Samhällskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp), 7.5 hp

Social Science: Teaching Practice (46-52.5), 7.5 credits

93SHV7

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Sh B, Matematik B, samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp samt genomgången Samhällskunskap 1-30 hp och annat ämne 1-60 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- planera, genomföra, leda och utvärdera större samhällsvetenskapliga moment i undervisningen.
- diskutera och analysera sin egen roll som lärare i olika undervisningssituationer samt visa förmåga att kunna förändra sitt eget agerande i undervisningen.
- visa förmåga att analysera lärandeteorier i relation till elevers lärande.
- kommunicera med elever och etablera relationer utifrån lärarprofessionalism.
- diskutera och förhålla sig kritisk till olika former av bedömningar.

Kursinnehåll

Kursen introducerar studenten till skolmiljön, skolans uppdrag och funktionssätt samt lärarprofession. Studenten övar sin förmåga att planera, genomföra, utvärdera och bedöma undervisningsmoment inom Samhällsvetenskap. Studenten reflekterar över lärarrollen, lärandeteorier och bedömningsaspekter.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning

Examination

Examination sker genom uppvisande av de förmågor som specificeras i kursens mål, vilka bekräftas genom bedömningsformulär från handledare i skolan under VFU-veckorna samt utifrån muntligt och skriftligt underlag, till uppföljningsseminarium på Linköpings Universitet.
Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER
TSLF: Tillämpade sociala lärarförmågor, 3,5 hp UG
TDLF: Tillämpade didaktiska lärarförmågor. 4 hp UG

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.