Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp), 7.5 hp

Swedish: teaching practice (53-60), 7.5 credits

93SVV1

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Suzanne Parmenius-Swärd

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, Svenska 1-30 hp och annat ämne 1-60, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- planera, genomföra och utvärdera undervisning inom ett större område i ämnet i relation till gällande styrdokument i svenska
- omsätta egna kunskaper inom ämnesområdet till ett innehåll i den pedagogiska verksamheten inom ämnet svenska
- diskutera och förhålla sig till elevers skilda förutsättningar i ämnesundervisningen
- kommunicera ämneskunskaper med hänsyn till elevers skilda förkunskaper och förutsättningar
- diskutera bedömning och bedömningsinstrument inom ämnet svenska
- samarbeta med elever och personal utifrån ett professionellt förhållningssätt
- identifiera och analysera problem och dilemman i anslutning till undervisningen i svenska

Kursinnehåll

Kursen är verksamhetsförlagd och består av praktisk tillämpning av olika lärarförmågor. Den studerande handleds i att ta ansvar för planering och organisering av större arbetsområden inom ämnet svenska samt när det gäller utvärdering av elevers lärande. I den praktiska tillämpningen ingår att anpassa undervisningen till elevers skilda förutsättningar och förkunskaper. Vidare ingår problematisering gällande bedömning, betygsättning och dokumentation av elevers lärande och kunskaper. Ledarskap, samarbete och olika typer av social interaktion är ett centralt innehåll i kursen. Olika typer av problem och dilemman inom den pedagogiska verksamheten diskuteras och analyseras. Uppföljning av och reflektion över den studerandes lärande och yrkesutveckling genomförs med hjälp av en individuell utvecklingsguide.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, campusförlagda seminarier

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor.
Examinationen av de tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågorna
begränsas till tre tillfällen.

Provkoder:
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2,5 hp U-G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 5 hp U-G

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.