Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd, 270 hp

Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Textile Craft, 270 credits

L17TE

Programmet är nedlagt.

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet A6c: Grundläggande behörighet
eller
6c: Grundläggande behörighet + En B, Sh A

  Examensbenämning på svenska

  Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Bachelor of Arts in Secondary Education
  Degree of Bachelor of Sciense in Secondary Education

  Utbildningsplan

  Utbildningsplan[1] för   

   

  Ämneslärarprogrammet

  vid Linköpings universitet

   

  Secondary School Teacher Programme

  – Years 7‐9 and Upper Secondary 

   

   

   

  Gäller för studenter antagna fr o m ht 2011

                                            

   

  Innehållsförteckning

   

  1.    Ämneslärarexamen vid Linköping universitet....................................................................... 3

  1.1.    Utbildningens mål enligt Högskolelagen....................................................................... 3

  1.2.    Ämneslärarutbildningens mål enligt högskoleförordningen.......................................... 3

  Ämneslärarexamen...................................................................................................... 3

  2.    Utbildningens innehåll och uppläggning.............................................................................. 6

  2.1.    Ämneskombinationer.................................................................................................... 7

  2.2.    I utbildningen ingående kurser...................................................................................... 7

  2.2.1.    Inriktning åk 7-9, 270 hp........................................................................................ 7

  2.2.1.1.    Utbildningsvetenskaplig kärna........................................................................ 7

  2.2.1.2    Verksamhetsförlagd utbildning........................................................................ 8

  2.2.1.3    Ämnesstudier................................................................................................... 8

  2.1.2    Inriktning gymnasieskolan, 300 – 330 hp............................................................. 15

  2.1.2.1    Utbildningsvetenskaplig kärna....................................................................... 15

  2.1.2.2    Verksamhetsförlagd utbildning...................................................................... 16

  2.1.2.3    Ämnesstudier................................................................................................. 16

  2.2    Examensarbete/självständigt arbete............................................................................... 24

  2.3    Examination och betyg............................................................................................... 25

  3.    Ingångar med behörighetsvillkor........................................................................................ 25

  3.1    Inriktning åk 7-9, 270 hp.............................................................................................. 25

  3.1    Inriktning gymnasieskolan, 300-330 hp....................................................................... 26

  4.    Övriga föreskrifter.............................................................................................................. 27

  4.1    Förkunskapskrav.......................................................................................................... 27

  4.2    Handlingsplan.............................................................................................................. 27

  4.3    Avrådan........................................................................................................................ 27

  4.4    Examensbevis............................................................................................................... 27

  4.5    Fortsatta studier............................................................................................................ 27

   

   

   

  1.    Ämneslärarexamen vid Linköping universitet

   

  Ämneslärarutbildningen vid Linköpings universitet är en akademisk professionsutbildning och är anpassad till de övergripande målen för utbildning inom högskolan, fastställda i Högskolelagen. Utbildningens syfte är att den studerande genom teoretiska och erfarenhetsbaserade studier skall tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att uppfylla examensordningens mål för ämneslärarexamen. För att uppnå detta syfte tar utbildningen sin utgångspunkt i aktuell och relevant forskning i nära samspel med aktuell och beprövad yrkeserfarenhet. Givet detta kommer utbildningsplanen kontinuerligt att revideras.

   

  Ämneslärarexamen består av två inriktningar: en mot grundskolans årskurs 7-9 omfattande 270 högskolepoäng och en mot gymnasieskolan omfattande 300 eller, beroende på ämneskombination, 330 högskolepoäng. Examen avläggs på avancerad nivå.

  1.1. Utbildningens mål enligt Högskolelagen

   

  Mål för program inom högskolan

  De övergripande målen för all utbildning inom högskolan är fastställda i Högskolelagen (kap 1, § 8-9).

   

  Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

  • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
  • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
  • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

   

  För all högskoleutbildning gäller att den inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

  • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
  • följa kunskapsutvecklingen, och
  • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

   

  Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

   

  • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
  • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
  • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

  1.2. Ämneslärarutbildningens mål enligt högskoleförordningen

   

  EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ

  Ämneslärarexamen

  Omfattning

  Ämneslärarexamen ges med två inriktningar. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 270 högskolepoäng. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 300 eller, när så krävs, 330 högskolepoäng.

   

  För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: ämnes- och ämnesdidaktiska studier med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan, utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne.

   

  För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 ska utbildningen omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 195 högskolepoäng och ämnesstudier i tre undervisningsämnen. När två av undervisningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik ingår i utbildningen omfattar examen ämnesstudier endast i dessa två undervisningsämnen. Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen ska omfatta minst en fördjupning om 90 högskolepoäng i relevant ämne eller ämnesområde. För varje övrigt i examen ingående ämne krävs minst 45 högskolepoäng. När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs dock alltid 90 högskolepoäng inom de ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen. Inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer.

   

  För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska utbildningen omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 225 eller, när så krävs, 255 högskolepoäng och omfatta ämnesstudier i två undervisningsämnen. Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen ska omfatta en fördjupning om 120 högskolepoäng i relevant ämne eller ämnesområde och en fördjupning om 90 högskolepoäng. När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs dock alltid 120 högskolepoäng inom de ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen. Inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer.

   

  Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:

   

  • skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
  • läroplansteori och didaktik,
  • vetenskapsteori och forskningsmetodik,
  • utveckling, lärande och specialpedagogik,
  • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
  • bedömning och betygsättning, och
  • utvärdering och utvecklingsarbete.

   

  För ämneslärarexamen skall den studerande visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Den studerande skall även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

   

  Kunskap och förståelse

  För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 ska studenten

   

  • visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl överblick över ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

   

  För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten

   

  • visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

   

  För ämneslärarexamen ska studenten också

   

  • visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för den verksamhet utbildningen avser och visa kännedom om vuxnas lärande

  För studenter antagna f.o.m. HT 2014 ersätts ovanstående mål med följande enligt (SFS 2013: 1118):

  visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik

  som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen

  avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande (SFS 2013: 1118),

  • visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
  • visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
  • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
  • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
  • visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.

   

  Färdigheter och förmåga

  För ämneslärarexamen ska studenten

   

  • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
  • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
  • visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,

  För studenter antagna f.o.m. HT 2014 tillkommer nedanstående mål enligt (SFS 2013: 1118):

  • visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser (SFS 2013: 1118),
  • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
  • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
  • visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
  • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
  • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
  • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
  • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
  • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
  • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

   

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  För ämneslärarexamen ska studenten

   

  • visa självkännedom och empatisk förmåga,
  • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
  • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

   

  Självständigt arbete (examensarbete)

  För ämneslärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort minst ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom utbildningen.

   

  Övrigt

  Av examensbeviset ska det framgå vilken inriktning studenten har fullgjort.

  För ämneslärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning

   

  2.    Utbildningens innehåll och uppläggning

   

  Ämneslärarutbildningen vid Linköpings universitet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 består av följande utbildningsområden:

   

  • Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng samt 1.5 hp integrerad verksamhetsförlagd utbildning
  • Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 90 hp inklusive 7.5 hp integrerad verksamhetsförlagd utbildning och självständigt arbete/examensarbete om 30 hp inom ett ämne
  • Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 60 hp inklusive 7.5 hp integrerad verksamhetsförlagd utbildning inom ett andra ämne
  • Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 45 hp samt 6 hp integrerad verksamhetsförlagd utbildning inom ett tredje ämne
  • Avslutande ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning om 7.5 hp

   

  Ämneslärarutbildningen vid Linköpings universitet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan består av följande utbildningsområden:

   

  • Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng samt 1.5 hp integrerad verksamhetsförlagd utbildning
  • Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 120 hp samt 7.5 hp integrerad verksamhetsförlagd utbildning och självständigt arbete/examensarbete om 30 hp inom ett ämne
  • Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 90 hp samt 7.5 hp integrerad verksamhetsförlagd utbildning inom ett annat ämne.
  • Avslutande ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning om 13.5 hp
  • För examen i svenska respektive samhällskunskap krävs 120 högskolepoäng i ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen.

