Svenska (31-52,5 hp), 22.5 hp

Swedish (31-52.5), 22.5 credits

93SV31

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Suzanne Parmenius-Swärd

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, samt Svenska 1-30 hp och annat ämne 1-60 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- granska och konkretisera kurs- respektive ämnesplaners innehåll
- beskriva olika synsätt på bedömning och värdering av texter
- utföra språklig analys på brukstexter
- jämföra och problematisera arbetsformer och stoff avseende text och läsning i ett ämnesdidaktiskt perspektiv
- problematisera hantering av IT i ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv
- redogöra för några litteraturdidaktiska teorier
- beskriva hur litteraturdidaktiska teorier på olika sätt kan omsättas i skolans praktik
- utifrån olika perspektiv analysera och tolka skönlitterära och multimodala texter i ett didaktiskt perspektiv
- översiktligt redogöra för svenska språkets historiska utveckling
- urskilja svenska språkets socialt betingade variation i ett nutida och interkulturellt perspektivavseende ungdomsspråk, dialekter, minoritetsspråk och språk i Norden

Kursinnehåll

I kursen ingår studier av elevtexter och professionella texter inom olika genrer. Texterna beskrivs, analyseras och tolkas ur olika perspektiv. Den studerande granskar också elevtexter med fokus på bedömning och värdering. Arbetsformer för text och läsning tas upp i ett didaktiskt perspektiv. Den studerande problematiserar IT-användningen i svenskundervisningen. I kursen ingår att den studerande behandlar grundläggande litteraturdidaktisk teoribildning. Den studerande tolkar och granskar kritiskt såväl skönlitterära som multimodala texter. Den studerande diskuterar teorier om litteraturläsning, litteratursamtal och skrivande kopplat till skönlitteratur och hur dessa teorier kan tillämpas i praktisk verksamhet. I kursen studeras svensk språkhistoria på ett kortfattat och översiktligt sätt. Vidare diskuteras språket i det moderna samhället med fokus på ungdomsspråk, minoritetsspråk, dialekter och de nordiska språken.
Genomgående studeras ämnets kurs- respektive ämnesplaner avseende språk, textarbete och litteratur.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt workshops.

Obligatoriskt moment
Redovisning av valbar litteratur

Examination

Kursen examineras individuellt genom skriftliga tentamina, skriftlig redovisning

Provkoder:
STN1 Textanalys textdidaktik, 6,5 hp, U-VG
STN2 Litteratur, 6,5 hp, U-VG
STN3 Språksociologi, 3,5 hp, U-VG
STN4 Språkhistoria, 4 hp, U-VG
SRE1 Skriftlig redovisning VFU, 2 hp, U-G
OBL1 Obligatoriskt moment Redovisning valbar litteratur, 0 hp, D

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Böcker Bergman, Hultin m.fl. Makt, mening, motstånd, Liber 2009 Boglind, Ann och Anna Nordenstam, Från fabler till manga, Gleerups 2010, kap. 1, 8 och 9 Bommarco, Birgitta och Suzanne Parmenius-Swärd, Läsning, skrivande, samtal, Gleerups 2012, främst kap. 4-5 Kåreland, Lena Läsa bör man? – den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning, Liber 2009, kap. 1-5 Langer, Judith M. Litterära föreställningsvärldar, Daidalos 2005 Molloy, Gunilla Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum, Studentlitteratur 2011, de delar som är relevanta för respektive stadium (kap. 4 för 7-9, kap. 5 för GY + kap. 6-7 för alla) Persson, Magnus Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, Studentlitteratur 2007, kap. 1, 2, 4, 6 Artiklar (fler tillkommer ev.) Graeske, Carolin ”GY 2011-säkrad”? – Förlag och författare om fiktionernas funktion i klassrummet”. Läsning! Svensklärarföreningens årsskrift 2013 (red. Gustaf Skar och Michael Tengberg). Tillhandahålles Granström, Malin ”Lässtrategier – hur läser vi kursplanen mellan raderna?” Läsning! Svensklärarföreningens årsskrift 2013 (red. Gustaf Skar och Michael Tengberg). Tillhandahålles Hallesson, Yvonne och Andersson, Pia ”Läsutvecklande samtal på gymnasiet”. Läsning! Svensklärarföreningens årsskrift 2013 (red. Gustaf Skar och Michael Tengberg). Tillhandahålles Årheim, Annette ”Litteratur som spegling eller fönster”, Ämnesdidaktik – dåtid, nutid och framtid. Bidrag från femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26-27 maj 2010, Linköping 2011 (red. Beng-Göran Martinsson och Suzanne Parmenius Swärd). Tillhandahålles Ev. någon artikel ur Boglind, Ann, Holmberg, Per och Nordenstam, Anna (red.) Mötesplatser – texter för svenskämnet. Studentlitteratur 2014. Tillhandahålles Kursplaner och ämnesplaner för aktuell skolform www.skolverket.se – klicka dig vidare Skolverkets material om bedömning www.skolverket.se – klicka dig vidare. Enligt instruktion vid introduktionen. Skönlitterära texter för analys Oates, Joyce Carol ”Bansheen” (ingår i novellsamlingen Vredens änglar 2008 som finns att tillgå i humsambiblioteket). Andra verk enligt överenskommelse vid kursstart Rekommenderad skönlitteratur I de aktuella handböckerna hänvisas till hur arbetet med specifika romaner går till. Det är starkt rekommenderat att studenterna läser (eller läser om) så många som möjligt av dessa verk. Några exempel är Almquist: Det går an, Camus: Främlingen, Zola: Thérèse Raquin, Kafka: Förvandlingen och Lagerlöf: Kejsarn av Portugallien. Referenslitteratur Berge, Anna & Per Blomqvist Skrivundervisning – i samspel med litterära texter, Liber 2012 Bergsten, Staffan & Lars Elleström Litteraturhistoriens grundbegrepp, Studentlitteratur 2004, främst kap. 10-11 Boglind, Ann, Holmberg, Per och Nordenstam, Anna (red.) Mötesplatser – texter för svenskämnet. Studentlitteratur 2014. Brodow , Bengt och Kristina Rinisland Att arbeta med skönlitteratur i skolan – praktik och teori, Studentlitteratur 2005 Chambers, Aidan Böcker inom oss, Rabén & Sjögren 1993 Elleström, Lars Lyrikanalys. En introduktion, Studentlitteratur 1999 Holmberg & Olsson Epikanalys. En introduktion, Studentlitteratur 1999 Molloy, Gunilla Reflekterande läsning och skrivning, Studentlitteratur 2008 Nikolajeva, Maria Barnbokens byggklossar, Studentlitteratur 2004 Olin-Scheller, Christina Mellan Dante och Big Brother, Karlstads universitet 2006 Olin-Scheller, Christina och Ingrid Mossberg-Schüllerqvist Fiktionsförståelse i skolan. Svensklärare omvandlar teori till praktik, Studentlitteratur 2011 Olsson & Algulin: Litteraturens historia i världen (LHV) Norstedts Olsson & Algulin: Litteraturens historia i Sverige (LHS) Norstedts Rosenblatt, Louise M. Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, Studentlitteratur 2002 Svedner, Per Olov Svenskämnet och svenskundervisningen, Kunskapsföretaget, 2011 Tengart, Paul Litteraturteori, Gleerups 2010 Tengberg, Michael Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan, Brutus Östlings Förlag Symposion 2011 Årheim, Annette När realismen blir orealistisk, Växjö University Press 2007

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.