Samhällskunskap (31-45 hp), 15 hp

Social science (31-45), 15 credits

93SH31

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Per-Olof Hansson och Nina Nikku

Studierektor eller motsvarande

Lars Niklasson

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Sh B, Matematik B, samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp samt genomgången Samhällskunskap 1-30 hp och annat ämne 1-60 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för grundläggande problem i och teorier om internationell politik och ekonomi.
- redogöra för och diskutera globaliseringens konsekvenser för individer, grupper, organisationer och samhälle.
- förklara hur internationella politiska, sociala och ekonomiska förhållanden och processer påverkar varandra.
- analysera lärande i multikulturella pedagogiska miljöer.
- organisera, struktureraoch konkretisera innehållet för lärandet i ett multikulturellt sammanhang.
- argumentera för att integrera globala och internationella perspektiv i samhällskunskapsundervisningen för gymnasiet.
- analysera innebörden av interkulturell kompetens i gymnasiet och det omgivande samhället.

Kursinnehåll

Kursen behandlar internationell politik, bland annat företeelser som krig, diplomati, bistånd, internationella institutioner. Vidare beskrivs principerna för internationell handel och den svenska utrikeshandelns struktur och utveckling. Därutöver diskuteras globaliseringens olika drivkrafter och konsekvenser, dess sociala och ekonomiska ursprung samt dess konsekvenser för olika grupper av människor och organisationer. I kursen ingår även en genomgång av europeiska unionen, ekonomisk och politisk integration, t ex EMU. Kursen behandlar internationalisering i skolan och olika didaktiska verktyg, inklusive digitala verktyg, i anknytning till detta liksom lärarens interkulturella kompetens i gymnasiet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, seminarier samt självständiga studier

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning med muntlig presentation: Tidning, 8 hp UV
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Sociologi, 2hp UV
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Nationalekonomi, 2hp UV
MRE3 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Statsvetenskap, 2hp UV
MRE4 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Ämnesdidaktik, 1hp UV

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Bauman, Z. (1998). Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. Daidalos: Göteborg. Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (eds.) (2011). The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 5 ed. Oxford: Oxford University Press. Collste, Göran (2004) Globalisering och global rättvisa. Studentlitteratur: Lund. Giddens, A. (2007). Sociologi. Studentlitteratur: Lund. Hedberg, C., & Malmberg, B. (2008). Den stora utmaningen: Internationell migration i en globaliserad värld. Underlagsrapport nr 8 till Globaliseringsrådet. (nätet) Landin, S. (2012). Blir världen bättre? UNDP: Stockholm http://www.millenniemalen.nu/wp-content/uploads/2012/05/Blir-varlden-battre.pdf Oscarsson, V. (2006). Elevers syn på globala förhållanden. IPD-rapport 2005:04. Finns som pdf-fil på kurssidan. Jensen, Tommy., Tollefsen, Aina (2012) Globalisering. Liber. Tillkommer artiklar.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.