   

  I ämneslärarexamens båda inriktningar (7-9 och Gy) återfinns den utbildningsvetenskapliga kärnans innehåll i separata kurser. Dessa kurser har dock en tydlig relation till ämnes-, ämnesdidaktiska samt verksamhetsförlagda moment i ämnesstudierna. Didaktiska färdigheter och förhållningssätt samt vetenskapliga färdigheter och förhållningssätt utgör programövergripande progressionsstråk, vilka genomsyrar kursinnehåll och examination i samtliga delar av utbildningen. Utbildningen uppmärksammar och ger stöd för, kritisk reflektion kring, lärandets och undervisningens genus-, klass- och etnicitetsdimensioner. Den verksamhetsförlagda utbildningen ingår som integrerade moment i ämnesstudierna, studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt som en längre fristående del i slutet av utbildningen. Ingående kurser är relevanta för ämneslärarens verksamhet och svarar mot högskoleförordningens mål för ämneslärarexamen.

  2.1. Ämneskombinationer

  Ämneskombinationer för Ämneslärarprogrammet styrs dels av förordning SFS 2010:544 och dels av lokala förutsättningar och beslut. Bilaga 1 visar vilka ämneskombinationer som är möjliga vid Linköpings universitet.

  2.2. I utbildningen ingående kurser

  En grafisk modell över ämneslärarutbildningens studiegångar finns att se i bilaga 2.

  2.2.1.                                Inriktning åk 7-9, 270 hp

  Förkunskapskraven för respektive kurs anges i kursplanen.

   

  2.2.1.1.                Utbildningsvetenskaplig kärna

  För studerande antagna ht 2011 gäller:

  År 1 (G1-nivå):                    

  974G01           Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik, 5 hp

  974G02           Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande, 10 hp

  974G03           Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygssättning, 7.5 hp

  974G04           Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund 7.5 hp

   

  För studerande antagna ht 2012 och senare gäller:

  År 1 (G1-nivå):                    

  974G01           Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik, 5 hp

  974G06           Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande, 8.5 hp

  974GV6          Utbildningsvetenskaplig kärna: Verksamhetsförlagd utbildning, 1.5 hp

  974G03           Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygssättning, 7.5 hp

  974G04           Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund 7.5 hp

   

  För antagna till ingång matematik ht 2015 och senare gäller att 974G01 läses termin 1 och 974G06, 974GV6 och 974G03 läses termin 3 eller termin 5 beroende på studiegång.

   

  År 3 (G3-nivå):

  93UK57          Utbildningsvetenskaplig kärna, Sociala relationer och lärares ledarskap, 7.5 hp

  93UK67          Utbildningsvetenskaplig kärna, Specialpedagogik, 7.5 hp

  År 4 (Av-nivå):

  9AUK77         Utbildningsvetenskaplig kärna, Skolutveckling och utvärdering, 9 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9AUK87         Utbildningsvetenskaplig kärna, Vetenskapsteori och metod, 7.5 hp

   

  2.2.1.2 Verksamhetsförlagd utbildning

  Utöver den integrerade verksamhetsförlagda utbildningen läser de studerande nedanstående kurs.

   

  År 5 (Av-nivå):

  9AVFU7         Avslutande verksamhetsförlagd utbildning år 7-9, 7.5 hp

   

  2.2.1.3 Ämnesstudier

  Biologi

  År 1 (G1-nivå):

  91BI17            Biologi (1-15 hp), 15 hp

  91BI27            Biologi (16-30 hp), 15 hp

  År 2 (G2-nivå)[2]:

  92BI17            Biologi (1-15 hp), 15 hp

  92BI27            Biologi (16-30 hp), 15 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93BIV7           Biologi: verksamhetsförlagd utbildning (31-37,5 hp), 7.5 hp

  93BI37            Biologi (38-45 hp), 7.5 hp

  93BI47            Biologi (46-60 hp), 15 hp

  93XBI7           Examensarbete inom biologi 1, 15 hp

  För studier år 3 från och med hösten 2014 gäller:

  93BI38            Biologi (31-37.5 hp), 7.5 hp

  93BIV8           Biologi: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp), 7.5 hp

  93BI47            Biologi (46-60 hp), 15 hp

  93XBI7           Examensarbete inom biologi 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9AXBI7           Examensarbete inom biologi 2, 15 hp

   

  Engelska

  År 1 (G1-nivå):

  91EN17          Engelska (1-27.5 hp), 27.5 hp

  91E1V7           Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (28-30 hp), 2.5 hp

  År 2 (G2-nivå):

  92EN37          Engelska (31-55 hp), 25 hp

  92ENV7          Engelska: verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp), 5 hp

  92EN17          Engelska (1-27.5 hp), 27.5 hp

  92E1V7           Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (28-30 hp), 2.5 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93EN37          Engelska (31-55 hp), 25 hp

  93ENV7          Engelska: verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp), 5 hp

  93XEN7          Examensarbete inom engelska 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9AXEN7         Examensarbete inom engelska 2, 15 hp

   

  Franska

  År 2 (G2-nivå):

  92FR17           Franska (1-27.5 hp), 27.5 hp

  92F1V7           Franska: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp), 2.5 hp

  92FR37           Franska (31-55 hp), 25 hp

  92FRV7          Franska: verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp), 5 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93XFR7          Examensarbete inom franska 1, 15 hp

  År 4 (G3/Av-nivå):

  93FR17           Franska (1-30 hp), 30 hp

  9AFR37          Franska (31-45 hp), 15 hp

  9AFRV7         Franska: verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9AXFR7         Examensarbete inom franska 2, 15 hp

   

  Fysik

  År 2 (G2-nivå):

  92FY17           Fysik (1-15 hp), 15 hp

  92FY27           Fysik (16-30 hp), 15 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93FY37           Fysik (31-37,5 hp), 7.5 hp

  93FYV7          Fysik: verksamhetsförlagd utbildning (37.5-45 hp), 7.5 hp

  93FY47           Fysik (46-60 hp), 15 hp

  93XFY7          Examensarbete inom fysik 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9AXFY7         Examensarbete inom fysik 2, 15 hp

   

  Geografi

  År 2 (G2-nivå):

  92GE17          Geografi (1-15 hp), 15 hp

  92GE27          Geografi (16-30 hp), 15 hp[3]

  92GE37          Geografi (31-52,5.5 hp), 22.5 hp

  92GEV7          Geografi: verksamhetsförlagd utbildning (52.5-60 hp), 7.5 hp

  För studerande antagna 2012 och senare gäller:

  92GE07          Geografi (1-30 hp), 30 hp

  92GE37          Geografi (31-52,5.5 hp), 22.5 hp

  92GEV7          Geografi: verksamhetsförlagd utbildning (52.5-60 hp), 7.5 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93XGE7          Examensarbete inom geografi 1, 15 hp

  År 4 (G3/Av-nivå):

  93GE07          Geografi (1-30 hp), 30 hp

  9AGE37          Geografi (31-45 hp), 15 hp

  9AGEV7         Geografi: verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9AXGE7         Examensarbete inom geografi 2, 15 hp

   

  Historia [4]

  År 1 (G1-nivå):

  91HI17           Historia (1-15 hp), 15 hp

  91HI27           Historia (16-30 hp), 15 hp

  År 2 (G2-nivå):

  92HI37           Historia (31-37.5 hp), 7.5 hp

  92HIV7           Historia: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp), 7.5 hp

  92HI47           Historia (46-60 hp), 15 hp

  92HI17           Historia (1-15 hp), 15 hp

  92HI27           Historia (16-30 hp), 15 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93HI37           Historia (31-37.5 hp), 7.5 hp

  93HIV7           Historia: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp), 7.5 hp

  93HI47           Historia (46-60 hp), 15 hp

  93XHI7           Examensarbete inom historia 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9AXHI7          Examensarbete inom historia 2, 15 hp

   

  Kemi

  År 2 (G2-nivå):

  92KE17           Kemi (1-15 hp), 15 hp

  92KE27           Kemi (16-30 hp), 15 hp

  92KE37           Kemi (31-45 hp), 15 hp

  92KEV7          Kemi: verksamhetsförlagd utbildning (46-52.5 hp), 7.5 hp

  92KE47           Kemi (53-60 hp), 7.5 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93XKE7          Examensarbete inom kemi 1, 15 hp

  År 4 (G3/Av-nivå):

  93KE17           Kemi (1-15 hp), 15 hp

  93KE27           Kemi (16-30 hp), 15 hp

  9AKE37          Kemi (31-45 hp), 15 hp

  9AKEV7         Kemi: verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9AXKE7         Examensarbete inom kemi 2, 15 hp

   

  Matematik

  År 1 (G1-nivå):                    

  91MA17          Matematik (1-15 hp), 15 hp

  91MA27          Matematik (16-30 hp), 15 hp

  År 2 (G2-nivå):

