Examensarbete inom tyska (forskningskonsumtion), 15hp, 15 hp

Thesis 1, German, 15 credits

93XTY1

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Wolfgang Schmidt

Studierektor eller motsvarande

Wolfgang Schmidt
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 7 (HT 2017) Tyska Linköping, Valla V
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 7 (HT 2017) Tyska Linköping, Valla V

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 1-60 hp i ämnet Tyska varav 1-30 hp samt 20 hp inom 31-60 hp blocket med godkänt resultat, eller motsvarande. Dessutom krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- planera, motivera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom tyska med didaktisk inriktning
- formulera en forskningsbar ämnesdidaktisk problemställning utifrån en analys av såväl nationell som internationell forskning inom ett valt område med relevans för tyska som undervisningsämne
- välja vetenskapliga texter i relation till formulerad problemställning
- välja lämpliga metoder för analys av vetenskapliga texter
- motivera avgränsningar och perspektiv
- tillämpa ett analytiskt förhållningssätt I relation till valda vetenskapliga artiklar
- presentera och försvara sitt vetenskapliga arbete på tyska
- på tyska kritiskt granska och diskutera ett vetenskapligt arbete
- producera vetenskaplig text på i huvudsak korrekt tyska.

Kursinnehåll

Kursen innebär en fördjupning av tidigare studier och erfarenheter under utbildningen. I kursen vägleds den studerande successivt vad gäller den vetenskapliga kunskapsprocessens olika delar. Den studerande genomför ett längre individuellt vetenskapligt arbete inom tyska med didaktisk inriktning. Arbetet genomförs företrädesvis parvis. Studenten sammanställer och formulerar en problemställning med utgångspunkt i nationell och internationell forskning (forskningskonsumtion) inom ett område med relevans för lärarprofessionen. Den studerande läser, granskar och ger återkoppling på såväl utkast som färdiga uppsatser som andra studenter har skrivit.

Undervisnings- och arbetsformer

Handledning (i par eller enskilt samt i grupp), föreläsningar och seminarier samt enskilt arbete.

Examination

Kursen examineras genom framläggning och försvar av uppsats samt opposition av annan uppsats.

PROVKODER:
UPS1 Uppsats 15 hp U-VG
RESP Respondentskap 0 hp U-G
OPPO Opponentskap 0 hp U-G

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

,

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Alvesson, Mats & Kaj Sköldberg (2008). Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur. Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi. Fejes, Andreas & Robert Thornberg (Red.) (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber AB. Holme, Idar Magne & Bernt Krohn Solvang (2001). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. Lagerholm, Per (2005): Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur. Strömquist, Siv (5 utök. uppl. 2010): Uppsatshandboken: råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. Uppsala: Hallgren & Fallgren.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.