Svenska (61-90 hp), 30 hp

Swedish (61-90 hp), 30 credits

93SV51

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Suzanne Parmenius Swärd

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp samt ingångsämne 1-30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande. Dessutom krävs genomgångna 1-60 hp i svenska varav 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för några centrala litteraturvetenskapliga teorier och metoder
- kritiskt reflektera kring litteraturteoretiska grundfrågor i relation till litterära exempel
- visa utvecklad förmåga att utifrån litteraturvetenskapliga begrepp och perspektiv analysera och tolka litterära texter från skilda tider och i olika genrer
- med stöd i litteraturvetenskapliga teorier om text och läsning problematisera didaktiska frågor inom skolämnet svenska
- redogöra för det svenska ljudsystemets struktur
- kunna analysera och kritiskt granska brukstexter av olika slag
- tillämpa teorier om textanalys på en variation av genrer och texttyper med ett didaktiskt förhållningssätt
- föreslå, motivera och värdera variationer av metoder och bedömningsformer i relation till ämnets innehåll
- urskilja hur sociala och kognitiva faktorer påverkar undervisning och ungas lärande i svenska

Kursinnehåll

Litteraturvetenskap
I kursen studeras och diskuteras frågor och problem med relevans för svenskämnet vilka aktualiseras av centrala litteraturvetenskapliga teorier och metoder, och tillämpas i analys och tolkning av litterära exempel.
Delkurs 1 orienterar i några centrala litteraturvetenskapliga teorier och metoder som tillämpas i analys och tolkning av litterära exempel.
Delkurs 2 utgör en fördjupning i litteraturvetenskaplig analys och tolkning. Kursen behandlar särskilt dialoger mellan äldre och nyare texter, mellan genrer och mellan medier.

Språkvetenskap
Brukstexter analyseras med stöd i teorier och metoder för funktionell textanalys och sätts i relation till det textarbete som sker i skolans ämnesundervisning. Det svenska ljudsystemet studeras. Kursplaners innehåll avseende den språkliga delen av svenskämnet granskas och problematiseras.
Teorier om läs-och skrivsvårigheter studeras. I samband med detta diskuteras också hur skolan hanterar olika typer av läs- och skrivsvårigheter

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lärarledda och icke lärarledda seminarier samt genom självständiga litteraturstudier, kursuppgifter och textarbete. Arbetet sker både individuellt och i grupp.

OBLIGATORISKT MOMENT:
Seminarier och muntlig redovisning

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, skriftlig och muntlig redovisning.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen teori och metod 7,5 hp (U-VG)
STN2 Skriftligt tentamen: hemtentamen i analys och tolkning 7,5 hp (U-VG)
STN3 Skriftlig tentamen: salstentamen i fonetik 4hp (U-VG)
STN4 Skriftlig tentamen: hemtentamen i Funktionell textanalys 6hp (U-VG)
SRE1 Skriftlig redovisning: Didaktik 5hp (U-VG)
OBL1 Obligatoriska moment Närvaro Seminarier (D)
OBL2 Obligatoriska moment Muntlig redovisning (D)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Litteraturkurs 1 och 2 Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar (1995). Litteraturens historia i världen (4:e uppl., Stockholm 1995 och senare) Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar (2009). Litteraturens historia i Sverige (5:e uppl., Stockholm 2009 och senare) Kompendietexter, enstaka kapitel, skönlitteratur och artiklar tillkommer. Se specificerad litteraturlista i studiehandledning Litteratur: Fonetik Bolander, Maria (2005 eller senare). Funktionell svensk grammatik. Kap 3 Stockholm: Liber. Elert, C-C (2000). Allmän och svensk fonetik. Norstedts förlag. Textanalys och läs- och skriv Björkvall, Anders (2009) Den visuella texten: multimodal analys i praktiken Uppsala: Hallgren & Fallgren Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997)Vägar genom texten: handbok i textanalys. Lund: Studentlitteratur Hellspong, Lennart (2001) Metoder för brukstextanalys Lund: Studentlitteratur Reichenberg, Monica & Lundberg, Ingvar (2011) Läsförståelse genom strukturerade textsamtal: för elever som behöver särskilt stöd. Stockholm: Natur och Kultur Artiklar, kapitel och kompendium tillkommer. Se specificerad lista i studiehandledning.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.