  92MA37          Matematik (31-45 hp), 15 hp

  92MA47          Matematik (46-52.5 hp), 7.5 hp

  92MAV7         Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp), 7.5 hp

  92MA17          Matematik (1-15 hp), 15 hp

  92MA27          Matematik (16-30 hp), 15 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93MA37          Matematik (31-45 hp), 15 hp

  93MA47          Matematik (46-52.5 hp), 7.5 hp

  93MAV7         Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp), 7.5 hp

  93XMA7         Examensarbete inom matematik 1, 15 hp

   

  För antagna ht 2015 och senare gäller för år 1,2 och 3 följande kurser:

  År 1 (G1-nivå):

  91MAD1         Matematik: Didaktik 1, 5.5 hp

  91MAV1         Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning, 1.5 hp       

  9GMA01         Matematik: Algebra, 6 hp

  9GMA02         Matematik: Envariabelanalys 1, 6 hp

  9GMA03         Matematik: Linjär algebra, 6 hp

  91MAD3         Matematik: Didaktik 2, 6 hp

  9GMA04         Matematik: Envariabelanalys 2, 6 hp

  9GMA06         Matematik: Flervariabelanalys, 3 hp

  9GMA07         Matematik: Matematikens historia, 3 hp

  9GMA05         Matematik: Statistik, 6 hp

  91MAV2         Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

  År 2 (G1-/G2-nivå):

  92MAD1         Matematik: Didaktik 1, 5.5 hp

  92MAV1         Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning, 1.5 hp

  9GMA01         Matematik: Algebra, 6 hp

  9GMA02         Matematik: Envariabelanalys 1, 6 hp

  9GMA03         Matematik: Linjär algebra, 6 hp

  9GMA09         Geometri, 5 hp

  92MAD3         Matematik: Didaktik 2, 6 hp

  9GMA04         Matematik: Envariabelanalys 2, 6 hp

  9GMA06         Matematik: Flervariabelanalys, 3 hp

  9GMA07         Matematik: Matematikens historia, 3 hp

  9GMA05         Matematik: Statistik, 6 hp

  92MAV2         Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

  År 3 (G2-/G3-nivå):

  9GMA09         Geometri, 5 hp

  93XMA7         Examensarbete inom matematik 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9AXMA7        Examensarbete inom matematik 2, 15 hp

   

  Religionskunskap

  År 2 (G2-nivå):

  92RE17           Religionskunskap (1-15 hp), 15 hp

  92RE27           Religionskunskap (16-30 hp), 15 hp

  92RE37           Religionskunskap (31-37,5 hp), 7.5hp

  92REV7          Religionskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp), 7.5 hp

  92RE47           Religionskunskap (46-60 hp), 15 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93XRE7          Examensarbete inom religionskunskap 1, 15 hp

  År 4 (G3/AV-nivå):

  93RE17           Religionskunskap (1-15 hp), 15 hp

  93RE27           Religionskunskap (16-30 hp), 15 hp

  9ARE37          Religionskunskap (31-45 hp), 15 hp

  9AREV7         Religionskunskap: verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9AXRE7         Examensarbete inom religionskunskap 2, 15 hp

   

  Samhällskunskap

  År 1 (G1-nivå):

  91SH17           Samhällskunskap (1-30 hp), 30 hp

  År 2 (G2-nivå):                    

  92SH37           Samhällskunskap (31-45 hp), 15 hp

  92SHV7          Samhällskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp), 7.5 hp

  92SH47           Samhällskunskap (53-60 hp), 7.5 hp

  92SH17           Samhällskunskap (1-30 hp), 30 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93SH37           Samhällskunskap (31-45 hp), 15 hp

  93SHV7          Samhällskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp), 7.5 hp

  93SH47           Samhällskunskap (53-60 hp), 7.5 hp

  93SH57           Samhällskunskap (61-75 hp), 15 hp

  93SH67           Samhällskunskap (76-90 hp), 15 hp[5]

  93XSH7          Examensarbete inom samhällskunskap 1, 15 hp

   

  Från och med våren 2015 gäller följande kurser:

  År 1 (G1-nivå)

  91SH01           Samhällskunskap 1, 9 hp

  9GSH01          Samhällskunskap: Politisk teori, 6 hp

  9GSH02          Samhällskunskap: Sociologi 1, 7.5 hp

  9GSH03          Samhällskunskap: Nationalekonomi 1, 7.5 hp

  År 2 (G2-nivå)

  92SH01           Samhällskunskap 1, 9 hp

  9GSH01          Samhällskunskap: Politisk teori, 6 hp

  9GSH02          Samhällskunskap: Sociologi 1, 7.5 hp

  9GSH03          Samhällskunskap: Nationalekonomi 1, 7.5 hp

  92SH02           Samhällskunskap 2, 7.5 hp

  9GSH04          Samhällskunskap: Det svenska politiska systemet, 7.5 hp

  9GSH05          Samhällskunskap: Internationell politik, 7.5 hp

  92SHV2          Samhällskunskap: verksamhetsförlagd utbildning, 7.5 hp

  År 3 (G3-nivå)

  93SH02           Samhällskunskap 2, 7.5 hp

  9GSH04          Samhällskunskap: Det svenska politiska systemet, 7.5 hp

  9GSH05          Samhällskunskap: Internationell politik, 7.5 hp

  93SHV2          Samhällskunskap: verksamhetsförlagd utbildning, 7.5 hp

  9GSH06          Samhällskunskap: Nationalekonomi 2, 7.5

  9GSH07          Samhällskunskap: Sociologi 2, 7.5 hp

  9GSH08          Samhällskunskap: Politiska system i jämförande perspektiv, 6 hp

  93SH03           Samhällskunskap 3, 9 hp[6]

  93XSH7          Examensarbete inom samhällskunskap 1, 15 hp

  År 4 (G3/Av-nivå):

  9ASH06          Samhällskunskap: Nationalekonomi 2, 7.5 hp

  9ASH07          Samhällskunskap: Sociologi 2, 7.5 hp

  9ASHV7         Samhällskunskap: verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

  93XSH7          Examensarbete inom samhällskunskap 1, 15 hp[7]                               

  År 5 (Av-nivå):

  9AXSH7         Examensarbete inom samhällskunskap 2, 15 hp

   

  Spanska

  År 2 (G2-nivå):                    

  92SP17           Spanska (1-27,5 hp), 27.5 hp

  92S1V7           Spanska: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp), 2.5 hp

  92SP37           Spanska (31-55 hp), 25 hp

  92SPV7          Spanska: verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp), 5 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93XSP7          Examensarbete inom spanska 1, 15 hp

  År 4 (G3/Av-nivå):               

  93SP17           Spanska (1-30 hp), 30 hp

  9ASP37          Spanska (31-45 hp), 15 hp

  9ASPV7          Spanska: verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9AXSP7          Examensarbete inom spanska 2, 15 hp

   

  Svenska

  År 1 (G1-nivå):                    

  91SV17           Svenska (1-30 hp), 30 hp

  År 2 (G2-nivå):                    

  92SV37           Svenska (31-52.5 hp), 22.5 hp

  92SVV7          Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp), 7.5 hp

  92SV17           Svenska (1-30 hp), 30 hp

  År 3 (G3-nivå):                    

  93SV37           Svenska (31-52.5 hp), 22.5 hp

  93SVV7          Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp), 7.5 hp

  93SV57           Svenska (61-75 hp), 15 hp

  93SV67           Svenska (76-90 hp), 15 hp[8]

  93XSV7          Examensarbete inom svenska 1, 15 hp

  År 4 (G3/Av-nivå):               

  9ASV57          Svenska (61-75 hp), 15 hp

  9ASVV7          Svenska: verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

  93XSV7          Examensarbete inom svenska 1, 15 hp[9]                        

  År 5 (Av-nivå):

  9AXSV7          Examensarbete inom svenska 2, 15 hp

   

  Svenska som andraspråk

  År 2 (G2-nivå):                    

  92SA17           Svenska som andraspråk (1-15 hp), 15 hp

  92SA27           Svenska som andraspråk (16-30 hp), 15 hp

  92SA37           Svenska som andraspråk (31-45 hp), 15 hp

  92SAV7          Svenska som andraspråk: verksamhetsförlagd utbildning (46-52.5 hp), 7.5 hp

  92SA47           Svenska som andraspråk (53-60 hp), 7.5 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93XSA7          Examensarbete inom svenska som andraspråk 1, 15 hp

