Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik, 7.5 hp

Educational Sciences 6, Special Needs Education, 7.5 credits

93UK61

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2021. Ersätts av 9AUK62.

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lotta Holme

Kursansvarig

Tove Mattsson

Studierektor eller motsvarande

Lotta Holme
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för internationella, nationella och lokala styrdokument med avseende på specialpedagogisk verksamhet och mänskliga rättigheter
- problematisera teoretiska specialpedagogiska perspektiv och begrepp, historiskt och internationellt
- reflektera över vad ett professionellt förhållningssätt innebär med utgångspunkt i elevers olikheter
- identifiera möjligheter och hinder för lärande i skolan
- diskutera hur samverkan med andra kan bidra till att på individ-, grupp- och organisationsnivå stödja elevers lärande

Kursinnehåll

Kursen behandlar specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska förhållningssätt såväl i ett historiskt som i ett nutida och ett internationellt perspektiv. Styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar skolans ansvar för elever i olika livssituationer och som är i behov av särskilt stöd studeras. Centrala specialpedagogiska begrepp och perspektiv diskuteras utifrån verksamhet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det specialpedagogiska förhållningssättet i kursen utgår från att se möjligheter och att förebygga, identifiera, uppmärksamma och undanröja hinder för lärande och utveckling. Skolans redskap för att följa och stödja utveckling och lärande för elever i behov av särskilt stöd studeras och analyseras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt arbete enskilt och i grupp. I kursen används lärplattform.

OBLIGATORISKT MOMENT:
deltagande i seminarier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig portfolio samt deltagande i seminarier.

PROVKODER:
SRE1 Seminarier och seminarieunderlag: skriftlig redovisning och deltagande i seminarier, 1 hp, U-G
POR2 Portfolio: Skriftlig redovisning, 6,5 hp, U – VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

OBLIGATORISK LITTERATUR Låna/kopiera/köp: Bladini, Kerstin. (2011). Att tillsammans ta ett steg tillbaka. I Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Kerstin Göransson, & Claes Nilholm (red.). Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. (55-72). Lund: Studentlitteratur. Göransson, Kerstin. (2011). Skolutveckling som förebyggande arbete. I Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Kerstin Göransson, & Claes Nilholm (red.). Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. (33-54). Lund: Studentlitteratur. Hejlskov Elvén, Bo. (2009). Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. Nilholm, Claes & Alm, Barbro. (2011). Lärarna är också snälla, som gör så gott dom kan. I Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Kerstin Göransson, & Claes Nilholm (red.). Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. (111-130). Lund: Studentlitteratur. Nilholm, Claes. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. Norrström, Anna. (2013). Vilken skola vill vi ha? I Thomas Barow (red.). Mångfald och differentiering. Inkludering i praktisk tillämpning. (29-50). Lund: Studentlitteratur. Persson, Bengt. (2013a). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap, 3. uppl., Stockholm: Persson, Bengt. (2013b). Elevers olikheter och svensk utbildningspolitik I Barow (red.). Mångfald och differentiering. Inkludering i praktisk tillämpning. (51-70). Lund: Studentlitteratur. Tideman, Magnus. (2013). Inkludering – eleven i ett samhälleligt sammanhang. I Thomas Barow (red.). Mångfald och differentiering. Inkludering i praktisk tillämpning. (71-86). Lund: Studentlitteratur. Wetso, Gun-Marie. (2011). Pojken med tidningarna. . I Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Kerstin Göransson, & Claes Nilholm (red.). Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. (97-110). Lund: Studentlitteratur. Ladda ner: Två vetenskapliga internationella artiklar efter eget intresse. Ahlström, Karl-Georg. (2011). The Origin of Special Education in Sweden. Education Inquiry, 2(2), 179-192. Berhanu, Girma. (2011). Inclusive education in Sweden. Responses, challenges, and prospects. International Journal of Special Education, 26(2), 128-148. Gy 11 (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket. Lgr 11 (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. Nilholm, Claes & Göransson, Kerstin. (2013). Inkluderande undervisning – vad kan man lära sig av forskningen? (FoU-rapport) Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Persson, Elisabeth. (2013c). Raising achievement through inclusion. International journal of inclusive education, 17(11), 1205-1220. Regeringskansliet, S. (2008). FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Skollag 2010:800. Stockholm, Utbildningsdepartementet. Skolverket (2011a). Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering. Hämtad från skolverket.se Skolverket (2014a). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Hämtad från skolverket.se Skolverket (2014b). Stödinsatser i utbildningen. Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Hämtad från skolverket.se Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10, Stockholm: Svenska Tinglev, Inger. (2014). En specialpedagogisk överblick. Skolverket. Hämtad från skolverket.se Refereringshjälp (exempel): Allmänt: http://www.bibl.liu.se/citera-och-referera/citeringsteknik?l=sv APA: https://tools.kib.ki.se/referensguide/apa/ Harvard: http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-harvard Oxford: http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford REFERENSLITTERATUR (efter intresse och behov) Asp Onsjö, Lisa. (2008). Åtgärdsprogram i praktiken: att arbeta med elevdokumentation i skolan. Lund: Studentlitteratur. Barnombudsmannen (2016). Respekt - Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd. (Rapport) Hämtad från barnombudsmannen.se Barow, Thomas (red.). (2013) Mångfald och differentiering. Inkludering i praktisk tillämpning. Lund: Studentlitteratur. Eriksson Gustavsson, Anna-Lena, Forslund Frykedal, Karin & Samuelsson, Marcus. (2016). Specialpedagogik - i, om, för och med praktiken. Stockholm: Liber. Eriksson Gustavsson, Anna-Lena, Göransson, Kerstin & Nilholm, Claes. (red.). (2011) Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. Förenta Nationerna (1989). Barnkonventionen. Nås bl.a. via unicef.se Greene, Ross. (2016). Vilse i skolan - Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Lund: Studentlitteratur. Hejlskov Elvén, Bo. (2014). Beteendeproblem i skolan. Stockholm: Natur & Kultur. Herz, Marcus & Johansson, Thomas. (2015). Det professionella mötet. En Grundbok. Lund: Studentlitteratur. Jakobsson, Inga-Lill & Nilsson, Inger. (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. Att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande lärmiljö. Stockholm: Natur & Kultur. Nilholm, Claes. (2006). Special education, inclusion and democracy. European Journal of Special Needs Education, 21(4), 431-445. Sandström, Margareta, Stier, Jörgen & Nilsson, Lena. (red.) (2014). Inkludering: möjligheter och utmaningar. Lund: Studentlitteratur. Skolinspektionen (2016). Ökat fokus på̊ skolor med större utmaningar Skolinspektionens erfarenheter och resultat 2015. (Årsrapport 2015). Hämtad från skolinspektionen.se Skolverket (2011b). Läroplan för grundsärskolan. (Styrdokument) Hämtad från skolverket.se Skolverket (2011c). Läroplan för gymnasiesärskolan. (Styrdokument) Hämtad från skolverket.se Skolverket (2013). Elevhälsan i skollagen. (Övriga trycksaker). Hämtad från skolverket.se Skolverket (2014d). Särskilda undervisningsgrupper. (Rapporter, 405). Hämtad från skolverket.se

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.