Svenska som andraspråk (1-15 hp), 15 hp

Swedish as a second language (1-15), 15 credits

93SA17

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Linda Jönsson

Studierektor eller motsvarande

Linda Jönsson

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser (i svenska, engelska, franska, spanska eller tyska) enligt gällande studiegång och utbildningsplan med minst 30 hp godkända.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande
- visa upp grundläggande kunskaper om svenska språkets ljudsystem och grammatiska struktur
- kunna använda sina teoretiska kunskaper vid analys av andraspråksinlärares svenska uttal
- kunna göra performansanalyser av korta enkla texter producerade av andraspråkselever

Kursinnehåll

I kursen studeras svensk fonetik och fonologi ur ett kontrastivt perspektiv med tyngdpunkt på svårigheter i svenskan för andraspråksinlärare. Den studerande reflekterar kring dessa svårigheter, bl a genom analys av andraspråksinlärares svenska talspråk. Den studerande läser om olika skriftsystem, liksom svensk stavning och dess förhållande till talet.

I kursen studeras även svenskans grammatiska system. Den studerande orienterar sig också om andra språks strukturer och reflekterar kring svårigheter i svenskan genom analys av inlärares skriftspråkliga produktion. Analyserna som används är både traditionella felanalyser och performansanalyser, avsedda att belysa andraspråksinlärares utveckling av svenska språket.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen förekommer följande arbetsformer: föreläsningar, seminarier, självständiga studier av kurslitteratur, arbete med övningsuppgifter och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen och skriftlig redovisning av kursuppgifter.

Provkoder:
SRE1 Skriftlig redovisning, grammatik 2.0 hp Skala U-G
SRE2 Skriftlig redovisning, uttalsanalys 3.0 hp Skala U-G
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen, grammatik 6.0 hp Skala U-VG
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen, fonetik 4.0 hp Skala U-VG

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Fonetik Bolander, Maria (2005 eller senare). Funktionell svensk grammatik. Stockholm: Liber. Elert, C-C (2000). Allmän och svensk fonetik. Studentlitteratur. Garlén, Claes (1998 eller senare). Svenskans fonologi. Lund: Studentlitteratur. (Huvudbok) (Elert gäller kursen svenska för lärare men kan användas som komplement till Garlén.) Grammatik Ekerot, Lars-Johan (2011 el. senare). Ordföljd, tempus, bestämdhet. Föreläsningar om svenska som andraspråk. Malmö: Gleerups Källström, Roger (2012). Svenska i kontrast. Tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik. Lund: Studentlitteratur. Valfri grundbok i svensk grammatik på universitetsnivå, exempelvis: - Bolander, Maria (2012). Funktionell svensk grammatik. Stockholm: Liber. eller - Josefsson, Gunlög (2009 el. senare). Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.