Adult learning: Perspectives and Contexts, 7.5 hp

Adult learning: Perspectives and Contexts, 7.5 credits

945A02

Huvudområde

Vuxnas lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helena Colliander

Kursansvarig

Helena Colliander

Studierektor eller motsvarande

Martin Lundberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7MLG Adult Learning and Global Change, Master's Programme 1 (HT 2022) 202240-202249 Engelska Ortsoberoende O

Huvudområde

Vuxnas lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Internationellt masterprogram i vuxnas lärande och globala förändringar

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna

  • visa förståelse av hur globala skillnader leder till skilda förutsättningar för lärande som baseras på bearbetning av och diskussion om personliga erfarenheter av olika lärandekontexter
  • visa förståelse av lärandeteorier relaterade till området för vuxnas lärande, genom analys och jämförelse av centrala  teoretiska begrepp
  • identifiera, analysera och diskutera hur mångfald och likformighet relaterar till hur globala dimensioner av lärande påverkar människors sätt att leva, tänka och handla lokalt och regionalt

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på lärandeperspektiv samt centrala begrepp och relationer dem emellan, så som mening, kontext och erfarenhet inom varje perspektiv. Det handlar om lärandeprocesser och resultatet av lärande utöver det obligatoriska skolväsendet, oavsett om det sker i högre utbildning, kommunal vuxenutbildning inom folkbildning eller på arbetsplatser. Sammanhangets betydelse för lärandets innehåll och utfall, liksom betydelsen av olika strategier för att förstå lärandeprocesser och -resultat, betonas. Dessutom behandlas globala dimensioner av lärande i relation till studenternas erfarenheter. 

Undervisnings- och arbetsformer

Ett grundläggande antagande bakom de undervisningsmetoder och arbetssätt som används i kursen är att förståelse är något som utvecklas genom bearbetning av erfarenheter i relation till teoretiska perspektiv, samt att denna bearbetning lämpligen görs i diskussion mellan kurskamrater. Lärandeaktiviteterna äger rum online. Kursen omfattar såväl självständiga studier som gruppaktiviteter.

Examination

Examinationen består av tre delar: 

Den första är en individuell uppgift som visar studenternas förståelse av de tre lärandeteorier som ingår i kursen. De grundläggande dragen i dessa teorier ska beskrivas. Uppgiften ska även innehålla en jämförelse mellan de tre teorierna med fokus på både likheter och skillnader. 

Den andra uppgiften görs i grupp. Studenterna ska analysera globala dimensioner som relaterar till deras personliga lärandekontexter och till de tre lärandeteorierna. 

Den resterande delen av examinationen är baserad på ett regelbundet och aktivt deltagande i obligatoriska skriftliga diskussioner genom hela kursen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LÄ01 Examination 7.5 hp EC

Böcker

List of Literature is provided at your learning platform LISAM

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.