Svenska som andraspråk (76-90 hp), 15hp, 15 hp

Swedish as a second language (76-90), 15 ECTS Credits, 15 credits

93SA61

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2021. Ersätts av 93SA53.

Huvudområde

Svenska språket Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Kursansvarig

Helena Grönås

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 7 (HT 2017) Svenska Linköping, Valla
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 7 (HT 2017) Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Svenska språket, Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 1-60 hp i ämnet Svenska som andraspråk varav minst 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande. Dessutom krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande
- kunna redovisa grundläggande kunskaper om språktypologi,
- utifrån sina språktypologiska kunskaper kunna diskutera förutsättningarna för vissa specifika språkgruppers andraspråksinlärning i svenska
- kunnaredogöra för grundläggande kunskaper om genrepedagogik,
- självständigt kunna planera undervisningsmoment utifrån aktuell forskning om språkinlärning

Kursinnehåll

Kursen innehåller studier i språktypologi och studier om genrepedagogik.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av seminarier och självständiga studier.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig hemtentamen, skriftlig och muntlig redovisning.

PROVKODER:

GRA1  Grupparbete kring språktypologi med munt. redovisning5.0 HP UG

MRE3  Muntlig redovisning med skriftligt underlag. Texter ur ett genus ped. perspektiv 5.0 HP, UV

STN3  Individuellt skriftligt arbete kring syst. funkt. grammatik 5.0 HP, UV

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Språktypologi Andersson, Lars-Gunnar (2001). Språktypologi och språksläktskap. Stockholm: Liber AB Genrepedagogik Johansson, Britt & Sandell Ring, Annica (2010). Låt språket bära: genrepedagogik i praktiken. Stockholm: Hallgren & Fallgren. Olofsson, Mikael (2009). Symposium 2009 - Genrer och funktionellt språk i teori och praktik. Nationellt Centrum för svenska som andraspråk. Nationellt centrums symposierapporter Systemisk funktionell grammatik Holmberg, Per & Karlsson, Anna-Malin (2006). Grammatik med betydelse. En introduktion till funktionell grammatik. Uppsala: Hallgren och Fallgren.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.