  År 4 (G3/Av-nivå):               

  93SA17           Svenska som andraspråk (1-15 hp), 15 hp

  93SA27           Svenska som andraspråk (16-30 hp), 15 hp

  9ASA37          Svenska som andraspråk (31-45 hp), 15 hp

  9ASAV7          Svenska som andraspråk: verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9AXSA7          Examensarbete inom svenska som andraspråk 2, 15 hp

   

  Teknik

  År 2 (G2-nivå):                    

  92TK17          Teknik (1-15 hp), 15 hp

  92TK27          Teknik (16-27 hp), 12 hp

  92T1V8          Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp), 3 hp

  92TK37          Teknik (31-40.5 hp), 10.5 hp

  92TKV7          Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (41-45 hp), 4.5 hp

  92TK47          Teknik (46-60 hp), 15 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93XTK7          Examensarbete inom teknik 1, 15 hp

  År 4 (G3/Av-nivå):               

  93TK17          Teknik (1-15 hp), 15 hp

  93TK27          Teknik (16-30 hp), 15 hp

  9ATK37          Teknik (31-45 hp), 15 hp

  9ATKV7         Teknik: verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9AXTK7         Examensarbete inom teknik 2, 15 hp

   

  Textilslöjd

  År 1 (G1-nivå):

  91TX17          Textilslöjd (1-15 hp), 15 hp

  91TX27          Textilslöjd (16-30 hp), 15 hp

  År 2 (G2-nivå):

  92TXV7          Textilslöjd: verksamhetsförlagd utbildning (31-37.5 hp), 7.5 hp

  92TX37          Textilslöjd (38-45 hp), 7.5 hp

  92TX47          Textilslöjd (46-60 hp), 15 hp

  92TX17          Textilslöjd (1-15 hp), 15 hp

  92TX27          Textilslöjd (16-30 hp), 15 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93TXV7          Textilslöjd: verksamhetsförlagd utbildning (31-37.5 hp), 7.5 hp

  93TX37          Textilslöjd (38-45 hp), 7.5 hp

  93TX47          Textilslöjd (46-60 hp), 15 hp

  93XTX7          Examensarbete inom textilslöjd 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9AXTX7         Examensarbete inom textilslöjd 2, 15 hp

   

   

  Trä- och metallslöjd

  År 1 (G1-nivå):

  91TM17          Trä- och metallslöjd (1-15 hp), 15 hp

  91TM27          Trä- och metallslöjd (16-30 hp), 15 hp

  År 2 (G2-nivå):

  92TMV7         Trä- och metallslöjd: verksamhetsförlagd utbildning (31-37.5 hp), 7.5 hp

  92TM37          Trä- och metallslöjd (38-45 hp), 7.5 hp

  92TM47          Trä- och metallslöjd (46-60 hp), 15 hp

  92TM17          Trä- och metallslöjd (1-15 hp), 15 hp

  92TM27          Trä- och metallslöjd (16-30 hp), 15 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93TMV7         Trä- och metallslöjd: verksamhetsförlagd utbildning (31-37.5 hp), 7.5 hp

  93TM37          Trä- och metallslöjd (38-45 hp), 7.5 hp

  93TM47          Trä- och metallslöjd (46-60 hp), 15 hp

  93XTM7         Examensarbete inom trä- och metallslöjd 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9AXTM7        Examensarbete inom trä- och metallslöjd 2, 15 hp

   

  Tyska

  År 2 (G2-nivå):                    

  92TY17          Tyska (1-27.5 hp), 27.5 hp

  92T1V7          Tyska: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp), 2.5 hp

  92TY37          Tyska (31-55 hp), 25 hp

  92TYV7          Tyska: verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp), 5 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93XTY7          Examensarbete inom tyska 1, 15 hp

  År 4 (G3/Av-nivå):               

  93TY17          Tyska (1-30 hp), 30 hp

  9ATY37          Tyska (31-45 hp), 15 hp                            

  9ATYV7         Tyska: verksamhetsförlagd utbildning , 6 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9AXTY7         Examensarbete inom tyska 2, 15 hp

  2.1.2             Inriktning gymnasieskolan, 300 – 330 hp

  Förkunskapskraven för respektive kurs anges i kursplanen.

   

  2.1.2.1 Utbildningsvetenskaplig kärna

  För studerande antagna ht 2011 gäller:

  År 1 (G1-nivå):

  975G01           Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik, 5 hp

  975G02           Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande, 10 hp ELLER

  975G06           Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande i en globaliserad tid, 10 hp

  för studerande med internationell ingång

  975G03           Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygssättning, 7.5 hp

  975G04           Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund 7.5 hp

   

  För studerande antagna ht 2012 och senare gäller:

  År 1 (G1-nivå):

  975G01           Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik, 5 hp

  975G07           Utbildningsvetenskaplig kärna 2 , Utveckling och lärande, 8.5 hp ELLER

  975G08           Utbildningsvetenskaplig kärna 2 , Utveckling och lärande i en globaliserad tid, 8.5 hp för studerande med internationell ingång

  975GV7          Utbildningsvetenskaplig kärna: Verksamhetsförlagd utbildning, 1.5 hp ELLER

  975GV8          Utbildningsvetenskaplig kärna: Verksamhetsförlagd utbildning, 1.5 hp

  för studerande med internationell ingång

  975G03           Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygssättning, 7.5 hp

  975G04           Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund 7.5 hp

   

  För antagna till ingång matematik ht 2015 och senare gäller att 974G01 läses termin 1 och 974G06, 974GV6 och 974G03 läses termin 3 eller termin 5 beroende på studiegång.

   

  År 4 (G3-nivå):

  93UK51          Utbildningsvetenskaplig kärna, Sociala relationer och lärares ledarskap, 7.5 hp

  93UK61          Utbildningsvetenskaplig kärna, Specialpedagogik, 7.5 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9AUK71         Utbildningsvetenskaplig kärna, Skolutveckling och utvärdering, 9 hp

  9AUK81         Utbildningsvetenskaplig kärna, Vetenskapsteori och metod, 7.5 hp

   

  2.1.2.2 Verksamhetsförlagd utbildning

  Utöver den integrerade verksamhetsförlagda utbildningen läser de studerande nedanstående kurs.

  År 5 (Av-nivå):

  9AVFU1         Avslutande verksamhetsförlagd utbildning i gymnasieskolan, 13.5 hp

   

  2.1.2.3 Ämnesstudier

  Biologi

  År 1 (G1-nivå):

  91BI11            Biologi (1-15 hp), 15 hp

  91BI21            Biologi (16-30 hp), 15 hp

  År 2 (G2-nivå):

  92BIV1           Biologi: verksamhetsförlagd utbildning (31-37,5 hp), 7.5 hp

  92BI31            Biologi (38-45 hp), 7.5 hp

  92BI41            Biologi (46-60 hp), 15 hp

  92BI11            Biologi (1-15 hp), 15 hp

  92BI21            Biologi (16-30 hp), 15 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93BIV1           Biologi: verksamhetsförlagd utbildning (31-37,5 hp), 7.5 hp

  93BI31            Biologi (38-45 hp), 7.5 hp

  93BI41            Biologi (46-60 hp), 15 hp

  93BI51            Biologi (61-75 hp), 15 hp

  93BI61            Biologi (76-90 hp), 15 hp

   

  Ovanstående kurser gällande år 2 och 3 ersätts från och med hösten 2014 med följande kurser:

  År 2 (G2-nivå):

  92BI32            Biologi (31-37.5 hp), 7.5 hp

  92BI31            Biologi (38-45 hp), 7.5 hp

  92BI41            Biologi (46-60 hp), 15 hp

  92BI11            Biologi (1-15 hp), 15 hp

  92BI21            Biologi (16-30 hp), 15 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93BI32            Biologi (31-37.5 hp), 7.5 hp

  93BI31            Biologi (38-45 hp), 7.5 hp

  93BI41            Biologi (46-60 hp), 15 hp

  93BI52            Biologi (61-67.5 hp), 7.5 hp

  93BIV2           Biologi: verksamhetsförlagd utbildning (68-75 hp), 7.5 hp

  93BI61            Biologi (76-90 hp), 15 hp

  År 4 (G3-nivå):

  93BI52            Biologi (61-67.5 hp), 7.5 hp

  93BIV2           Biologi: verksamhetsförlagd utbildning (68-75 hp), 7.5 hp[10]

  93BI61            Biologi (76-90 hp), 15 hp

  93XBI1           Examensarbete inom biologi 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):                    

