Svenska (31-52,5 hp), 22.5 hp

Swedish (31-52,5 cr), 22.5 credits

93SV33

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maritha Johansson

Kursansvarig

Maritha Johansson

Studierektor eller motsvarande

Per Simfors
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp (Ingång biologi) 5 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 5 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 5 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 5 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp (Ingång svenska) 5 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 5 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 5 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 5 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 5 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 5 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 5 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 5 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Svenska (1-30 hp), varav minst 7,5 hp inom språk respektive litteratur med godkänt resultat, samt godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp och godkänd VFU-kurs i ämne 2 eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- konkretisera kurs- respektive ämnesplaners innehåll
- utföra textanalys av olika typer av brukstexter
- redogöra för teorier om och tillämpa metoder för skrivutveckling
- beskriva olika synsätt på bedömning och värdering av elevtexter
- diskutera språklig variation och skrivutveckling i relation till genus, klass, etnicitet och kontext
- redogöra för litteraturdidaktiska teorier
- beskriva hur litteraturdidaktiska teorier kan omsättas i skolans praktik
- utifrån olika perspektiv analysera och tolka skönlitterära och multimodala texter
- redogöra för grunderna i den retoriska processen
- utföra analys av muntlig presentation
- tillämpa den vetenskapliga retorikens grunder i egen skriftlig produktion
- skriftligt och muntligt kritiskt granska och analysera egna erfarenheter från genomförd praktik
- ge exempel på och tillämpa olika muntliga framställningsformer för skönlitteratur
- skriva vetenskaplig text med korrekt språk och formalia

Kursinnehåll

Kursen ger en orientering i det svenskämnesdidaktiska fältet. Elevtexter och professionella texter inom olika genrer studeras. Texterna beskrivs, analyseras och tolkas ur olika perspektiv. Den studerande granskar också elevtexter med fokus på bedömning och värdering. Arbetsformer för text, skrivande och läsning tas upp. I kursen behandlas litteraturdidaktisk teoribildning och hur teorierna kan tillämpas i praktisk verksamhet. Den studerande tolkar och granskar såväl skönlitterära som multimodala texter. Teoretiska begrepp avseende retorik och muntliga framställningar behandlas. De studerande tillämpar den retoriska processen i tal och skrift och lär sig att beakta skrivande som redskap i vetenskaplig mening. I kursen övas också den egna muntliga förmågan. Vidare tillämpas teorier om muntlighet i samband med skönlitteratur och läsning. Genomgående studeras kurs- och ämnesplaner, främst avseende textarbete och skönlitteratur. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Obligatoriska moment:
Inspelning och redovisning av VFU-moment
Seminarium om bedömning av elevtexter
Obligatorisk närvaro på seminarier

Examination

Kursen examineras individuellt genom skriftliga tentamina, skriftliga redovisningar och obligatoriska moment.   

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Kurslitteratur

 

 

Övrig information

 

 

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Litteraturdidaktik 7.5 hp U, G, VG
STN1 Textanalys, textdidaktik 7.5 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning, VFU 2 hp U, G
SRE1 Skriftlig redovisning, kursplaner 2 hp U, G
OBL4 Obligatorisk närvaro: seminarier 0 hp D
OBL2 Seminarium om bedömning av elevtexter 0 hp D
OBL1 Inspelning och redovisning av VFU-moment 0 hp D
SRE4 Skriftlig redovisning, Retorik i teori och praktik 3.5 hp U, G, VG

Böcker

Komplett litteraturlista för samtliga delkurser finns under Övriga dokument och i Lisam.

Almström Persson, Gunilla, Blomström, Vendela, Vogel, Anna, Wirdenäs, Karolina, (2016) Språk i samspel : retorik för pedagoger Stockholm : Aglaktuq

ISBN: 9789163920882

Boglind, Ann, Nordenstam, Anna, (2016) Från fabler till manga 2 : litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på ungdomslitteratur 1. uppl. Malmö; : Gleerups utbildning

ISBN: 9789140689467

Bommarco, Birgitta, Parmenius Swärd, Suzanne, (2018) Läsning, skrivande, samtal : textarbete i svenska på gymnasiet 2. uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144120805

Hela boken ska läsas, återanvänds också i senare i kurser för GY

Hellspong, Lennart, Ledin, Per, (1997) Vägar genom texten : handbok i brukstextanalys Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9144373015, 9789144373010

Valda delar läses. Boken återanvänds för GY i kurs 93sv51.

Langer, Judith A., (2017) Litterära föreställningsvärldar : litteraturundervisning och litterär förståelse 2. uppl. Göteborg : Daidalos

ISBN: 9789171735140

Martinsson, Bengt-Göran, (2018) Litteratur i skola och samhälle 1. uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144072197

Kap. 2, 5 och 7 (används i senare kurser för GY)

Molloy, Gunilla, (2011) Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum 1. uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144059372

GY: kap. 5, 7-9: kap. 4

Persson, Magnus, (2012) Den goda boken : samtida föreställningar om litteratur och läsning 1. uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144082639, 9144082630

Kap. 1, 3, 4 och 5 (dessa kapitel är obligatoriska, men läs gärna hela boken)

Reichenberg, Monica, Fröhling, Thomas, (2014) Vägar till läsförståelse : texten, läsaren och samtalet 2. uppl. Stockholm : Natur och kultur
Sandin, Daniel, (2017) Talrädsla i skolan : att förstå och hjälpa elever som inte gillar att tala 1. uppl. Gothia Fortbildning

ISBN: 9789188099952

Skar, Gustav & Tengberg Michael, (2014) Bedömning i svenskämnet årskurs 7-9 Svensklärarföreningens årsskrift 2014 Natur och Kultur

Inledning + kapitel: 1, 2, 3, 5, 6 och 7 (används av alla även GY)

Öhman, Anders, (2015) Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger 1. uppl. Malmö : Gleerup

ISBN: 9789140688286

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.