Trä- och metallslöjd (38.5-45 hp), 7.5 hp

Wood and Metal Craft (38-45), 7.5 credits

93TM37

Kursen är nedlagd. Ersätts av 93TM39.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anders Narbrink

Kursansvarig

Anders Narbrink

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L17EN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska 5 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla
L17MA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik 5 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla V
L17SV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska 5 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla V
L17TM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd 5 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, Trä- och metallslöjd 1-15 hp samt Trä- och metallslöjd 16-30 hp och annat ämne 1-60 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
− redogöra för begrepp inom formgivning och hantverkskunnande med inriktning mot maskinarbete i trä och metall
− kunna använda kunskaper i formgivning och praktiskt slöjdarbete inom maskinarbete i trä och metall
− beskriva och analysera aktuella styrdokument för slöjd i skolan
− reflektera över och analysera slöjdundervisning och lärande med fokus på bedömning
− formulera problem relaterade till slöjdundervisningen samt inhämta, bearbeta och analysera empiriskt material
− tillämpa forskningsmetoder och producera text med vetenskaplig karaktär
− granska, konstruktivt kommentera samt försvara vetenskapliga arbeten

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiskt arbete i trä och metall med inriktning mot maskinarbete och formgivning. Grundläggande maskinkunskap med tillhörande skydds- och säkerhetsfrågor bearbetas i kursen. Vidare ingår studier av de centrala styrdokumenten för slöjdundervisning samt analys och bedömning av elevarbeten i slöjd. I kursen ingår även att skriva en rapport med ämnesdidaktisk inriktning. Studenten gör datainsamlingen under fältstudier genom till exempel observation, intervju eller enkät.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning,praktiskt arbete och fältstudier. Kursarbetet genomförs både i grupp och individuellt, i såväl lärarledda som självständiga former.

Examination

Kursen examineras individuellt genom muntlig, skriftlig och visuell redovisning samt rapport med framläggning och opposition.

OPPO Opposition, 0.5hp, UG
PRE1 Redovisning av produkt/praktiskt arbete: visuell och muntlig, 3hp, UV
RAP1 Rapport med respondentskap, 2,5hp, UV
VRE1 Visuell redovisning med muntlig presentation, 0,5hp, UV
SRE1 Skriftlig redovisning, kursportfölj, 1hp, UV

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Obligatorisk litteratur Arbete i trä, del 1 & 2 (1984). Institutionen för slöjd, Linköpings universitet (gula kompendier) Arbete i metall (1992). Institutionen för slöjd, Linköpings universitet (blå kompendium) Borg, K & Lindström, L, red. (2008). Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd, kap 16, Stockholm: Lärarförb förl. Dahlgren, Lars-Owe, (1990). Undervisningen och det meningsfulla lärandet, Skapande vetande, Linköpings universitet (låneexemplar tillhandahålles) Dimenäs, Jörgen, (red) (2007). Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik, Stockholm: Liber, Hasselskog, Peter, (2010). Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen, Kap 9, Göteborgs univ (kan laddas ned) Lindström/Lindberg, red (2008). Pedagogisk bedömning Sthm universitets förlag s.11-25 (kopior) Patel, R. Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning, Lund : Studentlitteratur. Skolverket (2011) Kunskapsbedömning i skolan Sthlm Fritzes Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd Sthlm Fritzes förlag Skolverket,(2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Sthlm Fritzes förlag – finns även på skolverkets hemsida *Gå in på www.skolverket.se och sök bland ”publikationer”. Länkar finns även på it’s learning. Referenslitteratur Bryman Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Sthlm Liber Ekman, Göran, (1983). Slöjd och lek, Skapande vetande, Linköpings univ, ISSN 0280-6525 Gustavsson, Bernt, red (2006) Kunskap i det praktiska, Lund: Studentlitteratur. Ljungberg, G m fl, (1976). Bruksföremål då och nu, Helsingborg: ICA Bokförlag Ljungberg, G m fl, (1975). Skåp, hyllor och skrin, Helsingborg: ICA Bokförlag Ljungberg, G m fl (1999). Smida, driva, bocka, Västerås: ICA Bokförlag. Scott, Ernest (1990). Stora snickarboken, Västerås: ICA Bokförlag. Sjögren, Jan, (2009). Handen & vännen , Linköpings universitet Stukát, Staffan, (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, Lund: Studentlitteratur, Skolverket(2005) Slöjd, nationella utvärderingen 2003 Sthlm Fritzes förlag Skolverket, (2007). Slöjd - en Samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning s 38-52 (kan laddas ned*) Slöjd, ämnesrapport till rapport 253 ( NU-03 ), Skolverket, Stockholm: Statens skolverk Strömquist, Mårten (2004). Basic 2D Design, Kristianstad: Accent. Strömquist, Mårten (1996). Formspel, Falköping, Liber Utbildning AB.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.