  9ABI81           Biologi (91-97,5 hp), 7.5 hp[11]

  9AXBI1           Examensarbete inom biologi 2, 15 hp

   

  Engelska

  År 1 (G1-nivå):

  91EN11          Engelska (1-27.5 hp), 27.5 hp

  91E1V1           Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (28-30 hp), 2.5 hp

  År 2 (G2-nivå):

  92EN31          Engelska (31-55 hp), 25 hp

  92ENV1          Engelska: verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp), 5 hp

  92EN11          Engelska (1-27.5 hp), 27.5 hp

  92E1V1           Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (28-30 hp), 2.5 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93EN31          Engelska (31-55 hp), 25 hp

  93ENV1          Engelska: verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp), 5 hp

  93EN51          Engelska (61-90 hp), 30 hp

  År 4 (G3-nivå):                    

  93EN51          Engelska (61-90 hp), 30 hp

  93XEN1          Examensarbete inom engelska 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9AEN71          Engelska (91-97.5 hp), 7.5 hp

  9AXEN1         Examensarbete inom engelska 2, 15 hp

   

  Filosofi

  År 2 (G2-nivå):                    

  92FS11           Filosofi (1-15 hp), 15 hp

  92FS21           Filosofi (16-30 hp), 15 hp

  92FS31           Filosofi (31-37.5 hp), 7.5 hp

  92FSV1           Filosofi: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp), 7.5 hp

  92FS41           Filosofi (46-60 hp), 15 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93FS51           Filosofi, praktisk filosofi (61-75 hp), 15 hp ELLER

  93FS61           Filosofi, teoretisk filosofi (61-75 hp), 15 hp

  93FS71           Filosofi, praktisk filosofi (76-90 hp) 15 hp ELLER

  93FS81           Filosofi, teoretisk filosofi (76-90 hp), 15 hp

  År 4 (G3-nivå):                    

  93FS51           Filosofi, praktisk filosofi (61-75 hp), 15 hp ELLER

  93FS61           Filosofi, teoretisk filosofi (61-75 hp), 15 hp

  93FS71           Filosofi, praktisk filosofi (76-90 hp) 15 hp ELLER

  93FS81           Filosofi, teoretisk filosofi (76-90 hp), 15 hp

  93XFS1           Examensarbete inom filosofi 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9AFS71           Filosofi (91-97.6 hp), 7.5 hp                                            

  9AXFS1          Examensarbete 2, 15 hp     

   

  Franska

  År 2 (G2-nivå):                    

  92FR11           Franska (1-27.5 hp), 27.5 hp

  92F1V1           Franska: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp), 2.5 hp

  92FR31           Franska (31-55 hp), 25 hp

  92FRV1          Franska: verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp), 5 hp

  År 4 (G3-nivå):                    

  93FR51           Franska (61-90 hp), 30 hp

  93XFR1          Examensarbete inom franska 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9AFR71          Franska (91-97.5 hp), 7.5 hp

  9AXFR1         Examensarbete inom franska 2, 15 hp

   

  Fysik

  År 2 (G2-nivå):                    

  92FY11           Fysik (1-15 hp), 15 hp

  92FY21           Fysik (16-30 hp), 15 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93FY31           Fysik (31-37,5 hp), 7.5 hp

  93FYV1          Fysik: verksamhetsförlagd utbildning (37.5-45 hp), 7.5 hp

  93FY41           Fysik (46-60 hp), 15 hp

  93FY51           Fysik (61-75 hp), 15 hp

  93FY61           Fysik (76-90 hp), 15 hp

  År 4 (G3-nivå):

  93FY51           Fysik (61-75 hp), 15 hp

  93FY61           Fysik (76-90 hp), 15 hp

  93XFY1          Examensarbete inom fysik 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):                    

  9AFY71          Fysik (91-97.5 hp), 7.5 hp

  9AXFY1         Examensarbete inom fysik 2, 15 hp

   

  Geografi

  År 2 (G2-nivå):                    

  92GE11          Geografi (1-15 hp), 15 hp

  92GE21          Geografi (16-30 hp), 15 hp[12]

  92GE31          Geografi (31-52.5 hp), 22.5 hp

  92GEV1          Geografi: verksamhetsförlagd utbildning (52.5-60 hp), 7.5 hp

   

  För studerande antagna 2012 och senare gäller:

  År 2 (G2-nivå):

  92GE01          Geografi (1-30 hp), 30 hp

  92GE31          Geografi (31-52.5 hp), 22.5 hp

  92GEV1          Geografi: verksamhetsförlagd utbildning (52.5-60 hp), 7.5 hp

  År 4 (G3-nivå):                    

  93GE51          Geografi (61-75 hp), 15 hp

  93GE61          Geografi (76-90 hp), 15 hp                        

  93XGE1          Examensarbete inom geografi 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):                    

  9AGE71          Geografi (91-97.5 hp), 7.5 hp

  9AXGE1         Examensarbete inom geografi 2, 15 hp    

   

  Historia[13]

  År 1 (G1-nivå):

  91HI11           Historia (1-15 hp), 15 hp

  91HI21           Historia (16-30 hp), 15 hp

  År 2 (G2-nivå):

  92HI31           Historia (31-37.5 hp), 7.5 hp

  92HIV1           Historia: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp), 7.5 hp

  92HI41           Historia (46-60 hp), 15 hp

  92HI11           Historia (1-15 hp), 15 hp

  92HI21           Historia (16-30 hp), 15 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93HI31           Historia (31-37.5 hp), 7.5 hp

  93HIV1           Historia: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp), 7.5 hp

  93HI41           Historia (46-60 hp), 15 hp

  93HI52           Historia (61-75 hp), 15 hp[14]

  93HI61           Historia (76-90 hp), 15 hp

  År 4 (G3-nivå):

  93XHI1           Examensarbete inom historia 1, 15 hp

  93HI52           Historia (61-75 hp), 15 hp

  93HI61           Historia (76-90 hp), 15 hp

  År 5 (Av-nivå):                    

  9AHI71           Historia (91-97.5 hp), 7.5 hp

  9AXHI1          Examensarbete inom historia 2, 15 hp

   

  Kemi

  År 2 (G2-nivå):                    

  92KE11           Kemi (1-15 hp), 15 hp

  92KE21           Kemi (16-30 hp), 15 hp

  92KE31           Kemi (31-45 hp), 15 hp

  92KEV1          Kemi: verksamhetsförlagd utbildning (46-52.5 hp), 7.5 hp

  92KE41           Kemi (53-60 hp), 7.5 hp

  År 4 (G3-nivå):                    

  93KE51           Kemi (61-75 hp), 15 hp

  93KE61           Kemi (76-90 hp), 15 hp                              

  93XKE1          Examensarbete inom kemi 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):                    

  9AKE71          Kemi (91-97.5 hp), 7.5 hp

  9AXKE1         Examensarbete inom kemi 2, 15 hp                                                    

   

  Matematik

  År 1 (G1-nivå):                    

  91MA11          Matematik (1-15 hp), 15 hp

  91MA21          Matematik (16-30 hp), 15 hp

  År 2 (G2-nivå):

  92MA31          Matematik (31-45 hp), 15 hp

  92MA41          Matematik (46-60 hp), 7.5 hp

  92MA11          Matematik (1-15 hp), 15 hp

  92MA21          Matematik (16-30 hp), 15 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93MA31          Matematik (31-45 hp), 15 hp

  93MA41          Matematik (46-60 hp), 15 hp

  93MA51          Matematik (61-68,5 hp), 7.5 hp

  93MAV1         Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (69-75 hp), 7.5 hp

  93MA61          Matematik (76-90 hp), 15 hp

  År 4 (G3-nivå):

  93XMA1         Examensarbete inom matematik 1, 15 hp

  93MA51          Matematik (61-68,5 hp), 7.5 hp

  93MAV1         Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (69-75 hp), 7.5 hp

  93MA61          Matematik (76-90 hp), 15 hp

   

  För antagna ht 2015 och senare gäller för år 1,2, 3 och 4 följande kurser:

  År 1 (G1-nivå):

