behandlas inom några världsreligioner. Den studerande tränar på att analysera etisk argumentation inom religioner, vilket inkluderar att identifiera hur etiska ställningstaganden grundas i religiösa texter, övertygelser och levnadssätt. En viktig analysfråga är hur denna argumentation använder klassiska etiska traditioner såsom dygdetik, konsekvensetik och pliktetik, och hur den därmed relaterar till etikens idéhistoria. Det ingår också en kritisk diskussion av dessa etiska argument inklusive hur klass, etnicitet och genus påverkar etikens frågor. En viss fördjupning görs i etiska frågor som uppstår i mötet mellan religion och ett modernt samhälle, särskilt sexualitet, jämställdhet och matregler.

I delkurserna ingår en strimma om hur man arbetar vetenskapligt med utgångspunkt i ett problem: problemformulering, informationssökning, analys, kritisk reflexion, skriftlig och muntlig kommunikation samt teoretisk och metodisk medvetenhet. Detta stråk innefattar en fortsatt orientering i, och kritisk diskussion av, aktuell forskning och centrala metoder och teorier inom tros- och livsåskådning. Ett visst fokus ligger på kritisk analys och på en fortsatt fördjupning och problematisering av grundläggande terminologi.

Ämnesdidaktiskt stråk (2 hp)
Kursen behandlar kommunikation och samspel i religionsundervisningen i skolan. Vidare studeras hur religionsämnets innehåll kommuniceras även i andra sammanhang. Olika ämnestraditioners konsekvenser för religionsundervisningens innehåll och former berörs också.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter, individuell skriftlig tentamen och muntlig presentation i samband med aktivt deltagande i seminarier. Mer detaljerad information finns i studieanvisningen.

SRE1 Skriftlig redovisning: kristen frälsningslära, UV, 3 hp
SRE2 Skriftlig redovisning: kristen frälsningslära, UV, 3 hp
MRE1 Muntlig redovisning: seminarieövningar om kristen trosåskådning och akademiska färdigheter, UG, 0,5 hp
STN1 Skriftlig tentamen: etik, UV, 6 hp
MRE2 Muntlig redovisning: seminarieövningar om etik och akademiska färdigheter, UG, 0,5 hp
SRE3 Skriftlig redovisning: inlämningsuppgift i ämnesdidaktik som seminariebehandlas, UV, 2 hp

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE3 Skriftlig redovisning: inlämningsuppgift i ämnesdidaktik 2 hp U, G, VG
MRE2 Muntlig redovisning: seminarier om etik 0.5 hp U, G
STN1 Skriftlig tentamen: etik 6 hp U, G, VG
MRE1 Muntlig redovisning: seminarier om kristen frälsningslära 0.5 hp U, G
SRE2 Skriftlig redovisning: kristen frälsningslära 3 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning: kristen frälsningslära 3 hp U, G, VG
Litteraturlista finns under Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.