Svenska (61-90 hp), 30 hp

Swedish (61-90 cr), 30 credits

93SV51

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Suzanne Parmenius-Swärd

Kursansvarig

Suzanne Parmenius-Swärd

Studierektor eller motsvarande

Elisabeth Zetterholm

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Svenska (1-60 hp) varav 45 hp med godkänt resultat  inklusive Svenska (1-30 hp), 30 hp  eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för några centrala litteraturvetenskapliga teorier och metoder
- kritiskt reflektera kring litteraturteoretiska grundfrågor i relation till litterära exempel
- visa utvecklad förmåga att utifrån litteraturvetenskapliga begrepp och perspektiv analysera och tolka litterära texter från skilda tider och i olika genrer
- med stöd i litteraturvetenskapliga teorier om text och läsning problematisera didaktiska frågor inom skolämnet svenska
- redogöra för det svenska ljudsystemets struktur
- kunna analysera och kritiskt granska brukstexter av olika slag
- tillämpa teorier om textanalys på en variation av genrer och texttyper med ett didaktiskt förhållningssätt
- föreslå, motivera och värdera variationer av metoder och bedömningsformer i relation till ämnets innehåll
- urskilja hur sociala och kognitiva faktorer påverkar undervisning och ungas lärande i svenska

Kursinnehåll

Litteraturvetenskap
I kursen studeras och diskuteras frågor och problem med relevans för svenskämnet vilka aktualiseras av centrala litteraturvetenskapliga teorier och metoder, och tillämpas i analys och tolkning av litterära exempel.
Delkurs 1 orienterar i några centrala litteraturvetenskapliga teorier och metoder som tillämpas i analys och tolkning av litterära exempel.
Delkurs 2 utgör en fördjupning i litteraturvetenskaplig analys och tolkning. Kursen behandlar särskilt dialoger mellan äldre och nyare texter, mellan genrer och mellan medier.

Språkvetenskap
Brukstexter analyseras med stöd i teorier och metoder för funktionell textanalys och sätts i relation till det textarbete som sker i skolans ämnesundervisning. Det svenska ljudsystemet studeras. Kursplaners innehåll avseende den språkliga delen av svenskämnet granskas och problematiseras.
Teorier om läs-och skrivsvårigheter studeras. I samband med detta diskuteras också hur skolan hanterar olika typer av läs- och skrivsvårigheter

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lärarledda och icke lärarledda seminarier samt genom självständiga litteraturstudier, kursuppgifter och textarbete. Arbetet sker både individuellt och i grupp.

OBLIGATORISKT MOMENT:
Seminarier och muntlig redovisning

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, skriftlig och muntlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN4 Skriftlig tentamen: hemtentamen i Funktionell textanalys 6 hp U, G, VG
STN3 Skriftlig tentamen: salstentamen i fonetik 4 hp U, G, VG
STN2 Skriftlig tentamen: hemtentamen i analys och tolkning 7.5 hp U, G, VG
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen teori och metod 7.5 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning Didaktik 5 hp U, G, VG
OBL2 Muntlig redovisning 0 hp D
OBL3 Närvaro seminarier delkurs 1: Teori och metod i litteratur 0 hp D
OBL4 Närvaro seminarier delkurs 2: Analys och tolkning 0 hp D
OBL5 Närvaro seminarier delkurs 3: Fonetik 0 hp D
OBL6 Närvaro seminarier delkurs 4: Textanalys etc. 0 hp D

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
Delkurshandledning Delkurshandledning.docx