  91MAD1         Matematik: Didaktik 1, 5.5 hp

  91MAV1         Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning, 1.5 hp       

  9GMA01         Matematik: Algebra, 6 hp

  9GMA02         Matematik: Envariabelanalys 1, 6 hp

  9GMA03         Matematik: Linjär algebra, 6 hp

  91MAD2         Matematik: Didaktikprojekt, 7 hp

  9GMA04         Matematik: Envariabelanalys 2, 6 hp

  9GMA08         Matematik: Flervariabelanalys, 8 hp

  9GMA07         Matematik: Matematikens historia, 3 hp

  9GMA05         Matematik: Statistik, 6 hp

  År 2 (G1-/G2-nivå):

  92MAD1         Matematik: Didaktik 1, 5.5 hp

  92MAV1         Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning, 1.5 hp

  9GMA01         Matematik: Algebra, 6 hp

  9GMA02         Matematik: Envariabelanalys 1, 6 hp

  9GMA03         Matematik: Linjär algebra, 6 hp

  9GMA09         Geometri, 5 hp

  92MAD2         Matematik: Didaktikprojekt, 7 hp

  9GMA04         Matematik: Envariabelanalys 2, 6 hp

  9GMA08         Matematik: Flervariabelanalys, 8 hp

  9GMA07         Matematik: Matematikens historia, 3 hp

  9GMA05         Matematik: Statistik, 6 hp

  År 3 (G2-/G3-nivå):

  9GMA09         Geometri, 5 hp

  93MA51          Matematik (61-68,5 hp), 7.5 hp

  93MAV2         Matematik: verksamhetsförlagd utbildning, 5 hp

  93MAD4         Matematik: Didaktikprojekt, 1.5 hp

  93MA61          Matematik (76-90 hp), 15 hp

  År 4 (G3-nivå):

  93MA51          Matematik (61-68,5 hp), 7.5 hp

  93MAV2         Matematik: verksamhetsförlagd utbildning, 5 hp

  93MAD4         Matematik: Didaktikprojekt, 1.5 hp

  93MA61          Matematik (76-90 hp), 15 hp

  93XMA1         Examensarbete inom matematik 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9AMA71         Matematik (91-97.5 hp), 7.5 hp

  9AXMA1        Examensarbete inom matematik 2, 15 hp

   

  Naturkunskap

  År 2 (G2-nivå):[15]                  

  92NK11          Naturkunskap (1-15 hp), 15 hp

  92NK21          Naturkunskap (16-30 hp), 15 hp

  92NK31          Naturkunskap (31-41.5 hp), 11.5 hp

  92NKV1         Naturkunskap: verksamhetsförlagd utbildning (42-49 hp), 7.5 hp

  92NK41          Naturkunskap (50-60 hp), 11 hp

  År 4 (G3-nivå):                    

  93NK51          Naturkunskap (61-75 hp), 15 hp

  93NK61          Naturkunskap (76-90 hp), 15 hp

  93XNK1         Examensarbete inom naturkunskap 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):                    

  9ANK71         Naturkunskap (91-97.5 hp), 7.5 hp

  9AXNK1         Examensarbete inom naturkunskap 2, 15 hp

   

  Religionskunskap

  År 2 (G2-nivå):                    

  92RE11           Religionskunskap (1-15 hp), 15 hp

  92RE21           Religionskunskap (16-30 hp), 15 hp

  92RE31           Religionskunskap (31-37,5 hp), 7.5 hp

  92REV1          Religionskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp), 7.5 hp

  92RE41           Religionskunskap (46-60 hp), 15 hp

  År 4 (G3-nivå):                    

  93RE51           Religionskunskap (61-75 hp), 15 hp

  93RE61           Religionskunskap (76-90 hp), 15 hp

  93XRE1          Examensarbete inom religionskunskap 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):                    

  9ARE71          Religionskunskap (91-97.5 hp), 7.5 hp

  9AXRE1         Examensarbete inom religionskunskap 2, 15 hp

   

  Samhällskunskap

  År 1 (G1-nivå):

  91SH11           Samhällskunskap (1-30 hp), 30 hp

  År 2 (G2-nivå):                    

  92SH31           Samhällskunskap (31-45 hp), 15 hp

  92SHV1          Samhällskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp), 7.5 hp

  92SH41           Samhällskunskap (53-60 hp), 7.5 hp

  92SH11           Samhällskunskap (1-30 hp), 30 hp

  År 3 (G3-nivå):

  93SH31           Samhällskunskap (31-45 hp), 15 hp

  93SHV1          Samhällskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp), 7.5 hp

  93SH41           Samhällskunskap (53-60 hp), 7.5 hp

  93SH51           Samhällskunskap (61-75 hp), 15 hp

  93SH61           Samhällskunskap (76-90 hp), 15 hp

   

  Från och med våren 2015 gäller följande kurser:

  År 1 (G1-nivå)

  91SH01           Samhällskunskap 1, 9 hp

  9GSH01          Samhällskunskap: Politisk teori, 6 hp

  9GSH02          Samhällskunskap: Sociologi 1, 7.5 hp

  9GSH03          Samhällskunskap: Nationalekonomi 1, 7.5 hp

  År 2 (G2-nivå)

  92SH01           Samhällskunskap 1, 9 hp

  9GSH01          Samhällskunskap: Politisk teori, 6 hp

  9GSH02          Samhällskunskap: Sociologi 1, 7.5 hp

  9GSH03          Samhällskunskap: Nationalekonomi, 1 7.5 hp

  92SH02           Samhällskunskap 2, 7.5 hp

  9GSH04          Samhällskunskap: Det svenska politiska systemet, 7.5 hp

  9GSH05          Samhällskunskap: Internationell politik, 7.5 hp

  92SHV2          Samhällskunskap: verksamhetsförlagd utbildning, 7.5 hp

  År 3 (G3-nivå)

  93SH02           Samhällskunskap 2, 7.5 hp

  9GSH04          Samhällskunskap: Det svenska politiska systemet, 7.5 hp

  9GSH05          Samhällskunskap: Internationell politik, 7.5 hp

  93SHV2          Samhällskunskap: verksamhetsförlagd utbildning, 7.5 hp

  9GSH06          Samhällskunskap: Nationalekonomi 2, 7.5

  9GSH07          Samhällskunskap: Sociologi 2, 7.5 hp

  9GSH08          Samhällskunskap: Politiska system i jämförande perspektiv, 6 hp

  93SH03           Samhällskunskap 3, 9 hp

  År 4 (G3-nivå):                    

  9GSH06          Samhällskunskap: Nationalekonomi 2, 7.5

  9GSH07          Samhällskunskap: Sociologi 2, 7.5 hp

  9GSH08          Samhällskunskap: Politiska system i jämförande perspektiv, 6 hp

  93SH03           Samhällskunskap 3, 9 hp

  93XSH1          Examensarbete inom samhällskunskap 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9ASH71          Samhällskunskap (91-97 .5 hp), 7.5 hp ELLER

  9ASH04          Samhällskunskap 4, 7.5 hp

  9AXSH1         Examensarbete inom samhällskunskap 2, 15 hp

  År 6 (Av-nivå):

  9ASH81          Samhällskunskap (98-112.5 hp), 15 hp

  9ASH91          Samhällskunskap (113-127.5 hp), 15 hp[16]

   

  Spanska

  År 2 (G2-nivå):

  92SP11           Spanska (1-27,5 hp), 27.5 hp

  92S1V1           Spanska: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp), 2.5 hp

  92SP31           Spanska (31-55 hp), 25 hp

  92SPV1          Spanska: verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp), 5 hp

  År 4 (G3-nivå):                    

  93SP51           Spanska (61-90 hp), 30 hp

  93XSP1          Examensarbete inom spanska 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9ASP71          Spanska (91-97.5 hp), 7.5 hp

  9AXSP1          Examensarbete inom spanska 2, 15 hp

   

  Svenska

  År 1 (G1-nivå):                    

  91SV11           Svenska (1-30 hp), 30 hp

  År 2 (G2-nivå):                    

  92SV31           Svenska (31-52.5 hp), 22.5 hp

  92SVV1          Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp), 7.5 hp

  92SV11           Svenska (1-30 hp), 30 hp

  År 3 (G3-nivå):                    

  93SV31           Svenska (31-52.5 hp), 22.5 hp

  93SVV1          Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp), 7.5 hp

  93SV51           Svenska (61-90 hp), 30 hp

  År 4 (G3-nivå):

  93XSV1          Examensarbete inom svenska 1, 15 hp

  93SV51           Svenska (61-90 hp), 30 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9ASV71          Svenska (91-97.5 hp), 7.5 hp

  9AXSV1          Examensarbete inom svenska 2, 15 hp

  År 6 (Av-nivå):

