Examensarbete 1, Engelska, 15 hp

Thesis 1, English, 15 credits

93XEN1

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 7 (HT 2017) Svenska Linköping, Valla
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 7 (HT 2017) Svenska Linköping, Valla O
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 7 (HT 2017) Svenska Linköping, Valla
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 7 (HT 2017) Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången Engelska 1-60 hp, varav 30 hp med godkänt resultat från termin 1. Vidare ska för termin 2 följande vara godkänt: språkfärdighetsprov 3 hp, och 2 hp inom didaktikkursen. Dessutom krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- med viss självständighet planera, motivera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom engelska med didaktisk inriktning,
- formulera en forskningsbar problemställning utifrån en analys av forskning inom ett valt område med relevans för engelska som undervisningsämne,
- med stöd av handledare välja vetenskapliga texter i relation till formulerad problemställning,
- med stöd av handledare välja lämpliga metoder för analys av vetenskapliga texter,
- motivera avgränsningar och perspektiv,
- tillämpa ett analytiskt förhållningssätt där även forskningsetiska överväganden ingår,
- presentera och försvara sitt vetenskapliga arbete,
- kunna kritiskt granska och diskutera ett vetenskapligt arbete,
- konsekvent följa vedertagna normer för skrivtraditionen inom valt akademiskt område, inklusive arbetets struktur, citat- och källhantering,
- demonstrera hög språklig och stilistisk säkerhet i olika sammanhang med tonvikt på formell engelska.

Kursinnehåll

Kursen innebär en fördjupning av tidigare studier och erfarenheter under utbildningen. Den studerande genomför ett längre självständigt vetenskapligt arbete inom engelska med didaktisk inriktning. Arbetet bygger på sammanställning och analys av nationell och internationell forskning (forskningskonsumtion) inom ett fält med relevans för lärarprofessionen. I kursen ingår också att läsa och kritiskt granska ett annat examensarbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Handledning (individuellt, par- eller gruppvis), föreläsningar och seminarier samt enskilt arbete. Återkoppling sker i muntlig och skriftlig form.

Examination

Kursen examineras genom individuell framläggning och försvar av uppsats samt opposition av annan uppsats.

PROVKODER:
UPS1 Uppsats 15 hp U-VG
RESP Respondentskap 0 hp U-G
OPPO Opponentskap 0 hp U-G

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.