Examensarbete inom spanska (forskningskonsumtion), 15 hp

Thesis, Spanish, 15 credits

93XSP7

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Victoria Thörnryd

Kursansvarig

Victoria Thörnryd

Studierektor eller motsvarande

Mathias Broth
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 1-60 hp i ämnet Spanska varav minst 45 hp med godkänt resultat, inklusive kursen 1-30 hp och språkfärdighet inom kursen 31-55 hp. Dessutom krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- planera, motivera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom spansk språk-, litteratur- eller kulturvetenskap med didaktisk inriktning,
- formulera en forskningsbar ämnesdidaktisk problemställning i dialog med relevant nationell och internationell forskning,
- med hjälp av lämplig metod sammanställa och analysera ett studiematerial (t ex bestämda aspekter av lärandeprocessen, attityder, policydokument, centrala begrepp),
- på ett självständigt, kritiskt och kreativt sätt söka, värdera, tolka och använda källor av olika slag,
- motivera avgränsningar och perspektiv,
- tillämpa relevant och aktuell teoribildning och metod i analysen av det formulerade problemet,
- konsekvent följa vedertagna vetenskapliga normer för arbetets struktur samt citat- och källhantering,
- författa ett självständigt och avgränsat vetenskapligt arbete på god akademisk spanska,
- presentera och försvara sitt vetenskapliga arbete,
- kritiskt granska och diskutera ett annat vetenskapligt arbete.

Kursinnehåll

Kursen innebär en fördjupning av tidigare studier och erfarenheter under utbildningen. I kursen vägleds den studerande successivt vad gäller den vetenskapliga kunskapsprocessens olika delar. Den studerande genomför ett längre vetenskapligt arbete inom spanska. Arbetet görs företrädesvis parvis och bygger på sammanställning och analys av nationell och internationell forskning (forskningskonsumtion) inom ett fält med relevans för lärarprofessionen. I kursen ingår också att läsa och granska andra studenters arbeten.

Undervisnings- och arbetsformer

Handledning (individuellt och i grupp), föreläsningar och seminarier samt enskilt arbete.

Examination

Kursen examineras genom individuell framläggning och försvar av uppsats samt opposition av annan uppsats.

Provkoder:
UPS1 Uppsats 15 hp U-VG
RESP Respondentskap 0 hp U-G
OPPO Opponentskap 0 hp U-G
 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.