  9ASV81          Svenska (98-112.5 hp), 15 hp

  9ASV91          Svenska (113-127.5 hp), 15 hp[17]

   

  Svenska som andraspråk

  År 2 (G2-nivå):                    

  92SA11           Svenska som andraspråk (1-15 hp), 15 hp

  92SA21           Svenska som andraspråk (16-30 hp), 15 hp

  92SA31           Svenska som andraspråk (31-45 hp), 15 hp

  92SAV1          Svenska som andraspråk: verksamhetsförlagd utbildning (46-52.5 hp), 7.5 hp

  92SA41           Svenska som andraspråk (53-60 hp), 7.5 hp

  År 4 (G3-nivå):                    

  93SA51           Svenska som andraspråk (61-75 hp), 15 hp

  93SA61           Svenska som andraspråk (76-90 hp), 15 hp

  93XSA1          Examensarbete inom svenska som andraspråk 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9ASA71          Svenska som andraspråk (91-97.5 hp), 7.5 hp

  9AXSA1          Examensarbete inom svenska som andraspråk 2, 15 hp

   

  Teknik

  År 2 (G2-nivå):

  92TK11          Teknik (1-15 hp), 15 hp

  92TK21          Teknik (16-27 hp), 12 hp

  92T1V2          Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp), 3 hp

  92TK31          Teknik (31-40.5 hp), 10.5 hp

  92TKV1          Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (41-45 hp), 4.5 hp

  92TK41          Teknik (46-60 hp), 15 hp

  År 4 (G3-nivå):

  93TK51          Teknik (61-75 hp), 15 hp

  93TK61          Teknik (76-90 hp), 15 hp

  93XTK1          Examensarbete inom teknik 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):

  9ATK71          Teknik (91-97.5 hp),  7.5 hp

  9AXTK1         Examensarbete inom teknik 2, 15 hp

   

  Tyska

  År 2 (G2-nivå):                    

  92TY11          Tyska (1-27.5 hp), 27.5 hp

  92T1V1          Tyska: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp), 2.5 hp

  92TY31          Tyska (31-55 hp), 25 hp

  92TYV1          Tyska: verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp), 5 hp

  År 3(G3):                             

  93TY51          Tyska (61-90 hp), 30 hp

  År 4 (G3):                            

  93TY51          Tyska (61-90 hp), 30 hp

  93XTY1          Examensarbete inom tyska 1, 15 hp

  År 5 (Av-nivå):                    

  9ATY71          Tyska (91-97.5 hp), 7.5 hp

  9AXTY1         Examensarbete inom tyska 2, 15 hp

  2.2               Examensarbete/självständigt arbete

  Examensarbetet ger den studerande möjlighet att knyta samman utbildningens olika delar: studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, ämnesstudier, ämnesdidaktiska studier samt verksamhetsförlagda studier. Ett viktigt mål med arbetet är att ge den studerande goda förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till skolan som social och pedagogiska miljö, samt ge redskap för fortlöpande uppföljning och analys av den egna verksamheten.

   

  För ämneslärarexamen, inriktning 7-9 (270 högskolepoäng) och Gy (300/330 högskolepoäng), skall den studerande inom ramen för de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ha fullgjort självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng. Studerande inom inriktning 7-9 genomför examensarbetet inom det ämne i studiegången som omfattar 90 högskolepoäng medan studerande inom inriktning Gy genomför examensarbetet inom det ämne i studiegången som omfattar 120 högskolepoäng.

   

  Examensarbetet har en ämnesdidaktisk inriktning och genomförs i två separerade men innehållsmässigt relaterade arbeten. Det första arbetet (15 hp) genomförs på grundnivå och är inriktat på sammanställning och analys av tidigare forskning (forskningskonsumtion) medan det andra arbetet (15 hp) genomförs på avancerad nivå och handlar om insamling, bearbetning och analys ett empiriskt material (forskningsproduktion). Genom att de båda arbetena har olika karaktär får den studerande möjlighet att bredda sitt vetenskapliga kunnande. Det konsumtionsinriktade arbetet markerar vikten av att kunna förhålla sig till för läraryrket relevant forskning, medan det produktionsinriktade arbetet ger inblick i de vetenskapliga processer som formar kunskap.

   

  Inför termin 6 skall den studerande som läser mot inriktning 7-9 välja vilket ämne som hon/han avser att fördjupa till 90 hp-nivån och därmed vilket ämne som hon/han skall skriva de två examensarbetena inom. Det första examensarbetet (forskningskonsumtion) skrivs under utbildningens sjätte termin och det andra examensarbetet (forskningsproduktion) skrivs under utbildningens sista termin.

   

  Inför termin 6 skall den studerande som läser mot gymnasieskolan välja vilket ämne som hon/han avser att fördjupa till 120 hp-nivån och därmed vilket ämne som hon/han skall skriva de två examensarbetena inom. Det första examensarbetet (forskningskonsumtion) skrivs under utbildningens fjärde år och det andra examensarbetet (forskningsproduktion) skrivs under utbildningens sista termin (om svenska och samhällskunskap kombineras förlängs utbildningen med en termins teoristudier).

   

  Normen för examensarbete 1 är att detta genomförs parvis där varje studerandes individuella insatser identifieras och examineras. Normen för examensarbete 2 är att det skrivs enskilt.

  2.3                Examination och betyg

  Den studerande examineras utifrån de lärandemål som återfinns i respektive kursplan och de bedömningskriterier som är uppsatta för respektive examination. Examinationen inriktas så att den särskilt beaktar kraven på integrerade kunskaper och utbildningens mål gällande yrkeskunnande/yrkesutövning.

   

  Inom utbildningen förekommer följande examinationsformer: muntlig, skriftlig, gestaltande eller visuell redovisning, redovisning av essä, laboration, praktiskt arbete/produkt, projekt, rapport, eller uppsats med eller utan seminariebehandling, skriftlig tentamen i form av hemtentamen eller salstentamen, samt uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor. Formerna för examination anges i respektive kursplan.

   

  Den studerandes tillämpade kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt i verksamhetsförlagd utbildning examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och/eller didaktiska lärarförmågor. Examinationen sker genom systematiserad och dokumenterad observation i slutet av varje VFU-period. Handledaren (den lokala lärarutbildaren) prövar och dokumenterar den studerandes förmåga och förhållningssätt och överlämnar därefter underlag till examinator som examinerar den studerande. Examinationen av de tillämpade sociala lärarförmågorna; kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga och ledarskapsförmåga liksom de tillämpade didaktiska lärarförmågorna; planering, genomförande och uppföljning av undervisning, utvärdering och utveckling samt bedömning, begränsas till tre tillfällen, vilket framgår av respektive kursplan.

   

  Vid all examination är examinator skyldig att övertyga sig om den studerandes individuella prestation och om prövningsobjektets äkthet, dvs att det är den studerande ifråga som har genomfört examinationen. Inom ämneslärarutbildningen används en tregradig betygsskala (Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd) om inte kursen eller momentets karaktär särskilt motiverar en tvågradig skala. Betygsskala framgår av kursplanen.

   

  3.                   Ingångar med behörighetsvillkor

  3.1               Inriktning åk 7-9, 270 hp

  • Ämneslärare 7-9, ingång Biologi, 270 hp, studieort Linköping

  Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A + Bi B, Ke A, Ma C

  eller

  Områdesbehörighet A6c + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 2, Kemi 1, Matematik 3b/3c

  • Ämneslärare 7-9, ingång Engelska, 270 hp, studieort Linköping

  Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A

  eller

  Områdesbehörighet A6c + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

  • Ämneslärare 7-9, ingång Historia, 270 hp, studieort Linköping

  Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A + Hi A

  eller

  Områdesbehörighet A6c + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Historia 1b/1a1 + 1a2

  • Ämneslärare 7-9, ingång Matematik, 270 hp, studieort Linköping

  Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A + Ma D

  eller

  Områdesbehörighet A6c + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Matematik 4

  • Ämneslärare 7-9, ingång Samhällskunskap, 270 hp, studieort Linköping

  Områdesbehörighet 6c: En B, Sh B

  eller

  Områdesbehörighet A6c + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 2

  • Ämneslärare 7-9, ingång Svenska, 270 hp, studieort Linköping

  Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A

  eller

  Områdesbehörighet A6c + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

  • Ämneslärare 7-9, ingång Textilslöjd, 270 hp, studieort Linköping

  Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A

  eller

  Områdesbehörighet A6c + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

  • Ämneslärare 7-9, ingång Trä- och metallslöjd, 270 hp, studieort Linköping

  Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A

  eller

  Områdesbehörighet A6c + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

  3.2               Inriktning gymnasieskolan, 300-330 hp

  • Ämneslärare Gy, ingång Biologi, 300 hp, studieort Linköping

  Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A + Bi B, Ke A, Ma C

  eller

  Områdesbehörighet A6c + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 2, Kemi 1, Matematik 3b/3c

