Religionskunskap (76-90 hp), 15 hp

Religious Studies (76-90), 15 credits

93RE61

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Fredrik Gregorius

Kursansvarig

Fredrik Gregorius, Carl-Magnus Carlstein, Catharina Wiström-Ginér

Studierektor eller motsvarande

Kjell O Lejon
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 7 (HT 2017) 201744-201803 Svenska Linköping, Valla
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 7 (HT 2017) 201744-201803 Svenska Linköping, Valla
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 7 (HT 2017) 201744-201803 Svenska Linköping, Valla V
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 7 (HT 2017) 201744-201803 Svenska Linköping, Valla V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 7 (HT 2017) 201744-201803 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd UK 1-4, 30 hp och genomgången religionskunskap 1-60 hp med minst 45 hp godkända.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för muslimska och kristna förhållningssätt till bruk av våld
- beskriva likheter och skillnader inom och mellan de olika traditionerna när det gäller synen på bruk av våld
- identifiera, analysera och problematisera relationen mellan religion, politik och bruk av våld genom några konkreta omvärldsexempel- redogöra för problemkomplex, tolkningssätt och traderingsproblematik inom kristen trostradition.
- på ett grundläggande akademiskt sätt, bearbeta frågeställningar av systematiskteologisk art
- argumentera för val av läromedel, i vid bemärkelse, och kunna analysera konsekvenserna av dessa val
- argumentera för val av stoff och undervisningsformer i relation till religionsämnets olika delar och centrala begrepp.

Kursinnehåll

Kursen är indelad i två delar med gemensamt ämnesdidaktiskt stråk:

Religion, våld och terrorism
Kursen är en introduktion till relationen mellan religion och politik med speciellt fokus på bruk av våld. Beskrivning och analys av bruk av våld i religionens namn, av argument för och emot våldsanvändning samt av samtida debatt om religion och våld betonas, främst inom muslimska och kristna traditioner.


Tros- och livsåskådningsvetenskap
I kursen studeras tolkningssätt, traderingssätt och levnadssätt inom kristen trostradition. Vidare behandlas några centrala problemkomplex inom Tros- och livsåskådningsvetenskapen.

Ämnesdidaktik
I kursen behandlas olika typer av läromedel och deras användning i gymnasieskolans religionsundervisning. Val av stoff och arbetsmetoder, i relation till religionsämnets olika delar och centrala begrepp, behandlas också.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga seminarieuppgifter och muntlig redovisning.

PROVKODER:
SRE3 Skriftliga inlämningsuppgifter som seminariebehandlas 6,0 hp U-VG, religion, våld och terrorism
MRE3 Muntlig redovisning: Seminarier 0,5 hp U/G, religion, våld och terrorism
SRE4 Skriftliga inlämningsuppgifter som seminariebehandlas 6,0hp U-VG, kristen trosåskådning
MRE4 Muntlig redovisning: Seminarier 0,5 hp U/G, kristen trosåskådning
SRE5 Skriftlig inlämningsuppgift som seminariebehandlas, 2hp U-VG, religionsdidaktik

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.