Teknik (61-75 hp), 15 hp

Technology (61-75), 15 credits

93TK51

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 7 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 7 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla V
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 7 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 7 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 1-60 hp i ämnet Teknik varav 45 hp med godkänt resultat, eller motsvarande. Dessutom krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

- identifiera och använda begrepp inom områdena arkitektur, samhällsbyggnad och hållbar utveckling,

- redogöra för stadsbyggnadsidéer och samhällsutveckling ur ett historiskt, socialt och hållbarhetsperspektiv,

- analysera tekniken utifrån estetiska, sociala, ekonomiska, demokratiska, etiska och filosofiska perspektiv på samhällsbyggande och arkitektur, 

- jämföra och analysera olika byggnadsmaterial med hänsyn till dess tillverkning, uppbyggnad, egenskaper, användningsområden och miljöpåverkan,

- använda tekniker, verktyg, ritningar, planer och modeller som används i bygg- och samhällsplaneringsprocessen,

- bearbeta stoff kring arkitektur och hållbart samhällsbyggande för att kunna undervisa i gymnasiet enligt gällande styrdokument.

Kursinnehåll

Studenten bearbetar stoff kring arkitektur och hållbart samhällsbyggande för att kunna planera, leda och utvärdera undervisning i gymnasiet enligt gällande styrdokument. I samtliga moment kommer teknikdidaktik ha en central roll. 

Studenten lär sig grundläggande begrepp inom områdena arkitektur, samhällsbyggnad och hållbar utveckling. Vidare stadsbyggnadsidéer och samhällsutveckling ur ett historiskt, socialt och hållbarhetsperspektiv liksom tekniska, estetiska, sociala, ekonomiska, demokratiska, etiska och filosofiska aspekter på samhällsbyggande. Tekniker och verktyg för att beskriva och gestalta den byggda miljön och ge förslag till förändringar, exempelvis CAD, tillsammans med ritningar, planer och modeller som används i byggplaneringsprocessen. Här ingår också husbyggnad, olika byggnadsmaterial och installationer med hänsyn till tillverkning, uppbyggnad, egenskaper, användningsområden och hållbara byggnadstekniska lösningar samt enkel livscykelanalys.

Undervisnings- och arbetsformer

Inläsning och bearbetning av litteratur, seminarier, konstruktionsövningar, föreläsningar och studiebesök. Undervisningen omfattar såväl individuella som gruppvisa moment.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning.

PROVKODER:
SRE1 - Skriftlig seminarieuppgift, begrepp och perspektiv på arkitektur, stadsbyggnad, hållbar utveckling och didaktik (4,5 hp), U-VG

STN1 – Skriftlig salstentamen, husbyggnad (4,5 hp), U-VG

MRE1 – Muntlig seminarieuppgift med skriftlig förberedelseuppgift, bygg- och samhällsplaneringsprojekt (6 hp), U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Bryman, Alan. 2002. Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. de Vries, Marc J. 2005. Teaching About Technology: An Introduction to the Philosophy of Technology for Non-Philosophers. Dordrecht: Springer. Drangert, Jan-Olof & Jonas Hallström. 2002. Den urbana renhållningen i Stockholm och Norrköping: - från svin till avfallskvarn?, Bebyggelsehistorisk tidskrift 44:7-24. (kompendium) Petroski, Henry. 1992. The evolution of useful things. New York: Vintage. Säljö, Roger. 1999. Brukarrationalitet och kretsloppsanpassad konsumtion. I Livsstil och miljö. Värderingar, val, vanor, Lars J. Lundgren (red.). Stockholm: Naturvårdsverket. (kompendium) Thurén, Torsten. 1996. Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. Österlin, Kenneth. 2003. Design i fokus för produktutveckling. Varför ser saker ut som de gör? Malmö: Liber, s. 84-153.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.