  • Ämneslärare Gy, ingång Engelska, 300 hp, studieort Linköping

  Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A

  eller

  Områdesbehörighet A6c + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

  • Ämneslärare Gy, ingång Historia, 300 hp, studieort Linköping

  Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A + Hi A

  eller

  Områdesbehörighet A6c + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Historia 1b/1a1 + 1a2

  • Ämneslärare Gy, ingång Matematik, 300 hp, studieort Linköping

  Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A + Ma D

  eller

  Områdesbehörighet A6c + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Matematik 4

  • Ämneslärare Gy, internationell ingång Samhällskunskap, 300-330 hp, studieort Linköping

  Områdesbehörighet 6c: En B, Sh B

  eller

  Områdesbehörighet A6c + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 2

  • Ämneslärare Gy, internationell ingång Matematik, 300 hp, studieort Linköping

  Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A + Ma D

  eller

  Områdesbehörighet A6c + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Matematik 4

  • Ämneslärare Gy, ingång Samhällskunskap, 300-330 hp, studieort Linköping

  Områdesbehörighet 6c: En B, Sh B

  eller

  Områdesbehörighet A6c + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 2

  • Ämneslärare Gy, ingång Svenska, 300-330 hp, studieort Linköping

  Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A

  eller

  Områdesbehörighet A6c + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

  Antagning till Internationell ingång Matematik och Internationell ingång Samhällskunskap gjordes hösten 2011, 2012 och 2013. Antagning till ingångarna upphör hösten 2015 enligt beslut av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-09.   

  4.                   Övriga föreskrifter

  4.1               Förkunskapskrav

  Inriktning 7-9, 270 hp och inriktning gymnasieskolan, 300 – 330 hp

  Förkunskapskrav regleras inom respektive kursplan.

  4.2               Handlingsplan

  Den studerandes utveckling under studietiden skall följas fortlöpande i syfte att hjälpa den som får problem i utbildningen. Vid behov har den studerande rätt att få en handlingsplan upprättad. Initiativ ska tas så tidigt som möjligt under utbildningen. Initiativtagare kan vara t.ex. studenten själv, undervisande lärare eller fältmentor/handledare via ansvarig utbildningsledare. Handlingsplanen upprättas av programansvarig utbildningsledare i samråd med studievägledare och med studenten själv. I arbetet med handlingsplanen får studenten möjlighet att bearbeta och vid behov konfronteras med problem som uppkommit under studietiden. Handlingsplanen ska ge hjälp för studenten att strukturera studierna och eventuellt kartlägga behov av annat stöd. I handlingsplanen ska finnas en tidsplan för genomförandet. Målet är att hjälpa studenten tillbaka till utbildningen. En uppföljning sker efter handlingsplanens genomförande.

  4.3               Avrådan

  Vid tveksamhet om den studerandes möjligheter att med godkänt resultat fullfölja utbildningen eller dennes lämplighet att utöva läraryrket ska ansvarig utbildningsledare ta initiativ till ett avrådanssamtal. I särskilda fall kan ansvarig utbildningsledare besluta att kalla till avrådanssamtal utan att en handlingsplan upprättats. Om den studerande så önskar kan också en studeranderepresentant eller studievägledare delta i avrådanssamtalet. Ansvarig utbildningsledare ska informera den berörda studenten om denna möjlighet. I samband med avrådan skall den studerande erbjudas samtal med studievägledare.

  4.4               Examensbevis

  Studerande som med godkänt resultat genomgått kurser i tillräcklig omfattning inom Ämneslärarprogrammet får efter begäran examensbevis. I examensbeviset skall framgå vilka kurser den studerande har fullgjort. Dessutom redovisas titel på det examensarbete och eventuella övriga uppsatser omfattande minst 15 hp som den studerande skrivit under utbildningen.

  4.5               Fortsatta studier

   

  Studerande som har tagit examen på Ämneslärarprogrammet är behöriga att söka till

  forskarutbildningarna inom Området för utbildningsvetenskap vid Linköpings

  universitet.

   

  Utbildningsplanen är fastställd av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap 2010-05-20, reviderad av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2012-04-10 och av Grundutbildningsnämnden 2013-03-21, 2013-04-25, 2013-05-14, 2013-05-29 och 2014-03-20. Senast reviderad på delegation av Styrelsen för utbildningsvetenskap i Grundutbildningsnämnden 2015-03-19.

   

  Beslut i detta ärende har fattats av Grundutbildningsnämnden 2015-03-19.

  I beslutet har deltagit undertecknad ordförande, ledamöterna Anna Bergman, Catarina Jeppsson, Agneta Johansson, Joakim Samuelsson, Maria Simonsson, Åsa Ridne, Niklas Cedervall och Isabel Svedros samt tjänstgörande ersättare Mats Bevemyr. Därutöver har närvarit fakultetskoordinator Caroline Kelly, ersättare Anders Narbrink, biträdande programansvarig utbildningsledare Ann-Charlotte Lindgren samt programansvariga utbildningsledare Monica Sandlund, Karin Stolpe och Martin Bengtsson, den sistnämnda föredragande.

   

   

   

  Cecilia Lindgren                                       Martin Bengtsson

  Ordförande                                               Programansvarig utbildningsledare

   

  [1] Utbildningsplanen reviderades 2015-03-19

  [2] Ämnet Biologi som ingångsämne kombineras enbart med andraämne som är ”höstämne” inom inriktning mot 7-9, varpå kurserna 92BIV7, 92BI37 och 92BI47 är överflödiga inom programmet. Dessa plockas därmed bort från utbildningsplanen vid revidering av denna den 21 mars 2013 enligt beslut av Grundutbildningsnämnden.

  [3] Under hösten 2012 ersattes 93GE27 av Lärarprogrammets inriktningskurs 9GE321.

  [4] För antagna ht 2012 och senare erbjuds historia endast som ingångsämne.

  [5] 93SH57 och 93SH67 ges under år 3 i kombination med svenska.

  [6] 9GSH06, 9GSH07, 9GSH08, 93SH03 ges för kombinationen samhällskunskap och svenska när examensarbete skrivs i svenska.

  [7] 9ASH06, 9ASH07, 9ASHV7 och 93XSH7 ges år 4 för kombinationen samhällskunskap och svenska när examensarbete skrivs i samhällskunskap. 9ASH06 och 9ASH07 ersätter från och med våren 2015 kursen 9ASH57 som inte getts.

  [8] 93SV57 och 93SV67 ges för kombinationen svenska och samhällskunskap när examensarbete skrivs i samhällskunskap.

  [9] 9ASV57, 9ASVV7 och 93XSV7 ges år 4 för kombinationen svenska och samhällskunskap när examensarbete skrivs i svenska.

  [10] Studenter som läste Biologi 31-60 hp hösten 2012 eller 2013 läser 93BI51 istället för 93BI52 och 93BIV2.

  [11] 9ABI81 ersätter hösten 2015 kursen 9ABI71 Biologi 91-97.5 hp som aldrig har givits.

  [12] Hösten 2012 ersattes kursen 92GE21 av Lärarprogrammets inriktningskurs 9GE321.

  [13] För antagna ht 2012 och senare erbjuds historia endast som ingångsämne.

  [14] 93HI52 ersätter kursen 93HI51 Historia (61-75 hp) från och med våren 2015. 

  [15] Under läsåret 2012/2013 ersattes kurserna i Naturkunskap år 2 med inriktningskurser i Naturvetenskap 01:ans Lärarprogram.

  [16] 9ASH81, 9ASH91 ges för kombinationen samhällskunskap och svenska när examensarbete skrivs i svenska.

  [17] 9ASV81, 9ASV91 ges för kombinationen svenska och samhällskunskap när examensarbete skrivs i samhällskunskap.

   

  Termin 1 HT 2015

  Termin 2 VT 2016

  Termin 3 HT 2016

  Termin 4 VT 2017

  Termin 5 HT 2017

  Termin 6 VT 2018

  Termin 7 HT 2018

  Termin 8 VT 2019

  Termin 9 HT 2019

  Termin 10 VT 2020