Spanska (61-90 hp), 30 hp

Spanish (61-90), 30 credits

93SP51

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Victoria Thörnryd, Rosario Garnemark

Kursansvarig

Victoria Thörnryd

Studierektor eller motsvarande

Mathias Broth
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 7 (HT 2017) 201734-201803 Svenska Linköping, Valla
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 7 (HT 2017) 201734-201803 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 1-60 hp i ämnet Spanska varav minst 45 hp med godkänt resultat, inklusive kursen 1-30 hp och språkfärdighet inom kursen 31-55 hp eller motsvarande. Dessutom krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- uppvisa en allsidig färdighet i användningen av det spanska språket i tal och skrift med ett varierat ordförråd och en hög grad av korrekthet
- analysera spanskt språkbruk med hjälp av språkvetenskapliga metoder
- analysera spanskspråkig litteratur utifrån ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt
- problematisera förhållandet mellan språk och kultur i ett lärande- och undervisningsperspektiv utifrån ett kritiskt förhållningssätt till olika vetenskapliga teorier

Kursinnehåll

Kursen kan helt eller delvis vara förlagd till ett spanskt universitet. Kursen innehåller studier i spansk språkvetenskap, spanskspråkig litteratur och litteraturvetenskap, språk- och kulturstudier i ett lärandeperspektiv samt muntlig och skriftlig språkfärdighet.

Spansk språkvetenskap
Studier i spansk språkvetenskap med fokus på ett antal områden som väljs i samråd med examinator.

Spanskspråkig litteratur och litteraturvetenskap
Studier i spanskspråkig litteratur och litteraturvetenskap utifrån ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt.

Språk och kultur utifrån ett lärandeperspektiv
Didaktiska studier som belyser och problematiserar förhållandet mellan språk och kultur inom olika forskningsfält och deras tillämpning inom det pedagogiska området med fokus på språkundervisning

Muntlig och skriftlig språkfärdighet
Muntliga och skriftliga övningar i såväl informella som formella och akademiska sammanhang.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen kan helt eller delvis vara förlagd vid spanskspråkigt universitet. Arbetsformer är avhängiga den praxis som råder vid det utländska universitetet eller preciseras i studiehandledning.

Examination

Kursen examineras genom muntlig redovisning med skriftligt underlag. Examination sker individuellt.

PROVKODER:
MRE1 Muntlig redovisning: språkvetenskap 1.5hp (U-VG)
SRE1Skriftlig redovisning: språkvetenskap 2,5hp (U-VG)
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen i Språkvetenskap 6hp (U-VG)
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag i litteratur 4,5hp (U-VG)
STN2 Skriftlig tentamen:salstentamen i litteratur 3hp (U-VG)
SRE2 Skriftlig redovisning: litteratur/litteraturvetenskap 2,5hp (U-VG)
MRE3 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: språk och kultur utifrån ett lärandeperspektiv 5 hp (U-VG)
POR1 Portfölj skriftlig redovisning språkfärdighet 3 hp (U-VG)
MTN1 Muntlig tentamen i språkfärdighet 2 hp (U-VG)

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

LITTERATURVETENSKAP La teoría literaria contemporánea de Raman Selden, Peter Winddowson y Peter Brooker Barcelona. Ariel 1 SKÖNLITTERATUR La Celestina Fernando de Rojas Madrid : Castalia Prima, 2006 La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela Barcelona : Destino, en coedicón con Espasa Calpe, 2007 Mujeres de ojos grandes de Ángeles Mastretta Barcelona. Seix Barral Biblioteca breve, 2001 Lituma en los Andes de Mario Vargas Llosa Barcelona: Planeta, 1993 Caminos de lectura. Antología de textos y aproximaciones analíticas al texto literario. Eva Löfquist y Victoria Thörnryd Suecia. Studentlitteratur, 2010-06-03 SPRÅKVETENSKAP Kompendium (pdf) som vid kursstart läggs upp i Lisam kursrum REFERENSLITTERATUR Alvar, M. (2000), Introducción a la Lingüística española, Barcelona: Ariel Lingüística. Falk, J. et. al. (2010), Modern spansk grammatik, Stockholm: Liber. Fant, L. et. al. (2004), Bonniers Spanska Grammatik, Stockholm: Bonnier Fernández, S. et. al. (2014), Temas de gramatica espanola para estudiantes universitarios, Oxford: Peter Lang. Fält, G. (2000), Spansk grammatik för universitet och högskolor, Lund: Studentlitteratur. Hualde, J. I. et. al. (2010), Introducción a la lingüística hispánica, Cambridge: Cambridge University Press Moreno Cabrera, J. C. (1991), Curso universitario de lingüística general, Madrid: Síntesis. Podesva, R. J. et. al. (2014), Research Methods in Linguistics, Cambridge: Cambridge University Press. DRAE – Diccionario de la Real Academia Española: http://www.rae.es Svensk-spanskt/spansk-svenskt lexikon: http://lexin2.nada.kth.se/sve-spa.html Norstedts svensk-spanska/spansk-svenska ordbok: http://www.ord.se/oversattning/spanska/ ALLMÄN REFERENSLITTERATUR Norstedts SPANSKA ORDBOK (spanska-svenska, svenska-spanska) Norstedts spanska idiombok Diccionario ESENCIAL Santillana de la lengua española eller Diccionario SALAMANCA de la lengua española Diccionario de la lengua de la Real Academia Española (edición popular) Puig, I. de - Cómo hacer un trabajo escrito (Octaedro Barcelona) Gómez Redondo, F. ‐ La crítica literaria del siglo XX, Madrid

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.